Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Portefeuillehouder Thema
Bob Duindam Grondexploitatie, Maatschappelijk Vastgoed, Ruimtelijke ordening & Volkshuisvesting
Bas Lont Grondbedrijf (beleid), Cultureel erfgoed

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden::

5.5 - Cultureel erfgoed taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed
8.1 - Ruimtelijke ordening taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies; - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie); - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen; - CAI, breedband en glasvezel aanleg; - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)
8.2 – Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken; - bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen; - verkoop van bouwrijpe gronden; - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven
8.3 - Wonen en bouwen gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning; - bouwtoezicht; - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - Uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen.

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Kern van dit programma (ontleend aan de strategische visie Oudewater is zijn toekomst Waard en deels op oude en nieuwe coalitieafspraken) is: het behoud van het prettige woon- en leefklimaat, het versterken van gemeenschapszin, het behoud van het open, groene landschap op een zodanige manier dat er ruimte is voor zowel agrarische bedrijvigheid als extensieve recreatie, het voeren van regie bij ruimtelijke projecten, het aspect van duurzaamheid in de brede context en daar waar mogelijk het uitplaatsen van niet-passende bedrijvigheid in het buitengebied.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actuele ontwikkeling
De invoering van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. In het extra jaar moet de ruimtelijke regelgeving worden afgerond en aangesloten op een werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ook kunnen gebruikers zo beter vertrouwd raken met de nieuwe manier van werken.

De Corona-crisis lijkt vooralsnog weinig effect te hebben op de voortgang van de woningbouw. Het consumentenvertrouwen is tegen de verwachtingen in nog steeds hoog, al beginnen zich nu de eerste tekenen van een recessie zich te manifesteren. Op dit moment hebben de ontwikkelaars nog voldoende vertrouwen om hun projecten verder te ontwikkelen. De gemeentelijke procedures en inspraak gaan door, met soms kort uitstel voor persoonlijke afspraken met inwoners. Door de crisis zijn de wachttijden bij de rechtbank en Raad van State enorm opgelopen, wat zorgt voor vertraging wanneer er beroep aangetekend wordt.

Beleidsaanpassingen/ -inspanningen

  • De huisvesting van kwetsbare groepen vraagt in 2021 nadere uitwerking op het gebied van toewijzing en afspraken over zorg en welzijn.
  • Er wordt samen met programma 3 gewerkt aan de opgave ouderen langer thuis.
  • Het regionale beleidskader arbeidsmigranten wordt lokaal vormgegeven.

Opgave: ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Terug naar navigatie - Wat gaan we doen

Wonen is één van de basisbehoeften voor mensen. Voor inwoners die in Oudewater willen blijven wonen, is er voor hen een passende woning beschikbaar in aantrekkelijke woongebieden. Daarnaast bieden we inwoners en organisaties inzicht en zeggenschap over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater met deze opgaven bereiken?

We willen een prettige woon- en leefklimaat behouden en uitbreiden. We hebben de ambitie om de woningvoorraad jaarlijks met 30 woningen uit te breiden. Dit doen we door regie te voeren bij ruimtelijke projecten voor nieuwbouwwoningen en in de afspraken met de Woningraat. Wij geven de hoogste prioriteit aan bouwen binnen het huidige stedelijk gebied en zetten tevens in op passende uitbreiding (naar behoefte) buiten de rode contour. We passen de uitbreiding van Tappersheul en toekomstige woningbouwlocaties zorgvuldig in ons groene landschap.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

In Oudewater moeten alle inwoners goed kunnen wonen

6.1 Voor inwoners die een woning willen in Oudewater komen voldoende voor hen passende woningen beschikbaar.

 

In Oudewater worden aantrekkelijke woongebieden gerealiseerd

6.2 Uitbreiding van aantrekkelijke woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

6.4 Gemeentelijke accommodaties worden optimaal gebruikt. 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste een nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.

Terug naar navigatie - 6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste een nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.

Inspanning 2021

6.3.2 Het omgevingsplan van rechtswege is gereed. Het casco voor het nieuwe omgevingsplan + vulstrategie is gereed en kan vanaf 2022 vernieuwd worden.

Terug naar navigatie - 6.3.2 Het omgevingsplan van rechtswege is gereed. Het casco voor het nieuwe omgevingsplan + vulstrategie is gereed en kan vanaf 2022 vernieuwd worden.

Inspanning 2021

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
Toename van gemiddeld 30 woningen per jaar 30 per jaar
Bestemmingsplannen 3 vastgestelde bestemmingsplannen
Omgevingsvisie is vastgesteld
Omgevingsplan tijdelijk deel Is van rechtswege vastgesteld
Casco omgevingsplan nieuw deel + vulstrategie Is opgesteld
Informatie via Digitaal Stelsel Omgevingswet We zijn aangesloten en we werken ermee

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
5.5 Cultureel erfgoed Lasten € 50.855 € 27.785 € 27.927 € 29.680 € 29.680
8.1 Ruimtelijke ordening € 95.305 € 35.870 € 35.870 € 35.870 € 35.870
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) € 1.322.112 € 1.339.112 € 1.297.112 € 167.301 € 0
8.3 Wonen en bouwen € 924.559 € 766.039 € 771.466 € 767.437 € 767.437
Lasten - Totaal € 2.392.831 € 2.168.806 € 2.132.375 € 1.000.288 € 832.987
5.5 Cultureel erfgoed Baten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
8.1 Ruimtelijke ordening € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -€ 1.322.112 -€ 1.339.112 -€ 1.297.112 -€ 167.301 € 0
8.3 Wonen en bouwen -€ 318.822 -€ 314.263 -€ 314.263 -€ 314.263 -€ 314.263
Baten - Totaal -€ 1.640.934 -€ 1.653.375 -€ 1.611.375 -€ 481.564 -€ 314.263
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen - Totaal € 751.897 € 515.431 € 521.000 € 518.724 € 518.724

Verschillenanalyse 2020 - 2021

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2020 - 2021

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

Taakveld Mutaties lasten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
5.5 Minder (planmatig) onderhoud aan gemeentetoren – Carillion. -€ 24.816 voordeel
8.1 In 2020 is er éénmalig budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling Statenland. -€ 60.000 voordeel
8.2 De lasten voor de Grondexploitatie Tappersheul III is gelijk aan de baten. Dus budgettair neutraal voor de begroting. € 17.000 nadeel
8.3 In 2021 is er geen budget voor de voorbereidingskosten van de Omgevingswet. -€ 25.000 voordeel
8.3 In 2020 éénmalige kosten gemaakt voor de verwerving van de gronden. -€ 150.000 voordeel
8.3 Indexering doorbelasting DVO voor leges. € 19.913 nadeel
Diversen. -€ 1.122
Totaal mutaties lasten -€ 224.025 voordeel
Taakveld Mutaties baten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
De baten voor de Grondexploitatie Tappersheul III is gelijk aan de baten. Dus budgettair neutraal voor de begroting. -€ 17.000 voordeel
Diversen. € 4.559 nadeel
Totaal mutaties baten -€ 12.441 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -€ 236.466 voordeel