Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

Wat is het doel van deze paragraaf?

Terug naar navigatie - Wat is het doel van deze paragraaf?

De bedrijfsvoering voor de gemeente Oudewater is ondergebracht bij de gezamenlijke ambtelijk organisatie die onder verantwoordelijkheid van de gemeente Woerden werkzaamheden op het terrein van onder andere de bedrijfsvoering voor Oudewater verricht. Deze dienstverlening is beschrevenen in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Deze DVO is op 16 juli 2020 door de gemeenteraden van zowel Oudewater als Woerden weer voor 5 jaar vastgesteld.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

Uitvoeringsovereenkomst (UVO)
Jaarlijks wordt door de beide colleges een UVO vastgesteld. In deze UVO worden nadere afspraken gemaakt over de wijze van uitvoering van de overeengekomen dienstverlening voor het komende begrotingsjaar. Basis voor deze UVO is de door de raad van Oudewater vastgestelde begroting voor het komende jaar. Daarbij wordt aandacht besteed aan eventueel meer- en minderwerk, wat aandachtspunten ten aanzien van uitvoering zijn en welke afspraken ten aanzien van de kwaliteit gemaakt kunnen worden. De UVO zal in het najaar van 2020 in opzet worden vernieuwd.

Aandachtspunten bedrijfsvoering
Voor het begrotingsjaar 2021 staan de volgende aandachtpunten op de agenda:
Effecten van Corona op de medewerkers. Het veelvuldig thuiswerken heeft voor- en nadelen voor de medewerkers. Vanuit de gezamenlijke organisatie wordt bekeken hoe medewerkers goed ondersteund kunnen worden in het digitaal werken vanuit huis.
Het ziekteverzuim heeft nu meer dan ooit vanwege Corona aandacht.
De ICT is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Voor 2021 wordt bezien op welke aspecten de ICT voor Oudewater en Woerden verder verbeterd kan worden en welke kwaliteitsafspraken op dit punt gemaakt kunnen worden.

Ontwikkelen van meer inzicht in de tevredenheid van de inwoners over de dienstverlening van de gemeenten Oudewater aan haar inwoners. In de UVO zal op dit punt bezien worden hoe dit samen met Woerden opgepakt kan worden.

Rechtmatigheid
De accountant voert elk jaar een interim controle uit bij de gezamenlijke ambtelijke organisatie. Op basis daarvan geeft de accountant adviezen om de interne procedures te verbeteren. De uitkomst van deze interim controle zal door het college van Oudewater met het college van Woerden worden besproken. Eens in de drie maanden zal de voortgang ten aanzien van de aanbevelingen die voortkomen uit de interim controle van de accountant door de twee verantwoordelijke portefeuillehouders van Woerden en Oudewater gezamenlijk worden besproken. Tijdens deze periodieke bijeenkomsten wordt ook stilgestaan bij de follow-up van de aanbevelingen die de accountant heeft gedaan ten aanzien van de controle op de jaarrekening.