Programma 4 Cultuur, economie en milieu

Portefeuillehouder Thema
Bob Duindam Economische zaken
Walther Kok Bibliotheek
Bas Lont Energietransitie en milieu, Musea (w.o. Stadhuis), Kunst en Cultuur, Archeologie en monumentenbeleid en Recreatie en toerisme

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers; - aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten alsook veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt en (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven.
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel
5.4 - Musea activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: musea, exposities, archeologie, heemkunde, historische archieven
5.6 - Media de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek
7.4 - Milieubeheer taken ter bescherming van het milieu

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Kern van dit programma (ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard en deels op oude en nieuwe coalitieafspraken) is:

  • Cultuur: het stimuleren van het creatief vermogen van de samenleving zodat jong & oud, inwoner & bezoeker plezierig leven, ondernemen, verblijven en recreëren, overdag en ‘s avonds,
  • Economie: het stimuleren van bedrijvigheid en het in samenspraak met het bedrijfsleven oppakken van de revitalisering en uitbreiding van het bedrijventerrein Tappersheul.
  • Milieu: het zijn van een meer duurzame gemeente in 2021 door: groener en energievriendelijker te zijn en in gemeentelijke gebouwen duurzame energie en energiebesparing toe te passen en inwoners en bedrijfsleven uit te dagen om meer duurzaam te zijn.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actuele ontwikkelingen
Energietransitie
Met de Klimaatwet, die sinds 1 januari 2020 van kracht is, is het nationale streven vastgelegd om in 2030 49% van de nationale broeikasuitstoot terug te dringen ten opzichte van 1990. Dit is een tussendoel op weg naar 95% reductie in 2050 en een CO2 vrije elektriciteitsvoorziening. De Klimaatwet kent de verplichting voor het rijk om iedere 5 jaar een klimaatplan op te stellen, waarin wordt vastgelegd welke maatregelen worden opgenomen om de doelen uit de Klimaatwet te bereiken. Het nationale Klimaatakkoord geldt als eerste klimaatplan. Gemeenten hebben in dit Klimaatakkoord diverse taken gekregen. Voor de jaren 2020 en 2021 zijn rijksgelden ontvangen voor de uitvoering van een aantal taken waarvan de hoogte nog bepaald wordt.

Cultuur
Op het moment van schrijven is nog onduidelijk hoe de corona-epidemie zich ontwikkelt. Duidelijk is wel dat dit negatieve effecten heeft op de economie in brede zin en het culturele veld in Oudewater.
In partnerschap met de culturele sector worden provinciale noodfondsen aangevraagd om de culturele sector in stand te houden.

Beleidsaanpassingen
Energietransitie
Oudewater doet mee met de uitvoering van het Klimaatakkoord. In het Uitvoeringsplan Energiestrategie Oudewater staan de maatregelen voor 2020 en 2021. Na uitvoering van de beleidstrajecten Regionale Energiestrategie, afwegingskader grootschalige duurzame energie en de transitievisie warmte ontstaat inzicht in de resultaten en het pakket van maatregelen voor de jaren daarna.

Cultuur
In 2021 wordt de cultuurvisie aan de gemeenteraad aangeboden. Deze visie is opgesteld in samenwerking met culturele instanties en beschrijft de rol van de gemeente voor de culturele sector in Oudewater.

Economie
In 2021 wordt uitvoering gegeven aan het Strategisch Economisch Plan. Dit nieuwe beleid is opgesteld in samenwerking met ondernemers en ondernemersverenigingen. Aan dit beleid hangen wederom inspanningen die in samenspraak met de ondernemers uitgezet zijn in de tijdsperiode 2021-2025. In 2021 valt het besluit over het instellen van een gemeentebreed ondernemersfonds met ingang van 1-1-2022.

Recreatie en toerisme
In 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoeringsagenda voor recreatie en toerisme tot 2023. Aan deze agenda wordt de aankomende jaren uitvoering gegeven.

Opgave: cultuur

Terug naar navigatie - Wat gaan we doen?

Cultuur nodigt uit om mee te doen en talenten te ontwikkelen (onder meer als goede start voor jeugd). Daarmee ontstaan stevige sociale netwerken. Culturele levendigheid voor en door inwoners trekt bezoekers naar de (binnen)stad en haar dorpen. Dat versterkt de eigen identiteit, lokale economie en een positief vestigingsklimaat.

Wat wil Oudewater bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater bereiken?

De bibliotheek willen we als kernpartner betrekken bij de ontwikkeling van een sociaalnetwerk dicht bij de leefwereld van de inwoners. De kerntaken van de bibliotheek dragen bij aan de doelstellingen voor leesbevordering en taal- & digivaardigheden ter bevordering van participatie en inclusie.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Bibliotheek als belangrijke voorziening in verbinding met het sociaal domein.

4.1 Bibliotheek draagt bij als belangrijke voorziening in verbinding met het sociaal domein, dicht op de leefwereld van inwoners

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 Met ingang van voorjaar 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst.

Terug naar navigatie - 4.1.1 Met ingang van voorjaar 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst.

Inspanning 2021

Opgave: energietransitie

Wat wil Oudewater bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater bereiken?

Oudewater wil samen met de samenleving in 2030 50% CO2-reductie hebben bereikt ten opzichte van 1990. Als centraal aanspreekpunt voor inwoners is er een energieloket. In 2020 is in een participatief proces gestart met het ontwikkelen van een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie. Begin 2021 wordt het afwegingskader aan de raad voor besluitvorming voorgelegd. Het afwegingskader is input voor de Regionale Energiestrategie en de Omgevingsvisie. Na vaststelling van het afwegingskader door de raad wordt deze geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet.

Ook is in 2020 een start gemaakt met de warmtevisie, waarin duidelijk wordt hoe en in welk tempo de wijken/buurten/dorpen van het aardgas af gaan. De verwachting is de warmtevisie eind 2021 voor te leggen aan de raad.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.2 Iedereen levert een bijdrage aan de energietransitie.

4.3 Reductie CO2-uitstoot in 2030 met 50% t.o.v. 2015. Monitoring vindt plaats aan de hand van de CO2 footprint.

4.4 Hernieuwbare energie realiseren.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning.

Terug naar navigatie - 4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning.

Inspanning 2021

4.4.1 In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige opwek duurzame energie voorgelegd aan de raad.

Terug naar navigatie - 4.4.1 In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige opwek duurzame energie voorgelegd aan de raad.

Inspanning 2021

Opgave: cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Inleiding

Historische gebouwen, plekken en landschappen zijn belangrijke dragers van gebeurtenissen en verhalen. Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Geef de toekomst een verleden.
Erfgoed = Identiteit en is van belang bij het maken van de omgevingsvisie, ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, maar heeft ook invloed op mentaal verbonden voelen bij een plek.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Iedereen kan kennisnemen van de cultuurhistorische waarden en deze ervaren en/of benutten.

4.5 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.5.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Oudewater worden verteld via verschillende communicatiemiddelen. Opgestelde kerkenvisie over de toekomst van (monumentale) kerkgebouwen.

Terug naar navigatie - 4.5.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Oudewater worden verteld via verschillende communicatiemiddelen. Opgestelde kerkenvisie over de toekomst van (monumentale) kerkgebouwen.

Inspanning 2021

Opgave: economie

Terug naar navigatie - Inleiding

Om kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor bedrijven in Oudewater te houden werkt de gemeente samen met partners waaronder BIZ-vereniging Tappersheul (VITAP), politie en veiligheidsregio aan een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Tappersheul. Daarnaast wil de gemeente de economische vitaliteit van Oudewater verbeteren. Hiervoor is het belangrijk samen met ondernemers in werkgroepen te werken aan economische uitdagingen die geformuleerd zijn in het nieuwe strategisch economisch plan.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.6.1 Lokale economische uitdagingen aanpakken.

Terug naar navigatie - 4.6.1 Lokale economische uitdagingen aanpakken.

Inspanning 2021

Opgave: recreatie en toerisme

Terug naar navigatie - Inleiding

Oudewater wil een gemeente zijn waar toeristen en recreanten graag hun vrije tijd doorbrengen. De gemeente draagt hieraan bij door initiatieven te faciliteren en te verbinden.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal).

Terug naar navigatie - 4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal).

Inspanning 2021

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
Addendum bibliotheek indien er wijzigingen optreden in de huisvesting, dan wel dienstverlening. overeenkomst getekend in 2021

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
3.1 Economische ontwikkeling Lasten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen € 95.013 € 101.157 € 101.073 € 100.989 € 100.905
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 22.238 € 37.632 € 37.632 € 37.632 € 37.632
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie € 0 € 29.893 € 29.893 € 29.893 € 29.893
5.4 Musea € 34.009 € 16.435 € 49.555 € 18.046 € 17.912
5.6 Media € 228.103 € 234.404 € 234.372 € 234.341 € 234.309
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 87.370 € 88.657 € 106.057 € 88.657 € 88.657
7.4 Milieubeheer € 606.765 € 650.395 € 535.395 € 535.395 € 535.395
Lasten - Totaal € 1.073.498 € 1.158.573 € 1.093.977 € 1.044.953 € 1.044.703
0.5 Treasury Baten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -€ 80.500 -€ 81.650 -€ 81.650 -€ 81.650 -€ 81.650
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
5.4 Musea -€ 7.160 -€ 7.274 -€ 7.274 -€ 7.274 -€ 7.274
5.6 Media -€ 55.051 -€ 57.315 -€ 58.971 -€ 58.971 -€ 58.971
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -€ 570 -€ 579 -€ 579 -€ 579 -€ 579
7.4 Milieubeheer € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Baten - Totaal -€ 143.281 -€ 146.818 -€ 148.474 -€ 148.474 -€ 148.474
4. Cultuur, economie en milieu - Totaal € 930.217 € 1.011.755 € 945.503 € 896.479 € 896.229

Verschillenanalyse 2020 - 2021

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2020 - 2021

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutaties lasten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
4.3 Hogere lasten Peuteropvang. De lasten met betrekking tot inspecties zijn aan het budget toegevoegd. € 15.394 nadeel
5.3 Subsidie buurt cultuurcoach stond geraamd onder taakveld 6.1 in Programma 3. € 29.893 nadeel
5.4 Minder (planmatig) onderhoud Heksenwaag. -€ 12.592 voordeel
Minder (planmatig) onderhoud Touwmuseum. -€ 5.819 voordeel
7.4 Bij vaststelling begroting 2020 bezuinigd op Milieubeheer. -€ 20.485 voordeel
7.4 Hogere lasten ODRU door indexering. € 10.115 nadeel
7.4 Bezuiniging op energie bij vaststelling begroting 2020. € 16.500 nadeel
7.4 Aflopend budget voor CO2- Neutraal. -€ 42.500 voordeel
7.4 Budgetoverheveling energie bij VJN doorgeschoven naar 2021. € 80.000 nadeel
Diversen. € 14.569 nadeel
€ 85.075 nadeel
Taakveld Mutaties baten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
Diversen. -€ 3.537 voordeel
-€ 3.537 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten € 81.538 nadeel