Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Portefeuillehouder Thema
Walther Kok Beheer openbare ruimte, verkeer, openbaar vervoer en waterwegen
Bas Lont Afval en riolering
Bob Duindam Verkenning toekomstige Straatverlichting

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

2.1 - Verkeer en vervoer verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur
2.4 - Economische havens en waterwegen (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur
3.4 - Economische promotie activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente: Kermis, evenementen en coördinatie binnenstad
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie openbaar groen, natuur en recreatie
7.2 – Riolering afvalwater en de waterhuishouding
7.3 – Afval inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria taken op het terrein van de lijkbezorging

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Kern van dit programma is het behouden van het prettige woon- en leefklimaat door een bereikbare leefomgeving te creëren die schoon, heel en veilig is. Voor bereikbaarheid geldt dat zowel inwoners, toeristen als bedrijven vlot en veilig hun bestemming moeten kunnen bereiken. Middels het instandhouden van speelvoorzieningen en openbare verlichting, het zorg dragen voor een kwalitatief wegen-, riool- en waterbeheer met focus op het groener maken van de openbare ruimte en het tegengaan van wateroverlast, is het programma voorwaardenscheppend voor een plezierige gemeente om te wonen en recreëren, voor toerisme en voor de bedrijvigheid, van de historische binnenstad tot en met het buitengebied.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actualiteit
De mondiale ontwikkeling van hitte en droogte beïnvloedt de openbare ruimte. Voor groen zijn er voorbeelden die direct zichtbaar zijn, zoals jonge bomen die de zomer niet overleven, maar ook effecten die niet direct zichtbaar zijn namelijk dat bomen of beplanting minder goed ontwikkelen waardoor ze niet direct, maar eerder dan gepland vervangen moeten worden. Voorbeelden voor andere disciplines zijn minder direct zichtbaar, daarmee ook nog niet goed inzichtelijk, denk aan verharding op veendijken, door droogte ontstaan scheuren in de veendijk welke vervolgens doorzet in scheuren in de verharding. Het omgekeerde van de hitte/droogte zijn de extremere piekbuien, die tot overbelasting van het rioolstelsel zorgen. De effecten op het areaal en de financiële gevolgen zijn nog niet inzichtelijk te maken, maar wanneer gevolgen zichtbaar worden vergen deze soms acuut ingrijpen vanuit de zorgplicht, terwijl voor deze effecten nog geen middelen zijn vrijgemaakt. Dit is een financieel risico wat nog niet te beheersen is.

De landelijke ontwikkeling gaat over de gehele gemeentebegroting, die steeds meer onder druk komt te staan mede door de zorgtakenverschuiving vanuit het rijk. Dit heeft uiteraard direct gevolgen voor de begroting van IBOR en voor de vrije ruimte om investeringen beschikbaar te stellen. De ambtelijke organisatie heeft voor de gemeente Woerden in de ‘strategische heroriëntatie 2020’ een proces doorlopen om de benodigde onderhoudsbudgetten voor de gehele levensduur van het areaal in beeld te brengen, zodat de raad gedegen informatie heeft om toekomstbestendige financiële keuzes voor de openbare ruimte te maken. Deze kennisontwikkeling wordt in 2021 ingezet om voor gemeente Oudewater te kijken hoe areaal, beleid, budget en benodigd budget zich tot elkaar verhouden en ook hier de raad het stuur in handen te geven voor de openbare ruimte.

De actualiteiten rondom corona zijn van beperktere invloed geweest op het beheer van de openbare ruimte. Veel activiteiten konden doorgang vinden of zijn met korte vertraging en relatief beperkte meerkosten alsnog uitgevoerd. Wel is de kwetsbaarheid van de samenwerking met Ferm Werk duidelijk geworden toen die de deuren volledig sloot en ook het groenonderhoud buiten tijdelijk niet uitvoerde.

Verkeerskundig is de ontwikkeling dat agrarisch verkeer steeds groter en zwaarder wordt, waar het buitengebied niet op is ingericht, maar ook de toename van thuisbezorg bestelbusjes (versterkt door corona). Dit heeft zijn weerslag op zowel de weginrichting als fysiek op de wegen, die niet op deze verzwaarde belasting zijn ontworpen en dus eerder vernieuwd moeten worden. Met aandacht worden de ontwikkelingen gevolgd op het gebied van autogebruik en parkeerbehoefte, wat mogelijk ten gevolgen van het nieuwe thuiswerken door Corona voor de lange duur tot andere behoefte kan leiden.

Beleidsaanpassing
We hebben niet op alle IBOR-disciplines (actueel) beleid. De accountantscontrole van boekjaar 2019 heeft dit als verbeteropdracht aangegeven omdat de beleidskaders de basis vormen voor het verantwoorden van de uitgaven en op de beleidskaders ook terug gerapporteerd dient te worden naar de raad. Daarom dient geïnventariseerd te worden welke beleid verouderd is dan wel ontbreekt, en daaruit de structuur opgebouwd te worden van beleidsplannen, beheerplannen tot uitvoerings-/jaarplannen. Deze inventarisatie is in 2020 gestart en zal in 2021 worden afgerond. Dit heeft direct raakvlak met de in 2021 uit te voeren analyse van beleidsambities en beheerkosten. In 2021 zal het gesprek gestart worden in hoeverre beleidsaanpassingen voor de openbare ruimte benodigd zijn.

Verkeerskundig staan beleidsdocumenten voor specifiek fietsers en algemeen het verkeer in het buitengebied op de agenda.

Opgave: Openbare ruimte en verkeer

Terug naar navigatie - Inleiding

Onze fysieke leefomgeving is van grote invloed op hoe wij ons fysiek en mentaal voelen. Zij is daarnaast bepalend voor onze mobiliteit en bereikbaarheid. Daarom is een goede inrichting en goed beheer van de openbare ruimte van het grootste belang. Wat is nodig voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving? Hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst op een prettige en veilige manier van A naar B komen? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Openbare Ruimte en Verkeer.

Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

Verkeerskundig spelen er diverse vraagstukken waarvoor wij in 2021 onderzoek gaan doen en (fiets)beleid opstellen, om gefundeerde keuzes te maken voor de toekomst van de gemeente. De resultaten van deze onderzoeken zullen de uitvoeringsagenda voor de opvolgende jaren bepalen.

Voor beheer wordt onder de noemer 'Taskforce IBOR' de aanpak van de openbare ruimte tegen het licht gehouden. Waar in 2020 meer inzicht in de areaal omvang en kwaliteit is verkregen, richt 2021 zich op de beleidsambitie en de doorrekening hiervan in benodigde middelen. Gezamenlijk kunnen techniek en ambitie in 2021 in de reguliere P&C-cyclus worden verwerkt om hier in 2022 fysiek invulling aan te kunnen geven.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Oudewater veilig, leefbaar en bereikbaar.

 

2.1 Voor verplaatsingen binnen Oudewater is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel.

2.2 De infrastructuur in het buitengebied draagt bij aan een (verkeers-)veilige, bereikbare en leefbare omgeving.

2.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd.

Terug naar navigatie - 2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd.

Inspanning 2021

2.3.1 In 2022 "Financieel gezond", dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar: "Areaal en gewenste Kwaliteit zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)".

Terug naar navigatie - 2.3.1 In 2022 "Financieel gezond", dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar: "Areaal en gewenste Kwaliteit zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)".

Inspanning 2021

2.3.2 De geplande (onderhoud) projecten worden uitgevoerd.

Terug naar navigatie - 2.3.2 De geplande (onderhoud) projecten worden uitgevoerd.

Inspanning 2021

2.3.3

Terug naar navigatie - 2.3.3

Inspanning 2021

2.3.4

Terug naar navigatie - 2.3.4

Inspanning 2021

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
2.1 Verkeer en vervoer Lasten € 1.534.151 € 1.742.611 € 1.886.832 € 1.924.845 € 2.080.254
2.4 Economische havens en waterwegen € 153.038 € 203.249 € 333.678 € 331.598 € 329.518
3.4 Economische promotie € 2.950 € 2.950 € 2.950 € 2.950 € 2.950
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 316.465 € 346.691 € 360.289 € 359.687 € 359.084
7.2 Riolering € 1.143.275 € 1.344.171 € 1.494.008 € 1.667.187 € 1.847.198
7.3 Afval € 1.075.704 € 1.132.999 € 1.221.142 € 1.191.109 € 1.215.375
7.5 Begraafplaatsen en crematoria € 12.586 € 4.515 € 15.489 € 6.943 € 6.943
Lasten - Totaal € 4.238.169 € 4.777.186 € 5.314.388 € 5.484.319 € 5.841.322
2.1 Verkeer en vervoer Baten -€ 51.797 -€ 52.245 -€ 52.245 -€ 52.245 -€ 52.245
2.4 Economische havens en waterwegen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
3.4 Economische promotie € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -€ 3.218 -€ 3.270 -€ 3.270 -€ 3.270 -€ 3.270
7.2 Riolering -€ 1.300.136 -€ 1.492.692 -€ 1.641.461 -€ 1.805.107 -€ 1.985.118
7.3 Afval -€ 1.166.677 -€ 1.264.432 -€ 1.281.015 -€ 1.304.967 -€ 1.329.399
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -€ 16.364 -€ 16.625 -€ 16.625 -€ 16.625 -€ 16.625
Baten - Totaal -€ 2.538.192 -€ 2.829.264 -€ 2.994.616 -€ 3.182.214 -€ 3.386.657
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer - Totaal € 1.699.977 € 1.947.922 € 2.319.772 € 2.302.105 € 2.454.665

Verschillenanalyse 2020 - 2021

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2020 - 2021

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
2.1 Stijging kapitaallasten i.v.m. IBOR investeringen o.a. Brede dijk, masterplan, bruggen en materieel gladheidsbestrijding. € 162.927 nadeel
2.1 Inhaalslag indexering (regulier en inhaalslag GWW) en areaaluitbreiding budgetten verkeer en vervoer conform VJN. De areaaluitbreiding betreft de wijken Noord Syde en de Oude Touwfabriek. € 58.469 nadeel
2.1 Lasten wegenlegger (eenmalig in 2020). -€ 50.000 voordeel
2.1 Fietsenbeleidsplan en uitvoeringsagenda (eenmalig in 2021). € 15.240 nadeel
2.4 Extra budget baggeren i.v.m. PFAS (gewijzigde wet- en regelgeving) zie VJN. € 6.000 nadeel
2.4 Hoger budget baggeren (hogere onttrekking staat bij mutaties reserves). € 41.807 nadeel
5.7 Indexering (regulier + inhaalslag) en areaaluitbreiding budgetten groen en spelen conform VJN. € 16.226 nadeel
5.7 Stijging kapitaallasten i.v.m. investeringen bomen. € 14.000 nadeel
7.2 Hogere storting in de voorziening riolering (zie baten gesloten circuit). € 221.569 nadeel
7.2 Stijging kapitaallasten i.v.m. rioolinvesteringen (gesloten circuit). € 11.776 nadeel
7.2 Lagere exploitatielasten riolering (gesloten circuit). -€ 32.449 voordeel
7.3 Stijging verwerkingskosten AVU n.a.v. Europese aanbesteding. € 149.312 nadeel
7.3 Lagere lasten kunststofinzameling i.v.m. wijziging subsidiesystematiek. -€ 49.501 voordeel
7.3 Lager onderhoud stadserf conform MOP (zie lagere onttrekking uit voorziening MOP) -€ 34.657 voordeel
Diversen € 8.298 nadeel
Totaal mutaties lasten € 539.017 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
7.2 Hogere baten rioolheffing - tariefstijging 11,6% (gesloten circuit) Stijging voorgesteld beleid 10% + 1,6% prijsindex. -€ 192.556 voordeel
7.3 Hogere baten afvalstoffenheffing -tariefstijging 14% -. -€ 160.041 voordeel
7.3 Lagere baten kunststofinzameling i.v.m. wijziging subsidiesystematiek (zie lagere lasten kunststofinzameling). € 26.700 nadeel
7.3 Lagere baten oud papier. Door inzakken oud papiermarkt krijgen we een lagere oud papierprijs. € 28.550 nadeel
Diversen. € 6.275 voordeel
Totaal mutaties baten -€ 291.072 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten € 247.945 nadeel