Bijlage 5 EMU Saldo

2020 2021 2022
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2021 Volgens meerjarenraming in begroting 2022
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -335 -142 184
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 6.256 10.211 1.560
3. Mutatie voorzieningen 309 535 515
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -152 -1.297 -185
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
Berekend EMU-saldo -6.130 -8.521 -676