Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouder Thema
Wim Groeneweg Openbare orde & veiligheid, Archiefzaken, Intergemeentelijke samenwerking, Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden, Utrechtse Waarden en Groene hart, Representatie, Personeel en organisatie en Dierenwelzijn, Communicatie
Bob Duindam Vergunningverlening en handhaving en Utrechtse Waarden en Groene Hart
Walther Kok Automatisering, informatievoorziening, BAG, BGT, Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden, Personeel en Organisatie

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.1 – Bestuur facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.); - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); - de ondersteuning van de raad, griffie; - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.
0.2 - Burgerzaken producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen; - bevolkingsregister; - straatnaamgeving en kadastrale informatie; - burgerschap; - verkiezingen, referenda; - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7).
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.
1.2 - Openbare orde en veiligheid taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - leges drank & horeca; - wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet); - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; -; - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak); - tegengaan van radicalisering; - huiselijk geweld; - Persoonsgerichte Aanpak (PGA); - nazorg ex-gedetineerden.

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Kern van dit programma (ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard en deels op oude en nieuwe coalitieafspraken) is: het zijn van een zelfstandige en veilige gemeente die op veel terreinen zelfvoorzienend is, het zijn van een participerend en communicerend bestuur op basis van een “open agenda” gebaseerd op goede en integere omgangsvormen en een servicegerichte dienstverlening, het invullen en nader vormgeven van de met de gemeente Woerden gesloten kaderstellende dienstverlenings-overeenkomst in uitvoeringsovereenkomsten waarin de burger- en bestuursnabije dienstverlening wordt uitgewerkt en de functie van het Stadserf is geborgd en het zichtbaar maken van de optimalisering van de dienstverlening richting burgers, bedrijven en instellingen van de ambtelijke samenwerking met de gemeente Woerden.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actuele ontwikkelingen
In juli 2020 is er besloten de DVO met de gemeente Woerden voor 5 jaar te verlengen vanaf 1 januari 2020. Hiermee wordt de zelfstandigheid van Oudewater voor deze periode mogelijk gemaakt. Jaarlijks wordt een Uitvoeringsovereenkomst opgesteld waarin de kwaliteitsnormen voor de dienstverlening worden opgesteld.

Door de Coronacrisis is de doelstelling om een veilige woon- en leefomgeving te behouden in zijn uitvoering gewijzigd. Aandacht voor opgaven met betrekking tot volksgezondheid zijn voorgegaan op inzet voor andere problematiek, zoals dat van de aanpak van ondermijning. Reeds bestaande capaciteitsknelpunten bij de gemeente en ketenpartners zijn verder onder druk komen te staan. De uitdaging zit in het behouden van de goede relaties met hen en binnen de bestaande kaders en middelen waken voor de leefbaarheid en veiligheid van Oudewater.

Opgave: Dienstbare organisatie

Terug naar navigatie - Inleiding

De DVO met de gemeente Woerden voor de gezamenlijke ambtelijke organisatie is in 2020 verlengd voor een periode van vijf jaar. Uitvoering van wet- en regelgeving wordt zoveel mogelijk geharmoniseerd, tenzij er beleidsmatig door de gemeenten een andere afweging wordt gemaakt.

Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

De organisatie van de gemeente werkt in 2021 professioneel, met een verbeterde dienstverlening, ook digitaal. Tegelijkertijd worden zij wel meer gedreven in het beleid door de data die beschikbaar zijn of komen. De bedrijfsvoering is op orde, er is minder inhuur en meer mobiliteit van de vaste medewerkers.

Opgave: openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Inleiding

Wat betreft veiligheid zijn de prioriteiten zijn door de gemeenteraad vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Deze prioriteiten vormen in de huidige collegeperiode de kern van het veiligheidsbeleid. Het handhaven van de openbare orde gebeurt in samenwerking met ketenpartners (politie, RIEC, belastingdienst, jongerenwerk, etc.).

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Cluster Openbare Orde en Veiligheid

 

1.2 Tegengaan van ondermijning van de rechtstaat.

1.3 Minder overlast door PGA'ers, door het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Oudewater. De gemeente sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem.

Terug naar navigatie - 1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Oudewater. De gemeente sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem.

Inspanning 2021

1.3.1 In 2021 worden maximaal 15 actieve PGA (persoonsgerichte aanpak) dossiers tegelijkertijd behandeld.

Terug naar navigatie - 1.3.1 In 2021 worden maximaal 15 actieve PGA (persoonsgerichte aanpak) dossiers tegelijkertijd behandeld.

De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zodanig te beïnvloeden dat de inwoner met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen bedreigt.
Hierbij wordt de inwoner zo nodig ook ondersteund bij de aanpak van zijn problemen op verschillende leefgebieden, zodat weer perspectief ontstaat op volwaardige deelname aan de samenleving.

Inspanning 2021

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
0.1 Bestuur Lasten € 834.508 € 947.028 € 943.807 € 943.807 € 943.807
0.2 Burgerzaken € 453.784 € 488.395 € 488.483 € 488.573 € 493.648
1.1 Crisisbeheersing en brandweer € 583.180 € 592.519 € 599.721 € 590.605 € 590.321
1.2 Openbare orde en veiligheid € 167.570 € 131.393 € 131.393 € 131.393 € 131.393
Lasten - Totaal € 2.039.042 € 2.159.335 € 2.163.404 € 2.154.378 € 2.159.169
0.1 Bestuur Baten -€ 138.253 -€ 138.253 -€ 138.253 -€ 138.253 -€ 138.253
0.2 Burgerzaken -€ 163.573 -€ 166.190 -€ 166.190 -€ 166.190 -€ 166.190
1.2 Openbare orde en veiligheid -€ 9.234 -€ 9.382 -€ 9.382 -€ 9.382 -€ 9.382
Baten - Totaal -€ 311.060 -€ 313.825 -€ 313.825 -€ 313.825 -€ 313.825
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Totaal € 1.727.982 € 1.845.510 € 1.849.579 € 1.840.553 € 1.845.344

Verschillenanalyse 2020 - 2021

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2020 - 2021

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Toename lasten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
0.1 Indexering DVO. € 107.500 nadeel
0.1 Wachtgelden wethouders (geen gebruik van wachtgeldregeling). -€ 18.500 voordeel
0.1 Onttrekking voorziening wachtgelden wethouders (geen wachtgelders). € 13.000 nadeel
0.1 U10, bijdrage plan van aanpak Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma fase 3. -€ 3.219 voordeel
0.1 Ondersteuning raad (m.n. loonkosten griffie). € 8.034 nadeel
0.1 Loonkosten en onkosten raad door indexering. € 6.373 nadeel
0.2 Doorbelasting DVO Woerden naar heffingen burgerzaken. € 11.158 nadeel
0.2 Lagere afschrijvingen i.v.m. uitstel investering invoering e-diensten tot 2023. -€ 5.000 voordeel
0.2 Verkiezingen 2e Kamer (niet ieder jaar verkiezingen). € 27.103 nadeel
1.1 Hogere bijdrage VRU i.v.m. indexering. € 11.700 nadeel
1.2 Verlaging budget handhaving openbare ruimte conform meerjarenraming. -€ 38.672 voordeel
1.2 Budget ondermijning (VJN). € 3.000 nadeel
1.2 Extra budget huisverbod (VJN). € 2.500 nadeel
Diversen. -€ 4.684 voordeel
Totaal mutaties lasten € 120.293 nadeel
Taakveld Toename baten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
0.2 Indexering 1,6% leges burgerzaken. -€ 2.617 voordeel
1.2 Indexering 1,6% leges APV en bijzondere wetten. -€ 148 voordeel
Totaal mutaties baten -€ 2.765 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten € 117.528 Nadeel