Bijlage 3 Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen

Kadernota rechtmatigheid
Eind 2018 is de kadernota reserves uitgebracht door de commissie BBV. De gemeente is verplicht deze nota te volgen. In deze nota staat het volgende over reserves. Onderdeel van de (al dan niet herziene) gemeentelijke begroting vormen de mutaties in de bestemmingsreserves.

In de jaarrekening moeten de toevoegingen en onttrekkingen aan elk van de bestemmingsreserves worden verwerkt overeenkomstig het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd voor de betreffende bestemmingsreserve.

Voorheen was de hoofdregel dat de mutaties in de bestemmingsreserves tot maximaal het bedrag waarvoor de raad de autorisatie heeft gegeven, verwerkt mogen worden. Ongeacht of de besteding waarvoor het bedrag is vrijgegeven wel of niet is gedaan, moet de reservemutatie in de jaarrekening verwerkt worden, tenzij uit het besluit dat de raad genomen heeft, blijkt dat een lager bedrag is toegestaan.

Overigens kunnen er raadsbesluiten zijn die inhouden dat specifiek benoemde saldi, bijvoorbeeld een overschot of tekort op de uitvoering van een specifiek onderwerp, ook nog in het lopende begrotingsjaar ten gunste of ten laste van een specifieke bestemmingsreserve mogen worden gebracht. Ook kan generiek voor een afwijkende oplossing van de kadernota worden gekozen.

Beleidsuitgangspunten Oudewater
In aansluiting op bovengenoemde kadernota worden, in overeenstemming met de door uw raad vastgestelde beleidsuitgangspunten eventuele over- of onderschrijdingen van enkele reserves verrekend in de jaarrekening. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt tussentijds bijstelling plaats. Het betreft de reserves onderhoud gemeentelijk vastgoed, wegen, baggerwerken en civiele kunstwerken.
Conform de beleidsuitgangspunten begroting 2021 zijn raadsbesluiten t/m 30 april 2020 verwerkt.

ALGEMENE RESERVE
Deze reserve is primair beschikbaar als buffer voor het opvangen van risico’s. Daarnaast kent de algemene reserve een vrij voor de Raad beschikbaar gedeelte. Het moet in principe eenmalige zaken betreffen en geen vervangingen en terugkerende aangelegenheden. Aan deze reserve wordt in principe ook het saldo van de jaarrekening toegevoegd of onttrokken. Daarnaast bestaan de toevoegingen uit incidentele opbrengsten, zoals bijvoorbeeld de verkoop van percelen grond, welke niet in de grondexploitatie zijn opgenomen.

RESERVE INVESTERINGEN SPEELTOESTELLEN
Deze reserve is in 2007 ingesteld. Voor het jaar 2008 is hierin een bedrag van € 31.000 gestort en sinds 2009 wordt er jaarlijks een bedrag van € 20.000 toegevoegd aan de reserve. Deze reserve is bestemd voor de vervanging van de speeltoestellen. Met ingang van 2009 worden – op advies van de accountant en conform het BBV – de bedragen voor de vervanging van de speeltoestellen afgeschreven en komen de kapitaallasten ten laste van deze reserve. Het betreft nadrukkelijk alleen de kapitaallasten voor de vervanging van bestaande speeltoestellen en dus niet voor uitbreiding van speeltoestellen.

Met ingang van 2009 worden conform het BBV de bedragen voor de vervanging van de speeltoestellen afgeschreven en komen de kapitaallasten ten laste van deze reserve. Het betreft nadrukkelijk alleen de kapitaallasten voor de vervanging van bestaande speeltoestellen en dus niet voor uitbreiding van speeltoestellen.

RESERVE BOVENWIJKSE VOORZIENINGEN
De reserve bovenwijkse voorzieningen werd gevoed door de complexen van de grondexploitatie. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 is besloten om deze reserve op te heffen en het saldo van € 2.131 toe te voegen aan de algemene reserve. De cijfermatige verwerking hiervan vindt plaats bij het opstellen van de jaarrekening 2020. Het “Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen” was al gereed en door de gehele begroting verwerkt voor het vaststellen van de Jaarrekening 2019.

RESERVE INVESTERINGEN BASISSCHOLEN
In deze reserve werd tot en met 2014 jaarlijks een bedrag gestort voor groot onderhoud aan de basisscholen en de uitbreiding van het onderwijsleerpakket bij uitbreiding van het aantal groepen. Door een wetswijziging is per 1 januari 2015 de gemeentelijke zorgplicht voor het groot onderhoud van de basisscholen vervallen. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2015 ook geen toevoeging aan deze reserve meer plaatsvindt. Door de raad is op 6 juni 2019 besloten om € 150.000 vanuit deze reserve beschikbaar te stellen voor het herstel van constructiefouten aan het dak van de scholen aan De Cope. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 is besloten om deze reserve op te heffen en het resterend saldo toe te voegen aan de algemene reserve. De cijfermatige verwerking hiervan vindt plaats bij het opstellen van de jaarrekening 2020. Het “Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen” was al gereed en door de gehele begroting verwerkt voor het vaststellen van de Jaarrekening 2019.

RESERVE SOCIAAL DOMEIN
Met ingang van 2015 ontving de gemeente in het kader van het Sociaal Domein drie decentralisatie-uitkeringen, namelijk AWBZ/Wmo, Jeugd en Participatie. Vertrekpunt was, als de gemeente Oudewater niet de gehele decentralisatie-uitkeringen AWBZ/Wmo en Jeugd had besteed, het overschot toe te voegen aan deze reserve. Bij een tekort vond onttrekking aan deze reserve plaats. Deze systematiek werd gehanteerd tot en met de jaarrekening 2016. Met ingang van 2017 wordt deze systematiek niet meer gehanteerd. Met ingang van 2019 zijn de decentralisatie-uitkeringen AWBZ/WMO en Jeugd geïntegreerd in de algemene uitkering.

RESERVE PARKEREN
Voorheen stond in de reserve Bovenwijkse Voorzieningen (BV) een reservering voor investeringen ten behoeve van parkeren binnenstad. Er was echter behoefte aan een aparte reserve voor parkeren en die is met ingang van 2015 gerealiseerd. De reserve wordt gevuld met bijdragen vanwege het realiseren van wooneenheden zonder parkeerplaatsen in de binnenstad en wordt aangewend voor het realiseren van parkeergelegenheid ten behoeve van de binnenstad.

RESERVE WEGEN
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten om het saldo van zowel de voorziening onderhoud wegen als van de reserve binnenstad toe te voegen aan de reserve wegen.

RESERVE ONDERHOUD GEMEENTELIJK VASTGOED
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten om het saldo van de voorziening onderhoud gebouwen toe te voegen aan de nieuwe reserve Onderhoud gemeentelijk vastgoed. Door deze wijziging wordt bereikt dat hierdoor dezelfde systematiek wordt gehanteerd als in Woerden het geval is. Dit geschiedt ter uitvoering van het in het voorjaar 2018 vastgestelde nieuwe MJOP. In de begroting 2019 is het planmatig onderhoud voor het eerst verwerkt, waarbij rekening is gehouden met deze reserve.

RESERVE BAGGERWERKEN
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten om het saldo van de voorziening baggerwerken toe te voegen aan de nieuwe reserve baggeren. Jaarlijks wordt er aan deze reserve een bedrag toegevoegd en worden de werkelijke kosten conform het baggerplan onttrokken. Van de werkelijke kosten wordt eerst een bedrag onttrokken aan de voorziening riolering.

RESERVE CIVIELE KUNSTWERKEN
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 wordt is besloten om het saldo van de voorziening civiele kunstwerken toe te voegen aan de nieuwe reserve civiele kunstwerken. Jaarlijks wordt er aan deze reserve een bedrag toegevoegd en worden de werkelijke kosten van het door de raad in juli 2014 vastgestelde meerjarig onderhoudsprogramma civiele kunstwerken 2014-2024 onttrokken.

VOORZIENING WETHOUDERSPENSIOEN
De gemeente is eigen risicodrager ten aanzien van de pensioenrechten van de wethouders en op grond van het BBV is de gemeente verplicht hiervoor een voorziening in de begroting op te nemen. Jaarlijks vindt een actualisatie plaats en de eventuele consequenties hiervan worden verwerkt in de jaarrekening.

VOORZIENING WETHOUDERSWACHTGELDEN
Ook de hoogte van deze voorziening is herrekend. Verplichtingen voor bestaande ‘wachtgelders’ hoeven niet langer uit de reguliere begroting te worden gedekt. Deze voorziening wordt nu jaarlijks geactualiseerd.

VOORZIENING ONDERHOUD RIOLERINGEN
De jaarlijkse storting in deze reserve bestaat uit de opbrengst van de rioolheffing en de onttrekking bestaat uit de lasten van pompen en gemalen en de rioolleidingen. Daarnaast zijn de investeringen in het buitengebied ten laste van deze reserve gebracht. Eens per vijf jaar moet er een GRP, thans Gemeentelijk Waterbeleidsplan, worden vastgesteld. De raad heeft op 11 juli 2019 het Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2020-2024 vastgesteld waarin o.a. is bepaald dat de rioolheffing gedurende de planperiode jaarlijks met 10% exclusief inflatiepercentage stijgt.

VOORZIENING AFVALSTOFFENHEFFING
Op 13 december 2018 heeft de raad het Grondstoffenbeleidsplan vastgesteld en op 18 april 2019 het benodigde krediet ter uitvoering hiervan beschikbaar gesteld. Dit betekent dat met ingang van 2020 dezelfde werkwijze wordt gehanteerd als in de gemeente Woerden. Dit houdt in dat met ingang van 2020 eventuele overschotten dan wel tekorten worden verwerkt in deze voorziening.

Naam reserve Toevoeging Toevoeging
Saldo 2020 Onttrekking Saldo 2021 Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo
1-1-2020 2020 31-12-2020 2021 31-12-2021 2022 2022 31-12-2022
I. EIGEN VERMOGEN
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Civiele kunstwerken 142.968 118.360 118.360 142.968 142.968 142.968
Bovenwijkse voorzieningen 2.131 2.131 2.131 2.131
Baggerwerken 304.113 77.155 129.830 251.438 78.389 100.269 229.558 78.389 100.269 207.678
Parkeren 25.000 25.000 25.000 25.000
Wegen 1.158.697 721.278 721.700 1.158.275 1.158.275 1.158.275
3. Sociaal Domein
Sociaal Domein 191.327 146.098 45.229 45.229 45.229
5. Sport en Onderwijs
Investeringen speeltoestellen *1 151.749 20.000 14.812 156.937 20.000 15.434 161.504 20.000 15.231 166.273
Investeringen basisscholen 151.677 151.677 151.677 151.677
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 1.176.251 36.914 1.139.337 237.221 902.116 249.230 652.886
7. Algemene dekkingsmiddelen
Algemene reserve 2.447.847 321.000 2.126.847 2.126.847 2.126.847
0 0 0
Totaal Reserves 5.751.761 936.793 1.488.714 5.199.840 98.389 352.924 4.945.306 98.389 364.730 4.678.965
Naam reserve
Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo
2023 2023 31-12-2023 2024 2024 31-12-2024
I. EIGEN VERMOGEN
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Civiele kunstwerken 142.968 142.968
Bovenwijkse voorzieningen 2.131 2.131
Baggerwerken 78.389 100.269 185.798 78.389 100.269 163.918
Parkeren 25.000 25.000
Wegen 1.158.275 1.158.275
3. Sociaal Domein
Sociaal Domein 45.229 45.229
5. Sport en Onderwijs
Investeringen speeltoestellen *1 20.000 15.029 171.244 20.000 14.826 176.418
Investeringen basisscholen 151.677 151.677
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 80.700 572.186 80.700 491.486
7. Algemene dekkingsmiddelen
Algemene reserve 2.126.847 2.126.847
0 0
Totaal Reserves 98.389 195.998 4.581.356 98.389 195.795 4.483.950

Staat van voorzieningen in meerjarenperspectief

Terug naar navigatie - Staat van voorzieningen in meerjarenperspectief
Naam voorziening Toevoeging Toevoeging
Saldo 2020 Onttrekking Saldo 2021 Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo
1-1-2020 2020 31-12-2020 2021 31-12-2021 2022 2022 31-12-2022
II. VREEMD VERMOGEN -551.921
Voorzieningen (2110):
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (art. 44.1a en 1b)
Wethouderspensioen 581.850 17.257 564.593 17.257 547.336 17.257 530.079
Wethouders wachtgelden 29.205 13.000 16.205 16.205 16.205
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (art. 44.2)
Afvalstoffenheffing 0 6.780 6.780 1.702 5.078 39.743 44.821
Onderhoud rioleringen 2.985.161 332.736 3.317.897 554.305 3.872.202 492.121 4.364.323
Totaal voorzieningen 3.596.216 339.516 30.257 3.905.475 554.305 18.959 4.440.821 531.864 17.257 4.955.428
Naam voorziening
Toevoeging Onttrekking Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo
2023 2023 31-12-2023 2024 2024 31-12-2024
II. VREEMD VERMOGEN
Voorzieningen (2110):
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (art. 44.1a en 1b)
Wethouderspensioen 17.257 512.822 17.257 495.565
Wethouders wachtgelden 16.205 16.205
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (art. 44.2)
Afvalstoffenheffing 56.655 101.476 71.549 173.025
Onderhoud rioleringen 623.525 4.987.848 718.756 5.706.604
Totaal voorzieningen 680.180 17.257 5.618.351 790.305 17.257 6.391.399