Paragraaf 1 Lokale heffingen

Wat is het doel van deze paragraaf?

Terug naar navigatie - Wat is het doel van deze paragraaf?

Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een tiental verschillende belastingen, heffingen en rechten die worden gelegitimeerd door een belastingverordening die door de gemeenteraad is vastgesteld.

Deze paragraaf geeft een overzicht op hoofdlijnen van deze heffingen die bij de diverse programma’s in de programmabegroting zijn geraamd. In het kort geven we aan welk beleid we in het begrotingsjaar gaan voeren ten aanzien van de lokale heffingen. Het lokale beleid is vastgesteld in de belastingverordeningen. Verder is een overzicht opgenomen van de geraamde opbrengsten, wordt aandacht besteed aan de lokale belastingdruk en aan het kwijtscheldingsbeleid.

Wettelijk kader en gemeentelijk kader

Terug naar navigatie - Wettelijk kader en gemeentelijk kader

Ten aanzien van de heffingen onderscheidt de wet drie soorten:

 • Belastingen: gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse contraprestatie van de overheid tegenover staat. Ze kunnen aan een brede of specifieke doelgroep in rekening worden gebracht.
 • Bestemmingsheffingen: deze die dienen ter bestrijding van specifieke kosten. Voorbeelden zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze heffingen mogen niet meer dan kostendekkend zijn.
 • Rechten: een betaling waar een direct aanwijsbare contraprestatie van de overheid tegenover staat. Deze contraprestatie kan bestaan uit een product of dienst. Onderscheid kan worden gemaakt in onder meer gebruiksrechten (bijvoorbeeld haven- of marktgelden) en genotsrechten (waaronder leges). De hoogten van sommige rechten zijn landelijk bepaald. Verder geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn.

Naast het landelijk beleid is het volgende gemeentelijk beleid geformuleerd:

 • De bestemmingsheffingen en rechten zijn in principe 100% kostendekkend. Dat is niet overal het geval omdat er bijvoorbeeld wettelijke voorschriften zijn (wettelijke tarieven).
 • De opbrengsten/heffingen worden in 2022 ten opzichte van 2021 verhoogd met 1,8%. Uitgezonderd onroerendezaakbelastingen (1,8% + 2%), rioolrechten (16%) en afvalstoffenheffing (8,8%).
 • Kwijtscheldingsbeleid. Voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing kan kwijtschelding worden verleend aan persoenen (niet aan bedrijven). De gemeente Oudewater hanteert voor de kwijtschelding de norm die door het Rijk gegeven wordt aan de gemeenten: 100% van de norm voor de bijstand. Bij een norm onder de 100% is er sprake van strenger beleid. Vrijwel alle inwoners die een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen en moeten rondkomen van een bijstandsuitkering of alleen een AOW-uitkering en geen vermogen hebben, komen op basis van deze norm voor kwijtschelding in aanmerking. De regelgeving voor de kwijtschelding is neergelegd in de Leidraad Invorderingswet 1990.

Geraamde opbrengsten

Terug naar navigatie - Geraamde opbrengsten
Baten Baten Baten
begroting begroting rekening
Belastingen en heffingen 2022 2021 2020
A. Belastingen
1 Eigenaren woningen 1.905 1.824 1.749
Eigenaren niet-woningen 546 518 528
Gebruikers niet-woningen 336 324 310
2 Precariobelasting 12 11 13
3 Toeristenbelasting 13 13 19
Subtotaal A Belastingen 2.812 2.690 2.619
B. Bestemmingsheffingen
1 Afvalstoffenheffing 1.251 1.126 993
2 Rioolheffing 1.730 1.488 1.357
Subtotaal B Bestemmingsheffingen 2.981 2.751 2.510
C. Rechten
1 Leges burgerzaken 169 166 89
2 Begrafenisrechten 15 16 14
3 Marktgelden 25 24 16
4 Bruggelden 12 12 11
5 Omgevingsvergunningen 350 300 311
Subtotaal C Rechten 571 518 441
Totaal € x 1.000 € 6.364 € 5.959 € 5.570

Lokale lastendruk

Terug naar navigatie - Lokale lastendruk

De lokale lastendruk geeft voor de belangrijkste tarieven weer wat een inwoner van de gemeente betaalt en hoe deze zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld (fictief huishouden). De bedragen zijn gebaseerd op een huishouden in een woning met een waarde voor het belastingjaar 2021 van € 335.000 en voor 2022 van € 361.000 (8% waardestijging). Dit is exclusief de teruggave afvalstoffenheffing en gerekend met indexeringspercentages.

2022 2022 2021 2021
1-persoons- huishouden meerpersoons- huishouden 1-persoons- huishouden meerpersoons- huishouden
1 OZB 448 448 432 432
2 Rioolheffing 347 347 299 299
3 Afvalstoffenheffing (meerpers.) 263 329 255 297
Totaal € 1.058 € 1.124 € 986 € 1.028

A. Belastingen

Terug naar navigatie - A. Belastingen

Ad 1 OZB.
In de onderstaande tabel zijn de OZB-tarieven 2022 en 2021 opgenomen. De tarieven 2022 worden geheven als percentage van de getaxeerde woningwaarde naar peildatum 1 januari 2021. De prognoses per 1 september 2021 duiden op een gemiddelde stijging voor woningen met 8 % en een gemiddelde daling voor niet-woningen met 0,5%. De tarieven worden hiermee gecorrigeerd. De werkelijke OZB-opbrengst kan uiteindelijk afwijken van de werkelijke opbrengst door:

 • de waardeontwikkeling van de onroerende zaken;
 • de te verwachten minder- en meeropbrengsten van respectievelijk sloop en nieuwbouw;
 • de waardevermindering als gevolg van bezwaar- beroepsprocedures;
 • de toename van het aantal ‘No Cure No Pay’-bezwaren en de kostenvergoeding hiervan;
 • en leegstand van de bedrijven.

In december worden de OZB-tarieven definitief vastgesteld door de raad, deze kunnen daarom afwijken van de tarieven zoals hieronder opgenomen.

Tarief OZB Begroting Werkelijk Begroting
2022 2021 2021
1 Woningen
a Eigenaren 0,1240% 0,1290% 0,1382%
2 Niet woningen
a Eigenaren 0,2987% 0,2863% 0,3069%
b Gebruikers 0,2363% 0,2265% 0,2230%

 

Opbrengst OZB:

Taak Begroting Begroting Rekening
veld 2022 2021 2020
0.61 Eigenaren woningen 1.905 1.824 1.749
0.62 Eigenaren niet-woningen 546 518 528
0.62 Gebruikers niet-woningen 336 324 310
Totaal € x 1.000 € 2.787 € 2.666 € 2.587

De opbrengsten voor de OZB worden in 2022 met 3,8% (1,8% index + 2% uitgangspunt begroting 2019-2022) en een stukje areaaluitbreiding verhoogd.

Ad 4 Precariobelasting
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Taak Begroting Begroting Rekening
veld 2022 2021 2020
0.64 Opbrengst € x 1.000 € 12 € 11 € 13

 

Ad 5 Toeristenbelasting
Onder de naam toeristenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Taak Begroting Begroting Rekening
veld 2022 2021 2020
3.4 Opbrengst € x 1.000 € 13 € 13 € 19

 

 

B. Bestemmingsheffingen

Terug naar navigatie - B. Bestemmingsheffingen

Ad 1 Afvalstoffenheffing
Voor de bestrijding van de kosten die samenhangen met het inzamelen en verwerken van afval is de gemeente bevoegd om de gemaakte kosten te verhalen. Voor het huishoudelijk afval (afval dat ontstaat vanuit particuliere huishoudens) wordt afvalstoffenheffing geheven.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van baten en lasten afvalstoffenheffing. Wanneer de baten hoger zijn dan de lasten, wordt het meerdere in de voorziening afvalstoffenheffing gestort.

De lasten stijgen door met name de hogere extracomptabele doorbelasting van de btw op exploitatie en investeringen, conform de financiële heroriëntatie. De baten stijgen conform de vaste index van 2%, de prijsindex van 1,8% en de extra stijging conform de kadernota (5%).

Taak Begroting Begroting Rekening
veld 2022 2021 2020
Lasten
7.3 Afval 1.077 1.093 945
2.1 Verkeer en vervoer 25 25 25
6.3 Inkomensregelingen 24 24 24
0.4 Overhead 5 5 5
btw-lasten te verhalen op btw-compensatiefonds 188 118 118
Totale lasten 1.319 1.265 1.117
7.3 Afvalstoffenheffing inclusief teruggave 1.251 1.126 993
7.3 Overige baten 129 137 160
7.3 Baten 1.380 1.263 1.153
Saldo € 61 -€ 2 € 36
Kostendekkendheidsgraad 105% 100% 103%

Dit resulteert in de volgende mutaties van de voorziening afvalstoffenheffing:
(stand per 1-1-2021 € 36.536)

2021 onttrekking € 1.702
2022 storting € 61.107
2023 storting € 78.562
2024 storting € 94.044
2025 storting € 119.571

Dit zijn indicatieve stortingen/onttrekkingen omdat de hoogten van diverse lasten en baten nog niet exact bekend zijn, zoals de teruggave afvalstoffenheffing (n.a.v. het aantal keren dat er huisvuil is aangeboden) en de bijdrage uit het afvalfonds. Op deze wijze wordt een redelijke voorziening opgebouwd.

De begrote kosten voor het inzamelen van huishoudelijk afval vallen in 2022 hoger uit dan in 2021.
De belangrijkste oorzaak van deze kostenstijging zijn toegenomen kosten van de verwerking van huishoudelijk afval door de Afvalverwerking Utrecht.

De batenkant neemt toe door de groei van het aantal huishoudens en met name de stijging van het tarief.

Ad 2: Rioolheffing
Uit de rioolheffing bekostigt de gemeente de uitvoering van de drie gemeentelijke watertaken. Dit zijn het inzamelen en transporteren van afvalwater, het bergen en afvoeren van hemelwater en het zorgdragen voor het grondwater. Onderdeel van hemelwater en grondwater zijn ook maatregelen voor de uitvoering van klimaatadaptatiethema’s wateroverlast en droogte. Meer informatie vindt u in het Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2020-2024. De rioolheffing stijgt in 2022 met 16% inclusief inflatiecorrectie. Dit is nodig om de stijgende kapitaallasten als gevolg van vervangingsinvesteringen te kunnen dekken. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de kosten en baten van de rioolbegroting.

Taak Begroting Begroting Rekening
veld 2022 2021 2020
Lasten
7.2 Riolering 1.010 795 798
2.1 Verkeer en vervoer 2
2.4 Economische havens en waterwegen 106 39 71
Btw exploitatie en op investeringen 147 110 146
Totale lasten 1.263 944 1.017
7.2 Baten 1.730 1.488 1.357
Saldo (=mutatie reserve;- = onttrekking) € 467 € 544 € 340
Kostendekkendheidsgraad 137% 158% 133%

De lasten stijgen door met name de hogere extracomptabele doorbelasting van de btw op exploitatie en investeringen en baggeren conform de financiële heroriëntatie (kadernota). De baten stijgen conform de vaste index van 10%, de prijsindex van 1,8% en de extra stijging conform de kadernota (4,2%).

Dit resulteert in de volgende mutaties van de voorziening riolering conform raadsbesluit GWP Oudewater 2020-2024:
(stand per 1-1-2021 € 3.324.810)

2021 storting € 554.305
2022 storting € 465.332
2023 storting € 549.654
2024 storting € 539.750
2025 storting € 564.681

Oudewater heeft gekozen voor een grote stijging van de rioolheffing in 2020-2023, zodat de rioolheffing daarna nagenoeg gelijk kan blijven. Het gevolg hiervan is dat de voorziening riolering fors toeneemt om latere investeringen te dekken.

C. Rechten

Terug naar navigatie - C. Rechten

In de onderstaande tabellen is voor de verschillende rechten opgenomen wat de begrote baten en lasten zijn en wat de kostendekkendheid is. Nagestreefd wordt een kostendekkendheidsgraad van 100%. Zichtbaar is dat voor een aantal tarieven dit nog niet is gerealiseerd.

Ad 1 Leges burgerzaken
Onder de naam ‘leges’ wordt een aantal verschillende rechten geheven ‘ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten’. Sommige leges zijn niet voor 100% kostendekkend omdat er voorgeschreven wettelijke tarieven zijn (voorbeelden: uittreksels burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen.

Taak Begroting Begroting Rekening
veld 2022 2021 2020
Lasten
0.2 Burgerzaken 466 461 427
Totale lasten 466 461 427
0.2 Baten 169 166 89
Saldo € x 1.000 -€ 297 -€ 295 -€ 338
Kostendekkendheidsgraad 36% 36% 21%

Onder de naam ‘leges’ wordt een aantal verschillende rechten geheven ‘ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten’. Sommige leges zijn niet voor 100% kostendekkend omdat er voorgeschreven wettelijke tarieven zijn (voorbeelden: uittreksels burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen).

Ad 2 Begrafenisrechten
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Taak Begroting Begroting Rekening
veld 2022 2021 2020
Lasten
7.5 Begraafplaatsen 15 5 2
7.5 Baten 15 16 14
Saldo € x 1.000 € 0 -€ 11 -€ 12
Kostendekkendheidsgraad 100% 320% 675%

De lasten begrafenisrechten nemen in 2022 toe. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er meer planmatig onderhoud is in dit jaar. De kosten van planmatig onderhoud fluctueren jaarlijks en hebben daardoor invloed op de kostendekkendheid.

Ad 3 Marktgelden
Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats.

Taak Begroting Begroting Rekening
veld 2022 2021 2020
Lasten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 39 39 39
Totale lasten 39 39 39
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 25 24 16
Totale baten 25 24 16
Saldo € x 1.000 -€ 14 -€ 15 -€ 23
Kostendekkendheidsgraad 64% 62% 41%

 

Ad 4 Bruggelden
Voor iedere doorvaart van de Hoenkoopse brug wordt € 2,- per vaartuig gerekend. Met de opbrengst hiervan wordt een deel van de brugbediening door medewerkers van Ferm Werk bekostigd.

Taak Begroting Begroting Rekening
veld 2022 2021 2020
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 43 43 33
Totale lasten 43 43 33
2.4 Baten 12 12 11
Saldo € x 1.000 -€ 31 -€ 31 -€ 22
Kostendekkendheidsgraad 28% 28% 33%

 

Ad 5 Omgevingsvergunningen
Binnen het taakveld omgevingsvergunning is de kostendekkendheid afhankelijk van de baten. Temporisering van de baten levert een lagere kostendekkenheid. Echter, hogere baten zijn meestal gekoppeld aan een grotere werklast, wat uiteindelijk kan leiden tot meer capaciteitsinzet. Gevolg hiervan is dat de kostendekkendheid dan niet wordt vergroot maar gelijk blijft.

Taak Begroting Begroting Rekening
veld 2022 2021 2020
Lasten
8.3 Wonen en bouwen 355 397 369
Totale lasten 355 397 369
Baten
8.3 Wonen en bouwen 350 300 311
Totale baten 350 300 311
Saldo € x 1.000 -€ 5 -€ 97 -€ 58
Kostendekkendheidsgraad 99% 76% 84%

D. Vergelijking met andere gemeenten

Terug naar navigatie - D. Vergelijking met andere gemeenten
Belastingsoort 2021 Oudewater Woerden Bodegraven- Montfoort De Ronde
Reeuwijk Venen
OZB woningen 0,1290% 0,1179% 0,1225% 0,1245% 0,0764%
OZB niet-woningen 0,5128% 0,5091% 0,4947% 0,6677% 0,3572%
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden € 255 € 225 € 216 € 205 € 256
Meerpersoonshuishouden € 297 € 273 € 265 € 335 € 332
Rioolheffing € 300 € 234 € 243 € 255 € 216