Paragraaf 5 Financiering

Wettelijk kader en gemeentelijk beleid

Terug naar navigatie - Wettelijk kader en gemeentelijk beleid

De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) vormt het wettelijk kader. Het doel van deze wet is het bevorderen van de kredietwaardigheid en van de transparantie van het financieringsbeleid. In de Wet Fido zijn de kaders gesteld voor een verantwoorde inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie van de decentrale overheden. Voorbeelden hiervan zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De gemeente beschikt verder op grond van de Wet Fido over een Treasurystatuut dat op 16 december 2014 door de raad is vastgesteld. Dit statuut is ingegaan per 1 januari 2015 vanwege de samenwerking met Woerden. Voor beide gemeenten geldt dit zelfde statuut.

Eind 2013 is de Wet Hof (Houdbare overheidsfinanciën) in werking getreden. Hierin is opgenomen dat het Rijk en de medeoverheden een gelijkwaardige inspanningsplicht hebben om de begrotingseisen te respecteren. De gelijkwaardige inspanning wordt uitgedrukt in een macronorm voor het EMU-saldo van de medeoverheden gezamenlijk.
Gemeenten, provincies, waterschappen en openbare lichamen ingesteld op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht tot deelname aan schatkistbankieren, wat inhoudt dat zij hun liquide middelen moeten aanhouden bij de schatkist van het Rijk. Verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden is ingesteld om de overheidsschuld terug te dringen. Vanaf januari 2014 wordt het rekening-courantsaldo bij de Bank Nederlandse Gemeenten afgeroomd ten gunste van de rekening-courant van het Rijk (de schatkist).

Ontwikkelingen
Financieringspositie
Het geïnvesteerd vermogen, dat zijn de boekwaarden van alle geactiveerde investeringen, bedraagt per 1 januari 2021 € 23,9 miljoen. Het schuldrestant van de aangetrokken langlopende geldleningen bedraagt per 1 januari 2021 € 7,4 miljoen en de stand van de eigen reserves en voorzieningen € 9,1 miljoen.

Risicobeheer
Treasurybeheer is erop gericht om risico’s te beheersen. Onder risico’s wordt begrepen: rente-, krediet-, liquiditeits- en valutarisico’s. Deze spelen in Oudewater als volgt een rol:

  • De te beheersen renterisico’s op grond van de Wet Fido uiten zich concreet in de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Beide instrumenten beogen de renterisico’s te begrenzen die verbonden zijn aan de korte en lange schuld. Deze worden in de volgende paragrafen nader toegelicht.
  • Valutarisico’s spelen geen rol. Transacties in vreemde valuta doen zich niet voor en de gemeente neemt alleen deel in het aandelenvermogen van twee (semi)overheidsgerichte instellingen, namelijk Bank Nederlandse Gemeenten en Vitens. Dit aandelenbezit is echter niet gebaseerd op winstoogmerk c.q. speculatieve doeleinden. Het risico van deze aandelen vinden wij verwaarloosbaar. De aandelen worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs.
  • De kredietrisico’s zijn zeer gering. De risico’s die voortvloeien uit een mogelijke waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het (niet) tijdig kunnen nakomen van de verplichtingen door de tegenpartij (kredietrisico) worden in het Treasurystatuut geregeld conform de eisen die de Wet Fido stelt.

1. Kasgeldlimiet

Terug naar navigatie - 1. Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarvoor kortlopende middelen mogen worden aangetrokken op de geldmarkt. Dit maximum bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal (lasten) met een minimum van € 300.000. Voor 2021 met een begrotingstotaal van 23,3 miljoen is de kasgeldlimiet afgerond 2 miljoen.
In onderstaande tabel is informatie opgenomen over de verwachte kasgeldlimiet. Bij het structureel overschrijden van de kasgeldlimiet dienen maatregelen genomen te worden zoals het aantrekken van langlopende geldleningen en/of het beperken van het aangaan van de korte schuld.

Grondslag begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024
Begroting omvang (exclusief € 23.258 € 23.291 € 22.280 € 22.535
mutaties reserves)
Toegestane kasgeldlimiet
- in procenten 8,5 8,5 8,5 8,5
- in bedrag € 1.977 € 1.980 € 1.894 € 1.915
(bedragen * € 1.000)

2. Renterisiconorm

Terug naar navigatie - 2. Renterisiconorm

Het renterisico op de vaste schuld is de mate waarin het saldo van de rentelasten veranderd door wijzigingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke rente typische looptijd van een jaar of langer. Om dit risico te beperken, schrijft de wet voor dat herfinanciering jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één jaar te voorkomen.
Indien wordt afgeweken van de renterisiconorm kan ontheffing worden verleend. Als bij afwijkingen de toezichthouder wordt geïnformeerd en ontheffing wordt verkregen, handelt de gemeente rechtmatig. Afwijking van de renterisiconorm is niet aan de orde voor de gemeente Oudewater.

Grondslag Begroting Begroting Begroting Begroting
2021 2022 2023 2024
Begroting omvang (exclusief mutaties € 23.258 € 23.291 € 22.280 € 22.535
reserves)
Toegestane renterisiconorm
- In procenten 20% 20% 20% 20%
- In bedrag, maximum € 4.652 € 4.658 € 4.456 € 4.507
- In bedrag, minimum (wettelijk bepaald) € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500
Renterisico
- Renteherziening € 0 € 0 € 0 € 0
- Aflossing € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 200
Renterisiconorm
Toets renterisiconorm
- Toegestane renterisiconorm € 4.652 € 4.658 € 4.456 € 4.507
- Begroot renterisico € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 200
Onderschrijding renterisiconorm € 3.452 € 3.458 € 3.256 € 4.307
Overschrijding renterisiconorm € 0 € 0 € 0 € 0
(bedragen * € 1.000)

3. Renteresultaat op treasury

Terug naar navigatie - 3. Renteresultaat op treasury

Met ingang van 2017 zijn de nieuwe BBV-voorschriften van toepassing. Hierin staat de aanbeveling dat in de financieringsparagraaf het renteresultaat op de treasury moet worden opgenomen. Met onderstaand overzicht wordt gehoor gegeven aan deze aanbeveling.

begroting
2021
a1. externe rentelasten lange financiering 136.860
a2. externe rentelasten korte financiering 29.582
b. rentebaten -3.000
totaal door te berekenen externe rente 163.442
c1. rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend 0
c2. rente projectfinanciering door te berekenen taakvelden 0
totaal door te berekenen externe rente 0
Saldo door te berekenen externe rente 163.442
d1. rente over reserves/voorzieningen 101.980
d2. rente voorzieningen tegen contante waarde 0
totaal d 101.980
Aan taakvelden door te berekenen externe rente 265.422
e. werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) 426.070
f. renteresultaat op treasury -160.648

4. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

Terug naar navigatie - 4. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

De financieringspositie heeft betrekking op de financiering van de organisatie voor de lange termijn. De financieringsstructuur wordt hierbij bepaald door de verhouding tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen versus de waarde van de investeringen. Zodra de financieringsmiddelen (de reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen) lager zijn dan het totaal van de boekwaarde van de investeringen, is dit een teken dat de gemeente een vaste geldlening moet gaan aantrekken.
De financieringsbehoefte van de gemeente wordt bepaald aan de hand van de liquiditeitsprognose. Op basis van de verwachte baten en lasten (kasstromen) wordt een schatting gemaakt van het verwachte liquiditeitsverloop. Voor een goede liquiditeitsplanning is vooral inzicht nodig in de financiële planning van grote projecten en investeringen. Wekelijks wordt de liquiditeitspositie bepaald waardoor snel ingespeeld kan worden op de financieringsbehoefte van de gemeente.
Het verloop van de langlopende geldleningen en het hieraan gekoppelde gemiddelde rentepercentage is in onderstaande tabel opgenomen:

Datum saldo Gem. Rente Omslagperc.
(*1.000)
langlopende
geldleningen
1-1-2021 € 7.400 1,85% 2,00%

 

De afgesloten leningen van de laatste 10 jaar zijn in onderstaande tabel opgenomen:

jaar bedrag rente
(* 1.000)
2011 € 4.000 3,42%
2012 € 2.000 2,91%
2019 € 4.000 -0,25%
2020 € 0 0,00%

Na het opstellen van de begroting 2021-2024 is een nieuwe geldlening gesloten van 7 miljoen tegen een rentepercentage van 0,207. Het rentebedrag 2021 komt ten laste van de begrotingspost Rentelast financieringstekort.
Indien de werkelijke rentelasten in 2021 die aan de taakvelden hadden moeten worden doorbelast afwijken van de rentelasten die op basis van de voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan besloten worden tot correctie. Correctie is verplicht indien deze afwijking groter is dan 25%.
Bij de Najaarsrapportage 2021 vindt een nacalculatie plaats van de rente en wordt bekeken of correctie noodzakelijk is.

5. Uitgangspunten

Terug naar navigatie - 5. Uitgangspunten

In de meerjarenbegroting 2021-2024 is rekening gehouden met de volgende rentepercentages in de staat van activa.

- Renteomslagpercentage 2,00
- Rente nieuwe investeringen 2,00
- Rente grondbedrijf 0%

Het eerste jaar van investering wordt geen rente berekend.
De renteomslag is bijna gelijk aan het gemiddelde rentepercentage van de langlopende geldleningen.