Sitemap

Programmabegroting 2021 - 2024 Blz. 1
Programmabegroting 2021 - 2024 Blz. 2
Programma's Blz. 3
Aanbiedingsbrief "Programmabegroting 2021 - 2024" Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Financiële begroting 2021 - 2024 Blz. 6
Ambities Blz. 7
Lokale lastendruk Blz. 8
Conclusies, risico's en voorstellen Blz. 9
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Blz. 10
Portefeuillehouders Blz. 11
Omschrijving Blz. 12
Ambities Blz. 13
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 14
Opgave: Dienstbare organisatie Blz. 15
Inleiding Blz. 16
Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken? Blz. 17
Opgave: openbare orde en veiligheid Blz. 18
Inleiding Blz. 19
Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken? Blz. 20
Maatschappelijk effect Blz. 21
Resultaat Blz. 22
1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Oudewater. De gemeente sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem. Blz. 23
1.2.1.1. Opleiden en trainen van collega’s en ondernemers op het gebied van bewustwording. Blz. 24
1.2.1.2 Actualiseren van bevoegdheden (APV, beleidsregels, etc.) burgemeester. Blz. 25
1.2.1.3 Verbeteren van informatiepositie van gemeente. Blz. 26
1.2.2 aanpak van ondermijning, overlast en criminaliteit is meer organisatiebreed, al dan niet onder regie van OOV Blz. 27
1.2.2.1 M.b.t. de uitvoerings- en beleidstaken rondom toezicht, handhaving en veiligheid is er goede afstemming, zodat er sprake is van een integrale aanpak. Blz. 28
1.3.1 In 2021 worden maximaal 15 actieve PGA (persoonsgerichte aanpak) dossiers tegelijkertijd behandeld. Blz. 29
1.3.1.1 Afspraken en acties uitzetten aan de hand van PGA-overleggen. Blz. 30
1.3.1.2 Monitoring en coördinering van acties op de leefgebieden van de ketenpartners. Blz. 31
1.3.1.3 Voeren van gesprekken met de PGA cliënten en familie. Blz. 32
1.3.1.4 Inspelen op incidenten in lopende PGA trajecten. Blz. 33
Specificatie taakvelden Blz. 34
Verschillenanalyse 2020 - 2021 Blz. 35
Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer Blz. 36
Portefeuillehouders Blz. 37
Omschrijving Blz. 38
Ambities Blz. 39
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 40
Opgave: Openbare ruimte en verkeer Blz. 41
Inleiding Blz. 42
Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken? Blz. 43
Maatschappelijk effect Blz. 44
Resultaat Blz. 45
2.1.1. Het fietsnetwerk voldoet in 2022 aan de gestelde inrichtingseisen, waardoor er een aantrekkelijk, comfortabel, direct, samenhangend en veilig fietsnetwerk ligt. Blz. 46
2.1.1.1 Het fietsbeleidsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda worden opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd. Blz. 47
2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd. Blz. 48
2.2.1.1 Opstellen plan van aanpak overlast verkeer in het buitengebied, vaststelling door college. Blz. 49
2.2.1.2 De Papekopperdijk wordt middels groot-onderhoud opgeknapt voor de middellange termijn. Het geschikt maken voor de gewenste wegklasse (met aangelegen bedrijven) wordt daarmee enkele jaren uitgesteld. Blz. 50
2.3.1 In 2022 "Financieel gezond", dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar: "Areaal en gewenste Kwaliteit zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)". Blz. 51
2.3.1.1 Middels de Taskforce IBOR wordt het benodigde IBOR budget berekend als ‘0-lijn’ om daarvanuit in de raad het gesprek aan te gaan over ambities, beeldkwaliteit en bijbehorende middelen. Blz. 52
2.3.1.2 Het opstellen van de Wegenlegger wordt vervolgd en gestreefd wordt om deze in 2022 te laten vaststellen door de Provincie Utrecht. Blz. 53
2.3.2 De geplande (onderhoud) projecten worden uitgevoerd. Blz. 54
2.3.2.1 Naast de lopende projecten ‘Masterplan Binnenstad’ en ‘Beschoeiing Lange Linschoten’ wordt project ‘Brede Dijk’ opgestart. Blz. 55
2.3.2.2 Vervolg geven aan de in 2020 gestarte boomvervanging, waarmee meerjarig wordt geïnvesteerd om de achterstand van vervanging in te lopen en een vervangingspiek te voorkomen. Blz. 56
2.3.3 Blz. 57
2.3.3.1 Onderzocht wordt of het wenselijk en rendabel is om de openbare verlichting uit de lease weer zelf in eigendom te nemen. In 2021 wordt hierover een besluit genomen. Blz. 58
2.3.4 Blz. 59
2.3.4.1 Wij zijn bezig om de verbinding tussen de A12 en N228 (o.a. Vierbergenweg) over te dragen aan de provincie Utrecht. Blz. 60
Specificatie taakvelden Blz. 61
Verschillenanalyse 2020 - 2021 Blz. 62
Programma 3 Sociaal domein Blz. 63
Portefeillehouder Blz. 64
Omschrijving Blz. 65
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 66
Opgaven Blz. 67
Inleiding Blz. 68
Maatschappelijk effect Blz. 69
Resultaat Blz. 70
3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg. Blz. 71
3.1.1.1 Het Stadsteam zet in op vroegtijdige vraagverheldering en het zelf aanbieden van begeleiding aan inwoners. Daarbij stuurt het Stadsteam op individueel niveau op het behalen van de doelen van de zorg en stuurt indien nodig bij. Blz. 72
3.1.1.2 In de driehoek Stadsteam-beleid-back office verschijnen er frequente en duidelijke monitorrapportages, zodat het Stadsteam op basis van data vroegtijdig bij kan sturen. Blz. 73
3.1.1.3 Bij de inkoop van het maatwerk worden contractafspraken gemaakt over de kwaliteit van zorg, op- en afschaling van zorg en de samenwerking in de keten met wettelijke verwijzers en (informele) organisaties. Blz. 74
3.1.1.4 Zoveel mogelijk kinderen groeien op in gezinsvormen. We werken met het 3e lijns expertiseteam van YEPH aan het zo veel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en aan het verkorten van de opnameduur met verblijf. Blz. 75
3.1.1.5 We onderzoeken de mogelijkheden tot verbetering van kwaliteitsmeting en clienttevredenheid. We meten de kwaliteit van zorg aan de hand van een clientervaringsonderzoek. Blz. 76
3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal). Blz. 77
3.1.2.1 Het Stadsteam is blijvend in gesprek met externe verwijzers (huisartsen, jeugdartsen en andere specialisten) over wat nodig is voor de inwoner in combinatie met het verwijsgedrag. Blz. 78
3.1.2.2 Het Stadsteam is in het vrijwillig kader van de jeugdbescherming als eerst aan zet. Het Stadsteam stuurt op structurele inbedding van de resultaten van de pilot vereenvoudiging jeugdbescherming. Blz. 79
3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Blz. 80
3.1.3.1 We evalueren de vorm en het gebruik van de Sociale kaart en passen deze aan waar nodig. Het Stadsteam wijst inwoners actief op het lokale informele aanbod van zorg en ondersteuning. Blz. 81
3.1.3.2 Het Stadsteam breidt de samenwerking met informele organisaties uit. Blz. 82
3.1.3.3 We versterken de organisatiekracht van de sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad en faciliteren de randvoorwaarden voor een betere verbinding tussen zorg, welzijn en gezondheid. Dit doen we door o.a. de Open Tafels continueren. Blz. 83
3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart is in 2021 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). Blz. 84
3.2.1.1 Maken van samenwerkings-afspraken op het gebied van mantelzorgondersteuning tussen het Stadsteam en de Wulverhorst (doel: aanbod is aanvullend op elkaar en versterkt elkaar). Blz. 85
3.2.1.2 Bewustwording creëren bij inwoners over mantelzorgondersteuning Blz. 86
3.2.1.3 Respijtzorgmogelijkheden inzichtelijk maken en deze bekend maken bij professionals. Blz. 87
3.2.1.4 Uitvoeren van preventief huisbezoek bij 80+. Blz. 88
3.2.2 Het percentage ouderen dat zich in 2021 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). Blz. 89
3.2.2.1 Inwoners via bestaande gemeentelijke kanalen te informeren over het aanbod van lokale activiteiten én van vrijwilligersorganisaties Blz. 90
3.2.2.2 Faciliteren van organisaties bij hun deelname aan de lokale week tegen de eenzaamheid (Kom Erbij) door ondersteuning te bieden bij de communicatie en door onderlinge verbindingen te realiseren. Blz. 91
3.2.2.3 Onderzoeken van de mogelijkheid om huishoudelijke hulp in te zetten voor het stimuleren bij cliënten van deelname aan welzijnsactiviteiten. Blz. 92
3.2.2.4 Mogelijkheden onderzoeken van inzet van de buurtsportcoach t.b.v. het (samen( bewegen voor ouderen. Blz. 93
3.2.3 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2021 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018). Blz. 94
3.2.3.1 Aanbieden van workshop Rode Kruis 'Goed voorbereid'. Blz. 95
3.2.3.2 Als de actualiteit of signalen over de lokale situatie hierom vragen: voorlichting geven over risicovolle situaties voor m.n. ouderen in IJsselbode en social media (bv hitte). Blz. 96
3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018). Blz. 97
3.2.4.1 Uitvoeren van aanpak doelgroepenvervoer met daarin een belangrijke rol voor vrijwilligersvervoer. Blz. 98
3.2.4.2 Via de gemeentelijke communicatiekanalen wordt bekendheid gegeven aan de mogelijkheden van vervoer. Blz. 99
3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2021 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017). Blz. 100
3.3.1.1 Voorlichting geven over vrijwilligerswerk door: Blz. 101
3.3.1.2 Twee keer per jaar faciliteert de gemeente de Open Tafel voor vrijwilligersorganisaties. Het thema Ouderen Langer Thuis vindt (ook) daar zijn plek. We stimuleren de bekendheid met en verwijzing naar elkaars aanbod. Blz. 102
3.3.2 Er is meer samenhang in de ouderenzorg en -ondersteuning die zichtbaar is in concrete projecten of werkafspraken. Blz. 103
3.3.2.1 We maken afstemmings-afspraken met zorgprofessionals die voortkomen uit het onderscheid tussen zorg die geboden en gefinancierd wordt via de Wmo of via de Wlz. Blz. 104
3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen. Deze afspraken zijn vastgelegd in prestatieafspraken en subsidiebeschikkingen. Blz. 105
3.4.1.1 Het bouwen van levensloopbestendige woningen opnemen in de prestatieafspraken of als onderdeel van het woningbouwprogramma van nieuwe locaties. Blz. 106
3.4.1.2 Stimuleren van afspraken tussen de Woningraat en de Wulverhorst voor de verdeling van woningen voor ouderen met een zorgvraag. Blz. 107
3.4.1.3 Met inwoners en professionals communiceren over 'van groot naar beter'. Blz. 108
3.4.1.4 Het opzetten van het concept 'wooncoaching' om senioren te kunnen ondersteunen/ te begeleiden in hun verhuiswens. Blz. 109
3.5.1 In 2021 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het stadsteam. Blz. 110
3.5.1.1 We zetten een methodiek en werkwijze in (pilot Ferm Wijzer), die leidt tot een gezamenlijke en sluitende aanpak, waarbij de jeugdwet, WMO-wet en participatiewet zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Blz. 111
3.5.1.2 We versterken de samenwerking met onze partners en externe partijen voor het onderzoeken en/of ontwikkelen van passende arrangementen en instrumenten. Blz. 112
3.5.1.3 We initiëren en versterken de ontwikkelingen en samenwerkingen gericht op het bevorderen van arbeidsparticipatie (en daarmee sociale activering, basis werknemers- en vakvaardigheden) van deze inwoners. Blz. 113
3.5.1.4 We meten de stappen die gezet zijn aan de hand van de doorstroom binnen het totale traject. Blz. 114
3.5.2 Er wordt in 2021 een uitstroom behaald van 15% als geformuleerd in de kaderbrief van Ferm Werk. Dit geldt voor toeleiding naar economische participatie, waaronder ook garantiebanen en beschut vallen. Blz. 115
3.5.2.1 Gemeente en Ferm Werk werken samen richting de Oudewaterse werkgevers, om hen te faciliteren en te informeren om meer werkplekken te bieden voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Blz. 116
3.6.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 juli 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren. Blz. 117
3.6.1.1 We richten in samenwerking met de belangrijkste partners het proces rondom de nieuwe inburgeringswet in, waaronder het aanpassen van de verordening, aanbesteding taalinstituut, regelen uitvoeringsorganisatie, inkopen duale trajecten. Blz. 118
3.7.1 Minimaal 3 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs. Blz. 119
3.7.1.1 We zetten in samenwerking met Ferm Werk een re-integratie- bureau in met landelijke ervaring in het begeleiden van statushouders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Blz. 120
3.7.1.2 Voor de jongeren 16 t/m 29 jaar die Mbo op niveau 1-4 volgen is extra begeleiding nodig. Zolang de nieuwe inburgeringswet niet operationeel is, worden geïntegreerde trajecten ingekocht bij het ROC. Blz. 121
3.8.1 Minimaal 2 statushouders nemen deel aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid. Blz. 122
3.8.1.1 We bieden empowerment-trainingen aan die de kloof tussen hun eigen cultuur en Nederlandse cultuur verkleint. Naast deze training bieden we samen met de ketenpartners een intensief programma met daarin onderwerpen als budgettering, gezondheid, Blz. 123
Eigen indicatoren Blz. 124
Specificatie taakvelden Blz. 125
Verschillenanalyse 2020 - 2021 Blz. 126
Programma 4 Cultuur, economie en milieu Blz. 127
Portefuillehouders Blz. 128
Omschrijving Blz. 129
Ambities Blz. 130
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 131
Opgave: cultuur Blz. 132
Wat gaan we doen? Blz. 133
Wat wil Oudewater bereiken? Blz. 134
Maatschappelijk effect Blz. 135
Resultaat Blz. 136
4.1.1 Met ingang van voorjaar 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst. Blz. 137
4.1.1.1 Bibliotheek neemt als kernpartner deel aan projectteam voor herontwikkeling van gebouw De Klepper/ Cultuurhuis. Blz. 138
Opgave: energietransitie Blz. 139
Inleiding Blz. 140
Wat wil Oudewater bereiken? Blz. 141
Maatschappelijk effect Blz. 142
Resultaat Blz. 143
4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning. Blz. 144
4.2.1.1 We ondersteunen lokale collectieve energie-initiatieven op gemeentelijk, buurt, wijk en dorpsniveau en ook het professionaliseren van regionale samenwerking energie initiatieven. Blz. 145
4.2.1.2 We zetten o.a. subsidie in om energie-initiatieven te ondersteunen. Blz. 146
4.2.1.3 We zetten het energieloket Jouwhuisslimmer.nl in als eerste aanspreekpunt. Blz. 147
4.3.1 In 2021 wordt de warmtevisie door de raad vastgesteld. Blz. 148
4.3.1.1. We verduurzamen de bestaande bouw door een start te maken met het opstellen van een warmtevisie. De warmtevisie is input voor de Omgevingsvisie. Blz. 149
4.4.1 In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige opwek duurzame energie voorgelegd aan de raad. Blz. 150
4.4.1.1. We werken in de regio samen aan een Regionale Energie Strategie voor elektriciteit en warmte, waarvoor in 2021 een ‘bod' van de regionale opgave aan het rijk wordt aangeboden. Blz. 151
4.4.2 In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie-opwekking door de raad vastgesteld. Blz. 152
4.4.2.1. Samen met de samenleving is in 2020 gestart met het opstellen van een afwegingskader voor duurzame elektriciteitsopwekking binnen de landelijke kaders van het klimaatakkoord Blz. 153
Opgave: cultureel erfgoed Blz. 154
Inleiding Blz. 155
Wat wil Oudewater met de opgaven bereiken? Blz. 156
Maatschappelijk effect Blz. 157
Resultaat Blz. 158
4.5.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme. Blz. 159
4.5.1.1 Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen in projecten en plannen. Blz. 160
4.5.1.2 Cultuurhistorie is vast agendapunt bij TCPO. Blz. 161
4.5.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Oudewater worden verteld via verschillende communicatiemiddelen. Opgestelde kerkenvisie over de toekomst van (monumentale) kerkgebouwen. Blz. 162
4.5.2.1 In 2021 meewerken aan thema 'Ode aan het Nederlandse landschap’. Met (boven) lokale erfgoedpartners activiteiten en middelen ontwikkelen om verhaal Oude Hollandse Waterlinie en 1572 te vertellen. Blz. 163
4.5.2.2 Kerkenvisie en paspoort in gezamenlijkheid met kerken opstellen Blz. 164
4.5.3 Geactualiseerd archeologisch beleid en onderzoeksagenda. Blz. 165
4.5.3.1 Onderzoeken mogelijkheden en consequenties Blz. 166
Opgave: economie Blz. 167
Inleiding Blz. 168
Maatschappelijk effect Blz. 169
Resultaat Blz. 170
4.6.1 Lokale economische uitdagingen aanpakken. Blz. 171
4.6.1.1 Uitvoering van gemeentelijke acties uit het strategisch economische plan. Blz. 172
4.6.1.2 Een verbeterde samenwerking met ondernemers(verenigingen) aan de economische uitdagingen uit het strategisch economisch plan. Blz. 173
4.6.2 Go' or 'no go' voor een gemeentebreed ondernemersfonds. Blz. 174
4.6.2.1 Samen met de betrokken ondernemersverenigingen de mogelijkheden onderzoeken voor het oprichten van een gemeentebreed ondernemersfonds. Blz. 175
4.6.3 Een verbeterde gemeentelijke dienstverlening aan het lokale bedrijfsleven, gemeten in de tweejaarlijkse ondernemerspeiling. Blz. 176
4.6.3.1 Het, gegeven het strategisch economisch plan, behartigen van de belangen van de Oudewaterse economie in de regio en de provincie. Blz. 177
Opgave: recreatie en toerisme Blz. 178
Inleiding Blz. 179
Maatschappelijk effect Blz. 180
Resultaat Blz. 181
4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal). Blz. 182
4.7.1.1 Verbetering van faciliteiten routegebonden recreatie (uitbreiding routenetwerk). Blz. 183
4.7.1.2 In samenwerking met partners initiatieven ontplooien middels werkgroepen en het TCPO. Blz. 184
Eigen indicatoren Blz. 185
Specificatie taakvelden Blz. 186
Verschillenanalyse 2020 - 2021 Blz. 187
Programma 5 Sport en onderwijs Blz. 188
Portefeuillehouders Blz. 189
Omschrijving Blz. 190
Ambities Blz. 191
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 192
Opgaven Blz. 193
Doelen en inspanningen 2021 Blz. 194
Specificatie taakvelden Blz. 195
Verschillenanalyse 2020 - 2021 Blz. 196
Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Blz. 197
Portefeuillehouders Blz. 198
Omschrijving Blz. 199
Ambities Blz. 200
Actualiteit en beleidsaanpassingen Blz. 201
Opgave: ruimtelijke ontwikkeling en wonen Blz. 202
Wat gaan we doen Blz. 203
Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken? Blz. 204
Maatschappelijk effect Blz. 205
Resultaat Blz. 206
6.1.1 Toename van de woningvoorraad met gemiddeld 30 woningen per jaar. Blz. 207
6.1.1.1 In 2021 worden er 33 woningen opgeleverd. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van circa 160 woningen t/m 2025 waarvan 70 t/m 2022. Blz. 208
6.1.1.2 Afspraken over huisvesting kwetsbare doelgroepen Blz. 209
6.1.2 Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Blz. 210
6.1.2.1 Planontwikkeling huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten op locatie vrachtwagenparkeerplaats Tappersheul. Blz. 211
6.2.1 In 2021 worden circa 20 sociale huurwoningen opgeleverd in project Wijngaardstraat. Blz. 212
6.2.1.1 Oplevering woningen. Blz. 213
6.2.2 In 2022 worden de in totaal circa 50 koop-/huurwoningen opgeleverd, deels bedoeld voor starters, in project Oranje Bolwerck. Blz. 214
6.2.2.1 Verlenen omgevingsvergunning; Bouw- en woonrijp maken; Start bouw Blz. 215
6.2.3 In 2022 zijn circa 65 sociale huurwoningen in aanbouw in project Schuylenburcht. Blz. 216
6.2.3.1 Afsluiten anterieure overeenkomst. Opstellen en vaststellen bestemmingsplan Blz. 217
6.2.4 In 2022 start de gefaseerde bouw van 65 tot 75 koop- en/of huurwoningen met behoud van de machinefabriek in project Westerwal. Blz. 218
6.2.4.1 Vaststellen bestemmingsplan. Blz. 219
6.2.5 In 2022 is bedrijventerrein Tappersheul uitgebreid met nieuwe bedrijfskavels met de omvang van 3 hectaren in project Tappersheul III. Blz. 220
6.2.5.1 Vaststellen bestemmingsplan inclusief herstructureringsplan. Blz. 221
6.2.6 In 2023 start de bouw van circa 100 woningen in project Statenland. Blz. 222
6.2.6.1 Opstellen en vaststellen bestemmingsplan (o.v.b. van verplaatsing zwembad). Blz. 223
6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste een nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater. Blz. 224
6.2.6.7 Lobby bij Provincie om in de nieuwe Provinciale Omgevingsvisie (POVI) een nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour op te nemen. Blz. 225
6.3.1 In 2021 is de Omgevingsvisie Oudewater vastgesteld. Blz. 226
6.3.1.1 Opstellen Omgevingsvisie Oudewater die in afstemming met regionale processen (Lopikerwaard, U16 en Provincie) via participatie tot stand komt. Blz. 227
6.3.2 Het omgevingsplan van rechtswege is gereed. Het casco voor het nieuwe omgevingsplan + vulstrategie is gereed en kan vanaf 2022 vernieuwd worden. Blz. 228
6.3.2.1 Opschonen huidige systeem Ruimtelijke Plannen en aansluiten op het nieuwe systeem Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). DSO ‘vullen’ met vigerende verordeningen en bestemmingsplanregels en bruidsschatregels. Blz. 229
6.3.3 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen Blz. 230
6.3.3.1 Software voor het DSO is aangekocht en gevuld met top-activiteiten vergunningen en het omgevingsplan is van rechtswege van kracht en raadpleegbaar. Blz. 231
6.3.4 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd. Blz. 232
6.3.4.1 Projectmatig organiseren van de nieuwe omgevingsvisie. De voorbereiding op het omgevingsplan, werkende software voor regels en vergunningen, opstellen nieuwe werkprocessen en inrichten organisatie. Blz. 233
6.4.1 Uitvoering geven aan optimalisatie van gemeentelijk vastgoed inclusief het eventueel afstoten van het gemeentelijke vastgoed. Blz. 234
6.4.1.1 Actualisatie Meerjaren Onderhouds Plan inclusief onderzoek afstoten vastgoed. Blz. 235
Eigen indicatoren Blz. 236
Specificatie taakvelden Blz. 237
Verschillenanalyse 2020 - 2021 Blz. 238
Programma 7 Algemene inkomsten Blz. 239
Maatschappelijke effecten Blz. 240
Resultaat Blz. 241
1.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht. Blz. 242
1.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn. Blz. 243
1.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds. Blz. 244
1.1.2.1 Binnen vier weken na uitkomen van circulaires wordt een RIB opgesteld. Blz. 245
1.1.3 Weerstandsvermogen op 1 Blz. 246
1.1.3.1 Streven naar een weerstandsvermogen van minimaal 1 in 2021 Blz. 247
1.2.1 Er worden géén raadsvoorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma. Blz. 248
1.2.1.1 Instructies en voorlichting Blz. 249
1.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving Blz. 250
1.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd. Blz. 251
1.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten. Blz. 252
1.2.2.1 Toetsing op naleving van de financiële kaders. Blz. 253
1.2.3 Actuele financiële kaders Blz. 254
1.2.3.1 Actualiseren van notitie Financiële Sturing. Blz. 255
1.2.4 Controle op uitvoering besluiten raad. Blz. 256
1.2.4.1 Integraal overzicht van financiële raadsbesluiten, moties, amendementen met monitor op verwerking/uitvoering. Blz. 257
Specificatie taakvelden Blz. 258
Verschillenanalyse 2020 - 2021 Blz. 259
Paragrafen Blz. 260
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 261
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 262
Wettelijk kader en gemeentelijk kader Blz. 263
Geraamde opbrengsten Blz. 264
Lokale lastendruk Blz. 265
A. Belastingen Blz. 266
B. Bestemmingsheffingen Blz. 267
C. Rechten Blz. 268
D. Vergelijking met andere gemeenten Blz. 269
Paragraaf 2 Verbonden partijen Blz. 270
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 271
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 272
Verbonden partijen Blz. 273
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 274
Veilighiedsregio Utrecht (VRU) Blz. 275
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) Blz. 276
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) Blz. 277
Ferm Werk Blz. 278
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) Blz. 279
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) Blz. 280
Vennootschappen en coöperaties Blz. 281
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 282
Vitens Blz. 283
Stichtingen en verenigingen Blz. 284
MOOI STICHT Blz. 285
Stichting Onderwijs Primair (SOP) Blz. 286
Stichting Urgentieverlening West-Utrecht Blz. 287
Bezit certificaten van aandelen Stichting Administratiekantoor Dataland in de BV Dataland Blz. 288
Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 289
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 290
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 291
3. Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 292
1. Risico's Blz. 293
A. Programma's Blz. 294
B. Bedrijfsvoering Blz. 295
C. Verbonden Partijen Blz. 296
D. Grondexploitaties Blz. 297
2. Weerstandsvermogen Blz. 298
3. Kengetallen financiële positie Blz. 299
Paragraaf 4 Bedrijfsvoering Blz. 300
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 301
Speerpunten Blz. 302
Paragraaf 5 Financiering Blz. 303
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 304
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 305
1. Kasgeldlimiet Blz. 306
2. Renterisiconorm Blz. 307
3. Renteresultaat op treasury Blz. 308
4. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille Blz. 309
5. Uitgangspunten Blz. 310
6. Verwachting voor 2021 en 2022 Blz. 311
Paragraaf 6 Kapitaalgoederen Blz. 312
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 313
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 314
Overzicht hoeveelheden IBOR en verbeelding van kwaliteitsniveaus Blz. 315
De belangrijkste aandachtspunten Blz. 316
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 317
Wat is het doel van deze paragraaf? Blz. 318
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid Blz. 319
Uitgangspunt voor grondexploitaties Blz. 320
Toelichting per exploitatiegebied Blz. 321
Bijlagen Blz. 322
Bijlage 1 Financiële begroting Blz. 323
Financiële begroting Blz. 324
Bijlage 2 Investeringsplanning Blz. 325
tabel investeringsplanning Blz. 326
Bijlage 3 Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen Blz. 327
bijlage 3 Blz. 328
Reserves Blz. 329
Staat van voorzieningen in meerjarenperspectief Blz. 330
Bijlage 4 Incidentele baten en lasten in meerjarenperspectief Blz. 331
incidenteel Blz. 332
Bijlage 5 EMU Saldo Blz. 333
tabel Blz. 334
Bijlage 6 Balans in meerjarenperspectief Blz. 335
tabel balans Blz. 336
Bijlage 7 Bijdrage aan en van Woerden Blz. 337
tabel bijdrage Blz. 338
Inspanningen
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap