Programma 5 Sport en onderwijs

Portefeuillehouder Thema
Bob Duindam Onderwijs, leerplicht, leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer, onderwijshuisvesting, openbaar onderwijs en passend onderwijs
Walther Kok Sport

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

4.1 - Openbaar basisonderwijs taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn; - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen); - de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal; - passend onderwijs.
4.2 - Onderwijshuisvesting taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs.
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie; - uitgaven bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar exclusief huisvesting); - achterstandenbeleid; - coördinatie samen naar school, passend onderwijs; - volwasseneducatie; - leerlingzorg en leerlingbegeleiding; - leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs); - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten
5.1 - Sportbeleid en activering niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport.
5.2 - Sportaccommodaties alle accommodaties voor sportbeoefening

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Kern van dit programma (o.a. ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard) is;

In 2021 stellen we een convenant resultaatafspraken VVE op met scholen, kinderopvang en de gemeente. We monitoren de ophoging van het aantal VE uren naar 16 per week en staan hierover in nauw contact met de GGD en KMN Kind & Co, omdat deze ophoging impact heeft op het aantal kinderen dat geplaatst kan worden bij gelijkblijvende rijksbijdrage.

In 2021 maken we met de schoolbesturen van De Schakels en de Immanuelschool, naar aanleiding van teruglopende leerlingaantallen en lokalenleegstand, afspraken om hun voortbestaan in de gemeente Oudewater te continueren.

Eind 2022 komt sporthal de Noort Syde in beheer bij de gemeente. Om die reden onderzoeken we in 2021 hoe we exploitatie en beheer van de Noort Syde van verlieslatend op 0 krijgen. Onderdeel van dit plan is sluiting en sloop van De Eiber. We zetten in op het in standhouden van het Statenbad. In 2021 worden alle afspraken contractueel met SBZO overeengekomen om realisatie van het nieuwe 12 maandenbad te garanderen. Door middel van het uitvoeren van het Lokaal Sportakkoord worden nieuwe samenwerkingen tussen het sociaal domein en de sportwereld vormgegeven en stimuleren we in algemene zin sporten en bewegen voor doelgroepen waar de beweegnorm vaak onvoldoende gehaald wordt. Met deze ambities dragen we bij aan een gezond Oudewater.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actuele ontwikkeling: Corona
De maatregelen rondom de coronacrisis hebben grote impact gehad op het onderwijs en de kinderopvang. Scholen en opvang waren in maart, april en mei 2020 slechts open voor kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben en voor kinderen van wie de thuissituatie dusdanig zorgelijk was, dat zij op school of de kinderopvang zijn opgevangen. Reguliere werkzaamheden zijn tijdelijk stil komen te liggen om de coördinatie voor de noodopvang vanuit de gemeente te organiseren. Enkele beleidsinspanningen uit 2020, zoals de ophoging van uren voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het stimuleren van zelfstandig reizen van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs zijn hierdoor ook weer te vinden in de plannen voor 2021.

Beleidsaanpassingen en -inspanningen onderwijs en sport

Voorschoolse Educatie
Om kinderen in een achterstandssituatie dezelfde startkansen in het onderwijs te geven, blijven we inzetten op Voorschoolse Educatie. Het aantal uren dat een peuter met een VE-indicatie gesubsidieerd naar de voorschool gaat, wordt verhoogd van 10 naar 16 uur per week. Resultaatafspraken tussen onderwijs, opvang en gemeenten zullen geëvalueerd en bijgesteld worden.

Leerlingenvervoer - Stimuleren zelfstandig reizen met het openbaar vervoer
Zelfstandigheid met het openbaar vervoer reizen is goed voor de zelfredzaamheid van jongeren. Ouders van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs krijgen alleen een vergoeding voor de kosten van het openbaar vervoer als hun kind in staat is om zelfstandig te reizen. Dat is in de Verordening leerlingenvervoer vastgelegd. Ouders zijn mede daardoor terughoudend om hun kinderen zelfstandigheid in het reizen bij te brengen. Het is voor ouders duur om zelf de vervoerskosten voor hun kinderen te moeten betalen als de schooltaxi wegvalt. Resultaat is dat veel leerlingen met de schooltaxi naar school reizen. Dit zijn ook kinderen waarbij het zelfstandig reizen wellicht goed aan te leren is. We brengen voor het begin van het nieuwe schooljaar in kaart wat nodig is om leerlingen en hun ouders te ondersteunen bij het (leren) zelfstandig reizen in het openbaar vervoer, wat kost het de gemeente, wat kunnen we besparen op de lange termijn en welke regelingen moeten worden aangepast.

Leegstand
Bij de scholen voor basisonderwijs is structurele leegstand van lokalen (13%.) Leegstand kost de schoolbesturen veel geld. In 2021 moet duidelijk zijn hoe de leegstand tot het minimum kan worden beperkt. Dit kan onder andere door lokalen blijvend een andere functie te geven en schoolgebouwen anders in te richten. Het gaat hier om maatwerk.

Sport
In 2021 geven we uitvoering aan de projecten uit het sportakkoord. Dit sportakkoord is in 2020 tot stand gebracht in samenwerking met de Oudewaterse sportverenigingen. Het sportakkoord bevat verschillende projecten om sporten en bewegen breed toegankelijk te maken voor Oudewaterse inwoners. Hierbij wordt ook nadrukkelijk de link gelegd met het Sociaal Domein. We onderzoekend de mogelijkheid om het sportakkoord samen met een preventieakkoord op te waarderen naar een lokaal vitaliteitsakkoord.

% Niet-sporters

Terug naar navigatie - % Niet-sporters
Bron: Div
Periode Oudewater Nederland
2016 49,3 % niet-wekelijkse sporters tov bevolking > 18 jaar 48,7 % niet-wekelijkse sporters tov bevolking > 18 jaar

Absoluut verzuim

Terug naar navigatie - Absoluut verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Oudewater Nederland
2018 0 % leerplichtigen dat niet ingeschreven staat 1,9 % leerplichtigen dat niet ingeschreven staat

Relatief verzuim

Terug naar navigatie - Relatief verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Oudewater Nederland
2018 19 Aantal per 1000 leerlingen dat veelvuldig verzuimt 23 Aantal per 1000 leerlingen dat veelvuldig verzuimt

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
4.1 Openbaar basisonderwijs Lasten € 75.280 € 76.484 € 76.484 € 76.484 € 76.484
4.2 Onderwijshuisvesting € 405.830 € 418.615 € 418.297 € 417.977 € 417.658
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 362.459 € 369.924 € 369.924 € 369.924 € 369.924
5.1 Sportbeleid en activering € 27.802 € 28.247 € 28.247 € 28.247 € 28.247
5.2 Sportaccommodaties € 439.452 € 427.518 € 406.271 € 339.327 € 339.155
Lasten - Totaal € 1.310.823 € 1.320.788 € 1.299.223 € 1.231.959 € 1.231.468
4.2 Onderwijshuisvesting Baten -€ 1.000 -€ 1.000 -€ 1.000 -€ 1.000 -€ 1.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -€ 74.260 -€ 74.424 -€ 74.424 -€ 74.424 -€ 74.424
5.2 Sportaccommodaties -€ 50.205 -€ 51.008 -€ 51.008 -€ 51.008 -€ 51.008
Baten - Totaal -€ 125.465 -€ 126.432 -€ 126.432 -€ 126.432 -€ 126.432
5. Sport en Onderwijs - Totaal € 1.185.358 € 1.194.356 € 1.172.791 € 1.105.527 € 1.105.036

Verschillenanalyse 2020 - 2021

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2020 - 2021

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutaties lasten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
Diversen. € 9.965 nadeel
Totaal mutaties lasten € 9.965 nadeel
Taakveld Mutaties baten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
Diversen. -€ 967 voordeel
Totaal mutaties baten -€ 967 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten € 8.998 nadeel