Paragraaf 2 Verbonden partijen

Wat is het doel van deze paragraaf?

Terug naar navigatie - Wat is het doel van deze paragraaf?

Een gemeente kan in principe zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. De gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen de uitvoering zelf ter hand te nemen of de uitvoering te regelen (via een gemeenschappelijke regeling) met een aantal regiogemeenten gezamenlijk. Kernvragen blijven steeds of de doelstellingen van het uitvoerende orgaan nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de doelstellingen van de gemeente gerealiseerd worden.

Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico’s is het gewenst dat in de begroting aandacht wordt besteed aan rechtspersonen, waarmee de gemeente een band heeft. Deze paragraaf geeft dan ook per verbonden partij informatie over de verbonden partijen en de bestuurlijke doelstelling die via de verbonden partij wordt gerealiseerd.

Wettelijk kader en gemeentelijk beleid

Terug naar navigatie - Wettelijk kader en gemeentelijk beleid

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft als (enige) definitie: “een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft”.

Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij op basis van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Er is sprake van een verbonden partij als de wethouder, het raadslid of de ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Bij alleen een benoemingsrecht of een voordrachtsrecht – de gemeente mag een bestuurder of commissaris in de organisatie benoemen of voordragen – is er strikt genomen geen sprake van een verbonden partij. Gemeenten maken vaak van een dergelijk recht gebruik om ervoor te zorgen dat er kwalitatief goede bestuurders in het bestuur van de partij terechtkomen. Ook de stichting waarin bijvoorbeeld de wethouder cultuur op persoonlijke titel als bestuurder plaatsneemt – en dus niet de gemeente vertegenwoordigt– is volgens deze definitie geen verbonden partij.

Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Dit betekent dan ook dat, wanneer een verbonden partij failliet mocht gaan, de deelnemers in deze verbonden partij, dus ook de gemeente Oudewater, voor extra kosten zullen komen te staan. Uit bovenstaande blijkt dus ook dat bij leningen en garantstellingen geen sprake is van een verbonden partij: de gemeente houdt juridisch verhaal als de partij failliet gaat. Ook bij exploitatiesubsidies is er geen sprake van een verbonden partij: het gaat om overdrachten (subsidies).

In deze paragraaf is het begrip verbonden partijen echter wat ruimer opgevat dan in het BBV. Daarom zijn bijvoorbeeld ook de belangrijkste organisaties die geen rechtspersoonlijkheid hebben, opgenomen. Maar eveneens zijn opgenomen stichtingen waarin de gemeente een benoemingsrecht heeft en die zij ook een subsidie geeft, grote organisaties waar de gemeente of een bestuurder levert en of zich garant stelt enz. De reden voor deze “brede” invulling van de paragraaf verbonden partijen is de behoefte aan overzicht. De belangrijkste partijen aan wie de gemeente zich op een of andere manier bestuurlijk en/of financieel verbonden heeft komen nu op één plek in de begroting en rekening bij elkaar.

Gemeenschappelijke regelingen
In deze paragraaf is per gemeenschappelijke regeling een format ingevuld. De reden hiervoor is dat landelijk, maar ook in Oudewater, meer inzicht wordt verlangd in de verbonden partijen waardoor het inzicht en de “grip” vergroot kan worden. Ook is van een aantal grotere stichtingen waarbij de gemeente financieel is betrokken een afzonderlijke format opgenomen.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De gemeente Oudewater heeft bestuurlijke en financiële belangen in verschillende verbonden partijen. De onderstaande partijen worden per categorie toegelicht:

Gemeenschappelijke regelingen

 • Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
 • Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
 • Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
 • Ferm Werk
 • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
 • Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Vennootschappen en coöperaties

 • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Vitens

Stichtingen en verenigingen

 • MooiSticht
 • Stichting Onderwijs Primair (SOP)
 • Stichting Urgentieverlening West-Utrecht
 • Stichting Administratiekantoor Dataland in de BV Dataland

Gemeenschappelijke regelingen

Veilighiedsregio Utrecht (VRU)

Terug naar navigatie - Veilighiedsregio Utrecht (VRU)
Vestigingsplaats

Utrecht

Doel

Het doel van deze regeling is het door de Veiligheidsregio Utrecht realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crisis in de Utrechtse gemeenten, waaronder het (verplicht) organiseren van brandweerzorg op regionaal niveau. De gemeentelijke organisaties zijn verantwoordelijk voor een aantal crisisbeheersingsprocessen zoals: crisiscommunicatie, publieke zorg en nazorg. Geen enkele gemeentelijke organisatie is in staat om deze taken geheel op eigen kracht te vervullen. Regionale samenwerking en bundeling van ambtelijke capaciteit is absoluut noodzakelijk.

Programma 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Deelnemende partijen De 26 Utrechtse gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.
Bestuurders vanuit onze gemeente Lid : burgemeester W. Groeneweg
Plv.lid : wethouder drs. J.I.M. Duindam
Bestuurlijk belang Veiligheid houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Bestuurlijke afspraken over prioriteiten en inzet worden op regionaal niveau gemaakt via de Veiligheidsregio Utrecht of het Regionaal College van de politie.
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd

Eenduidige en efficiënte inrichting van de brandweer
Eenduidige aanpak van rampen en crises
Eenduidige aanpak brandweerzorg

Financiële bijdrage Begroting 2020 : € 578.000
Begroting 2021 : € 591.000 (6.110.0011/6830.0040)
Begroting 2022 : € 590.000

De bijdrage aan de VRU staat voor 90% geraamd bij taakveld 1.1 crisisbeheersing en voor 10% bij taakveld 8.3 wonen en bouwen.
Bovenstaande bedragen zijn inclusief de bijdrage voor de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) Bijdrage MKA is € 11.272.
Belang van Oudewater

De Veiligheidsregio Utrecht houdt zich met ingang van 2020 met o.a. de volgende werkzaamheden bezig:

• De VRU heeft de risico’s in de regio in beeld en vastgelegd in het risicoprofiel. De informatie wordt met in- en externe partners gedeeld via:

- regionaal risicoprofiel;
- provinciale risicokaart;
- brandrisicoprofiel;
- (Gemeentelijke) Integrale Veiligheidsplannen.

• De VRU adviseert het bevoegd gezag om onveilige situaties te voorkomen en/of te beperken, met betrekking tot:

- ruimtelijke ordening & externe veiligheid (incl. overstromingsrisico’s);
- bouwen;
- brandveilig gebruik van gebouwen en bouwwerken;
- milieu;
- evenementen.

• De VRU houdt risicogericht toezicht op (brand)veiligheid in bestaande bouw en bij evenementen en adviseren het bevoegd gezag over te nemen maatregelen.
• De VRU wil met stimulerende preventie de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven vergroten.
• De VRU zorgt voor goed voorbereide en opgeleide brandweermensen die de beschikking hebben over voldoende materieel en materiaal voor de uitvoering van hun taak.
• De VRU onderhoudt een aantal specialismen waaronder waterongevallen, rietkapbrandbestrijding, natuurbrandbestrijding en technische hulpverlening.
• Op het gebied van Bevolkingszorg beheert de VRU de regionale piketten.
• De VRU zorgt er voor dat piketfunctionarissen uitgebreid opgeleid, geoefend en getraind worden . Hoe dit uitgevoerd wordt, is vastgelegd in het Beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO).
• De VRU adviseert de gemeenten over de optimale inrichting van hun crisisorganisatie. Voor de lokale functionarissen verzorgt de VRU ook het totale opleiding, training en oefentraject.
• De VRU volgt met het veiligheidsinformatiecentrum (VIC) de ontwikkelingen van risico’s in onze regio, die mogelijk kunnen uitgroeien tot een ramp of crisis.
• De VRU coördineert en organiseert geneeskundige hulp aan slachtoffers bij een ramp of crisis. In de voorbereidende fase valt hieronder ook het op geneeskundig vlak adviseren bij evenementen.
• De VRU adviseert het openbaar bestuur en organisaties die een rol hebben in geneeskundige hulpverlening over te nemen maatregelen.
• De VRU organiseert crisisoefeningen met zorgverleners, brandweer, gemeenten en politie zodat de hulpverlening goed op elkaar aansluit.
• De VRU stelt de wettelijke verplichte incidentbestrijdingsplannen op of actualiseert deze.
• De VRU evalueert GRIP-incidenten conform het evaluatiebeleid van de VRU.
• De VRU beschikt over actuele aanvals- en/of bereikbaarheidskaarten voor risicovolle en kwetsbare objecten.
• De VRU draagt zorg voor de continuïteit van de meldkamerfunctie in aanloop naar de samenvoeging, onder meer door harmonisatie van de meldkamerprocessen.
• De VRU gaat verder met het verder terugdringen van de nodeloze meldingen via de brandmeldinstallatie. De VRU zet in op een combinatie van voorlichting, toezicht & handhaving en verificatie van de melding.
• Op het gebied van organisatieontwikkeling zal de VRU zich onder andere bezig houden met het ontwikkelen van accountmanagement, harmonisatie rechtspositie en loketgericht werken

De VRU voert een aantal taken op het gebied van onderhoud en exploitatie van de brandweerkazernes uit. De pakketten operationeel onderhoud, schoonmaak en ARBO & veiligheid neemt de gemeente af bij de VRU.

Financiële en inhoudelijke ontwikkelingen 2021 Nvt.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2018 Begin boekjaar: € 9.684.000
Einde boekjaar: € 13.081.000
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2018 Begin boekjaar: € 49.428.000
Einde boekjaar: € 44.366.000
Financieel resultaat 2018 (saldo van baten en lasten) Saldo van baten en lasten: € 3.365.000
Resultaat (na mutaties reserves): € 2.572.000
Risico’s Het grootste risico betreft het voordoen van grote rampen en calamiteiten in een regio gemeente, waardoor er een financieel risico ontstaat voor het bekostigen van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VRU.

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)

Terug naar navigatie - Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
Vestigingsplaats Woerden
Doel Uitvoering Archiefwetgeving en het beheer van historische archieven en collecties en beschikbaarstelling ervan aan burgers en organisatie.
Op grond van de Archiefwet-1995 moeten besturen van overheden ervoor zorgdragen dat hun archieven in goede en geordende en toegankelijke staat verkeren.
Verder is het RHC belast met het wettelijk toezicht op het gemeentelijk beheer van nog niet overgebrachte archieven.
Programma  
Deelnemende partijen Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Houten.
Bestuurders vanuit onze gemeente Lid : burgemeester W. Groeneweg
Plv. lid : wethouder drs. B.C. Lont
Bestuurlijk belang De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de overgebrachte archieven ligt sinds 2006 bij het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling RHC .
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd

Bovengenoemde taken (zie achter doel) vloeien voort uit de Archiefwet. Deze wet verplicht overheidsinstellingen de archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. Daarnaast verplicht de Archiefwet overheidsinstellingen om archieven die ouder zijn dan 20 jaar en voor blijvende bewaring in aanmerking komen, toegankelijk te maken voor het publiek. Hierbij veranderd de status van deze archieven in principe naar openbaar en zijn ze voor iedereen kosteloos te raadplegen.

Financiële bijdrage

De kosten voor 2021:
Depotkosten inclusief compensatie bedrag (te ontvangen):
Bijdrage per meter depotruimte € 35,90 x 222 meter = € 7.972
Compensatiekosten ivm eigen depotruimte te ontvangen € 806
Totaal: € 7.166

Kosten per aantal inwoners:
Bijdrage per inwoner € 3,8966 x inwoners 10.200 = € 39.746

Jaarrekening 2018 € 38.990 (incl. btw)
Jaarrekening 2019 (nog niet bekend)
Begroting 2021 € 46.912 (incl. btw)
Begroting 2022 € 50.277 (incl. btw)
Begroting 2023 € 52.750 (incl. btw)
Vanaf 2018 wordt door het RHC de BTW in rekening gebracht (zit ook in de bijdrage). De deelnemers kunnen deze via het BTW-compensatiefonds verhalen.

De toename heeft te maken met dat voorzien is dat de deelnemers de komende tijd meer archiefonderdelen moeten gaan overdragen aan het RHC zeker door de aankomende verkorting van de overbrengingstermijn. Daarnaast is een kleine uitbreiding van het personeelsbestand in de planning en worden per 2022 de kosten i.v.m. het realiseren van een e-depot binnen de begroting meegenomen.

Belang van Oudewater Doel van het RHC is in het samenwerkingsgebied:
• uitvoering geven aan de Archiefwet; alsmede
vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek.
Financiële en inhoudelijke ontwikkelingen 2021

Vanuit de Archiefwet richt het RHC zich op het beheer van het statisch archief en de uitvoering van de inspectietaak. Het fungeert voor de gemeente als historisch informatiecentrum. De niet-wettelijke taken van het RHC werden afgebouwd.

Het vergroten van de digitale toegankelijkheid van de archieven en collecties is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Het RHC zal ook de vorming van een regionaal E-depot de komende tijd oppakken. Voor de realisatiekosten is het voorstel om het positief saldo van de jaarrekening 2019 te gebruiken. Dit voorstel zal in juli 2020 worden behandeld in de Archiefcommissie. Bij aanname van dit voorstel zal er dit jaar geen verrekening plaats vinden met de bijdrage die betaald is voor 2019.

Via de RHC-website is het mogelijk om sommige archiefbescheiden digitaal te raadplegen. Archieven en bronnen die zijn ontsloten worden zoveel mogelijk op de website voor publiek beschikbaar gesteld. Natuurlijk blijft het mogelijk de studiezaal te bezoeken om onderzoek te doen of (bouw)dossiers in te zien.
De overbrengingstermijn voor Archiefbescheiden naar het RHC staat momenteel volgens de Archiefwet op 20 jaar. Er is een traject gestart om deze termijn terug te brengen naar 10 jaar. In de eerste helft van 2019 zou er een wetsvoorstel worden gelanceerd m.b.t. openbare raadpleging. Verkorting van de overbrengingstermijn van 20 jaar naar 10 jaar zal een behoorlijke invloed op de werkzaamheden bij het RHC.
Deze verkorting van de overbrengingstermijn zal waarschijnlijk in 2021 worden geeffectueerd.

Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2019 Nihil
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2019 N.v.t.

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Terug naar navigatie - Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Vestigingsplaats Utrecht
Doel De AVU is een gemeenschappelijke regeling ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen en is in 1984 opgericht door de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht. Deze gemeenschappelijke regeling heeft als doel een efficiënte en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze van overslag, transport en verwerking van huishoudelijke en andere categorieën van afvalstoffen (geen bedrijfsafval) voor de deelnemende gemeenten te organiseren.
Namens de gemeenten voert de gemeenschappelijke regeling AVU de regie op de overslag, het transport, de bewerking en de verwerking van het door de inwoners van de provincie Utrecht aangeboden huishoudelijk afval. Ook organiseert en regisseert de AVU de papierinzameling, de glasinzameling en de inzameling van oude medicijnen en injectienaalden (i.s.m. de Apothekersvereniging AVNM) in de provincie Utrecht en laat de AVU jaarlijks de sorteeranalyses van het restafval per gemeente uitvoeren.
Programma 2. Fysiek beheer, openbare ruimte en vervoer
Deelnemende partijen

De 26 gemeenten binnen de provincie Utrecht.
De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, de Bilt, De Ronde
Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden*, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.

* De gemeente Vijfheerenlanden heeft aangegeven uit de GR AVU te willen treden.

Bestuurders vanuit onze gemeente Lid : wethouder drs. B.C. Lont
Plv. Lid : wethouder drs. W.J.P. Kok
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd Namens de gemeenten voert de gemeenschappelijke regeling AVU de regie op de overslag, het transport, de bewerking en de verwerking van het door de inwoners van de provincie Utrecht aangeboden huishoudelijk afval. Ook organiseert en regisseert de AVU de papierinzameling, de glasinzameling en de inzameling van oude medicijnen en injectienaalden (i.s.m. de Apothekersvereniging AVNM) in de provincie Utrecht en laat de AVU jaarlijks de sorteeranalyses van het restafval per gemeente uitvoeren.
Financiële bijdrage

Rekening 2019 : € 265.420
Begroting 2020: € 288.353
Begroting 2021: € 357.561 (herziene begroting 2021 AVU)

(zie grootboeknummers 6730.0012/6730.0013/6730.0014)

Belang van Oudewater De AVU bundelt de deskundigheid van de aangesloten gemeenten, waardoor er voor beleid en uitvoering een platform met veel (plaatselijke) kennis beschikbaar is. Door inzameling en verwerking van huishoudelijk afval gezamenlijk aan te besteden, worden dankzij grote hoeveelheden in de regel gunstige tarieven verkregen.
Financiële en inhoudelijke ontwikkelingen 2021

Doordat de bestaande contracten van de AVU voor het verwerken van restafval en GFT 31 december 2020 aflopen. Na een marktconsultering heeft de AVU deze werkzaamheden opnieuw aanbesteed. Het gebrek aan concurrentie in de markt en onzekerheid over de afzet van deelstromen, maatregelen rond CO2-besparingen en PFAS hebben geleid tot hogere verwerkingstarieven voor deze afvalstromen in de komende jaren.
Per 1 april 2020 zijn alle AVU-gemeenten overgestapt naar de nieuwe Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029. Deze nieuwe Ketenovereenkomst vervangt vanaf 2022 de huidige Raamovereenkomst Verpakkingen 2012-2022. Hierdoor zijn de AVU-gemeenten vanaf 1 april 2020 alleen nog verantwoordelijk voor het inzamelen van PMD en niet meer voor de post-collection (= overslag en transport, sorteren en vermarkten). Hierdoor zijn de kosten voor het verwerken en post-collection voor PMD in de AVU-begroting van 2021 vervallen.
De voorgenomen uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden uit de GR AVU leidt voor zover dit momenteel al kan worden overzien niet tot financieel of ander nadeel van de andere 25 in de GR AVU deelnemende gemeenten.

Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2019

Begin boekjaar: € 648.556
Einde boekjaar: € 494.290

Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2019 Begin boekjaar: € 13.844.156
Einde boekjaar: € 17.580.965
Financieel resultaat 2019 (saldo van baten en lasten) Saldo van baten en lasten voor belasting en onttrekking: € 230.731
Gerealiseerd resultaat € 176.048
Risico's In principe kent de AVU geen risico’s. Alleen wanneer een grote contractpartner haar verplichtingen niet kan nakomen zou een nieuwe overeenkomst meerkosten met zich mee kunnen brengen. Deze meerkosten worden dan wel weer doorberekend aan de deelnemende gemeenten.

Ferm Werk

Terug naar navigatie - Ferm Werk
Vestigingsplaats Woerden
Doel

Ferm Werk is de uitvoeringsorganisatie van vier gemeenten op het terrein van Participatie, Werk & Inkomen. De vier deelnemende gemeenten hebben alle taken van hun sociale diensten ondergebracht bij Ferm Werk inclusief het daarmee verbonden beleid.
De dienstverlening die Ferm Werk verzorgt betreft het uitvoeren van taken in het kader van de Participatiewet waarin zijn opgenomen de volgende voormalige wetten: Wet Werk en Bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Daarnaast geeft Ferm Werk uitvoering aan de Wet Sociale Werkvoorziening en het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen.

Tot de taken van Ferm Werk behoort het op basis van genoemde regelgeving verstrekken van uitkeringen en overige inkomensondersteuning en het uitvoering geven aan in de regelgeving aangegeven activiteiten ter bevordering van participatie en re-integratie in het arbeidsproces.

Programma 3.Sociale domein
Deelnemende partijen De gemeentebesturen van Woerden, Montfoort, Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk. De deelnemende gemeenten hebben in het bestuur stemrecht naar rato van het aantal inwoners. Dit komt er op neer dat de gemeente Oudewater ong. 10% van de stemmen in het Algemeen Bestuur heeft. Besluiten worden genomen met 2/3 meerderheid van stemmen.
Bestuurders vanuit onze gemeente Lid : wethouder drs. J.I.M. Duindam (DB) en raadslid K. de Bruijn (AB)
Plv. lid : wethouder drs. W.J.P. Kok en raadslid mw. E. van Wijk
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd Zie doel.
Financiële bijdrage

Begroting 2021 reguliere dienstverlening € 2.393.064
Aanvullende dienstverlening € 112.610

(zie grootboeknrs 6630.0010/6630.0011/6640.0010/6650.0010)

Belang van Oudewater Zie doel.
Financiële ontwikkelingen 2021

De financiële ontwikkeling in 2021 wordt gekenmerkt door een hoge mate van onzekerheid, m.n. veroorzaakt door de corona-crisis, waarvan het langdurig effect op de economie en daarmee op de werkloosheid nog niet vaststaat. Prognoses voospellen in verschillende scenario’s een groei van het aantal uitkeringen met tientallen procenten.. Ferm Werk zal daarom in de loop van 2020 een begrotingswijziging 2021 opstellen waarin de effecten van de crisis zo goed als mogelijk zullen zijn verwerkt.

Deze effecten zullen zich niet alleen voordoen in de grote geldstroom (kosten van uitkeringen, loonkostensubsidies, salarissen van WSW-ers), maar ook in de kleine geldstroom (uitvoeringskosten).
Tot slot is onzeker in welke mate het rijk deze kostenstijgingen zal compenseren.

Inhoudelijke ontwikkelingen 2021 Ferm Werk bestaat sinds 1 januari 2014. Op die datum zijn de sociale diensten van vier gemeenten samengegaan met het WSW-bedrijf De Sluis.
In 2021 zal de lijn waarin met Ferm Werk de samenwerking wordt gezocht binnen het brede sociaal domein worden voortgezet. Voor het overige zal de inhoudelijke lijn opnieuw worden beschreven in een herziene kadernota 2021 die eind 2020 zal worden gepresenteerd en waarin Ferm Werk zich verhoudt tot de verwachte economische crisis.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2019 01/01/2019 264.603
31/12/2019 264.603
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2019 01/01/2019 8.523.699
31/12/2019 8.173.091
Financieel resultaat 2019 (saldo van baten en lasten) 0,-
Risico's De regelingen die Ferm Werk uitvoert zijn open einde-regelingen. De begroting gaat uit van verwachtingen van het aantal mensen dat bijstand of inkomensondersteuning aanvraagt. En van een bepaald aantal cliënten dat gebruik gaat maken van een garantiebaan of nieuw beschut werk. Ook ten aanzien van de hoogte van de BUIG-uitkering is een inschatting gemaakt. In de werkelijkheid kan dit alles mee of tegen vallen. Het risico daarvoor berust volledig bij de deelnemende gemeenten.

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
Vestigingsplaats Utrecht
Doel Het in stand houden van een dienst van gemeenten ter uitvoering van de taken bij of krachtens de Wet publieke gezondheid opgedragen aan de colleges op het gebied van de publieke gezondheid.
Programma 3.Sociale domein
Deelnemende partijen Alle 26 gemeenten van de provincie Utrecht houden de gemeenschappelijke regeling in stand.
Met ingang van 2014 is er 1 regeling voor zowel de stad Utrecht als de overige gemeenten. Vanaf 2014 heet de GGD niet langer ‘GGD Midden Nederland’ maar: ‘GGD regio Utrecht’ (GGDrU).
Bestuurders vanuit onze gemeente Lid : wethouder drs. W.J.P. Kok
Plv. lid : wethouder drs. J.I.M. Duindam
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd De GGDrU levert een bijdrage aan het bevorderen van een gezonde bevolking door middel van onderzoek, advies en ondersteuning.
Infectieziektenbestrijding is een belangrijke taak van de GGDrU. De JGZ heeft een belangrijke signalerende functie als het gaat om de ontwikkeling van onze jeugd. Een andere belangrijke taak van de GGDrU is het verzamelen van epidemiologische gegevens waarmee de gemeenten hun beleid kunnen richten.
Financiële bijdrage

Begroting 2021:
Basistaken € 76.625
Intensivering basistaken € 1.863
Basistaken-plus € 264.757
Maatwerk € 59.055

Totaal bijdrage en vergoedingen: € 402.301,-
(zie grootboeknrs 6710.0010/6710.0011)

De inwonerbijdrage voor de Algemene Publieke Gezondheidstaken bedraagt € 5,72
De kindbijdrage voor de uitvoering van de JGZ bedraagt € 121,01

Belang van Oudewater Onderdeel uitmaken van de verbonden partij GGDrU levert Oudewater voordelen op het gebied van (financieel) risicospreiding, bestuurlijke kracht en effectiviteit, kennis en expertise en efficiency dankzij samenwerking met andere gemeenten én GGDrU zelf.
Financiële ontwikkelingen 2021 De financiering van de JGZ is ontschot (vanaf 2018 wordt de JGZ gefinancierd voor de leeftijd van 0-19 jaar, de knip bij 4 jaar is verdwenen) en collectief gefinancierd (de bijdrage voor JGZ is voor alle gemeenten gelijk getrokken. De bijdragen wordt bepaald op basis van kindaantallen, niet meer op basis van aantal inwoners).
De JGZ 0-4 jaar is verschoven van maatwerk naar basistaken-plus.
Er is hierdoor in de zorg voor jeugd van 0-18 jaar lijn en continuïteit aangebracht.
De kosten voor het Rijksvaccinatieprogramma zijn aan het verschuiven.
De GGDrU ontvangt de vergoeding voor maternale kinkhoest en meningokokken nog via het RIVM. De andere vaccinaties worden door de gemeente betaald aan de GGDrU. Gemeenten ontvangen de kosten daarvoor via het Gemeentefonds.
Omdat de organisatie van de GGDrU niet robuust genoeg was worden verbeteringen doorgevoerd. Voor de dekking van de daarmee gepaard gaande kosten is een Ombuigingsplan (2018-2021) opgesteld en momenteel nog in uitvoering. Door vertraging in de oplevering van het nieuwe Diditaal Dossier JGZ, het GGiD, met daarmee samenhangende financiële tegenvaller, is het Ombuigingsplan verlengd tot 2024. De tegenvaller is daardoor opgevangen in de eigen lange termijn begroting en heeft geen financiële gevolgen voor de bijdrage van de gemeenten aan de GGDrU.
Uit extern onderzoek is gebleken dat ombuigingen voldoende financiën kunnen opleveren voor de intensivering van de ondersteunende organisatie van de GGD. Niet zeker is of alle ombuigingen (tijdig) gerealiseerd kunnen worden (zie verder bij risico’s). Verhoging van de inwonerbijdrage is tot nu toe niet nodig geweest.
Inhoudelijke ontwikkelingen 2021

In de begroting van 2021 zijn 5 maatschappelijke effecten benoemd en vertaald naar resultaten. Dit zijn:
1 Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar.
2 Een gezonde en veilige start voor elk kind.
3 Iedereen kan zich ontwikkelen en ontplooien.
4 Iedereen kan meedoen.
5 Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden.

Deze maatschappelijke effecten zijn de leidraad voor de ambities voor 2021. Naast inhoudelijke ambities is er ruim aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening en het verder op orde brengen van de organisatie.
Per ambitie (veiliger leefomgeving, minder kwetsbare inwoners, gezondere en weerbaarder kinderen en scholen, een goede start voor ieder kind en het voorkomen van gezondheidsproblemen en -risico’s) zijn de beoogde resultaten, de acties en de kosten vastgelegd.

Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2019 Begin boekjaar: € 3.517.266
Einde boekjaar: € 4.232.707
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2019 Begin boekjaar: € 13.154.917
Einde boekjaar: € 11.747.504
Financieel resultaat 2019 (saldo van baten en lasten) Saldo van baten en lasten: € 715.000
Resultaat (na mutaties reserves): € 633.000
Risico’s

De deelnemende gemeenten staan garant voor de betaling van rente en aflossing van de door de GGD aangedane geldlening en rekening-courant overeenkomsten. De garantstelling geschiedt naar verhouding van de inwonertallen op 1 januari van het jaar waarin de garantieverplichting tot stand is gekomen.

De GGDrU voert een integrale risico-inventarisatie uit. Deze wordt tweemaal per jaar geactualiseerd. De actualisatie maakt onderdeel uit van de reguliere P&C-cyclus. De actualisatie leidt tot een risicokaart waarbij de GGD-brede risico’s, risico’s ten aanzien van reizigersadvisering en risico’s ten aanzien van het GGiD tezamen zijn opgenomen.

Op de risicokaart is af te lezen dat
- fluctuatie kindaantallen een lage kans heeft om te gebeuren met een lage impact
- langdurige calamiteiten, ICT omgeving en Europees aanbesteden een lage kans heeft met een midden categorie impact
- de vraag naar reizigersvaccinaties, de RI&E gebouwen, tekort aan personeel, maatwerk en asielzoekers JGZ een kans hebben in de middencategorie en tevens een middencategorie impact
- er is een kleine kans op het stoppen van subsidie, de impact zou hoog zijn
- er is een kans in de middencategorie dat het voldoen aan de AVG een risico vormt en de impact zou hoog zijn
- het GGiD en het Ombuigingsplan een hoge kans op risico hebben en de impact zou hoog zijn.

Op basis van de geactualiseerde risico-inventarisatie heeft een financiële kwantificering plaatsgevonden van de benoemde GGD-brede risico’s. In de begroting 2021 zijn 3 risicogroepen onderscheiden: interne bedrijfsvoering, de samenwerking in de gemeenschappelijke regeling en externe ontwikkelingen. Per productgroep zijn de risico’s beschreven en van actiepunten voorzien. De risico’s zijn in euro’s gekwantificeerd en vastgesteld in het benodigd weerstandsvermogen. De beschikbare weerstandscapaciteit per 31 december 2021 (€ 1.760.516,-) ligt hoger dan de benodigde weerstandscapaciteit (€ 709.000,-).

Om het ombuigingsplan (ten behoeve van de versterking van de GGD organisatie) te realiseren is een bedrag van ruim 1,3 miljoen nodig. Dekking daarvoor is gevonden, echter daarbij is het risico dat ombuigingen niet tijdig gerealiseerd kunnen worden. Het Ombuigingsplan wordt bij elke bestuursrapportage tegen het licht gehouden. Bij tegenvallers die niet gedekt kunnen worden door incidentele meevallers of een beroep op reserves bestaat de kans dat de inwonerbijdrage wordt verhoogd. Dat is tot nu toe nog niet nodig geweest.

In 2018 is een nieuw Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DDJGZ) aanbesteed, samen met 2 andere GGD’en die net als de GGDrU werken met een softwareprogramma dat niet langer wordt ondersteund en dus moet worden vervangen. Het nieuwe DDJGZ heeft de naam GGDiD gekregen. De aanbesteding paste binnen de daarvoor in de begroting gereserveerde middelen. De oplevering is vertraagd en dat bracht meerkosten met zich mee. De bestemmingsreserves DDJGZ/GGiD en JGZ (ten dele) zijn hiervoor ingezet. Het Ombuigingsplan is verlengd tot 2024.

De markttaak Reizigersadvisering laat over 2019 een negatief saldo zien.
De uitvoering van deze taak maakt geen deel uit van de bijdrage van de gemeente aan de GGDrU. Inwoners die van deze dienstverlening gebruik maken bekostigen deze dienstverlening zelf. Een eventueel negatief saldo gaat wel ten laste van de reserve van de GGDrU.
Besloten is om in 2020 een analyse te maken over de uitvoerig van deze taak op langere termijn.

CORONA
De begroting van 2021 is opgesteld vlak voor en tijdens het begin van de Corona uitbraak. Deze crisis heeft grote impact op het werk van de GGDrU en heeft ook financiële gevolgen. Het is moeilijk in te schatten wat de financiële implicaties zijn. Het Rijk heeft inmiddels toegezegd om gemaakte meerkosten te compenseren. Of die compensatie dekkend zal zijn is nog niet duidelijk

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
Vestigingsplaats Provinciehuis
Doel

De Omgevingsdienst Regio Utrecht ondersteunt en adviseert de gemeente Oudewater bij het uitvoeren van milieutaken en het ontwikkelen van beleid voor milieu en duurzaamheid.
De ODRU levert een bijdrage aan het realiseren van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en het versterken van de bestaande milieukwaliteit door inwoners, bedrijven en overheden te stimuleren tot milieuvriendelijk handelen en gedrag.

Voor de uitvoering van de milieutaken is de programmabegroting van de gemeente leidend. Binnen dit financiële kader wordt jaarlijks een Uitvoeringsprogramma (UVP) opgesteld. Dit zijn de kaders waarbinnen de Omgevingsdienst haar taken uitvoert.

Programma 4. Cultuur, economie en milieu
Deelnemende partijen De gemeentebesturen van Bunnik, De Bilt, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Woerden, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist.
Bestuurders uit onze gemeente

Lid : wethouder B. Lont
Plv. lid : wethouder W. Kok

Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd

Een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving (in het kader van milieu)

Financiële bijdrage

Conform de gemeenschappelijke regeling dragen de 15 deelnemende gemeenten gezamenlijk het risico voor de Omgevingsdienst.
Rekening 2019 € 458.363
Begroting 2020 € 411.052(excl. nieuwe onvermijdelijke milieuontwikkelingen voor 2020 ev waarover nog een besluit genomen moet worden).
Begroting 2021€ 421.167

(zie grootboeknummer 6740.0011))

Financiële en Ontwikkelingen 2021 Een belangrijke ontwikkeling in het samenspel tussen ODRU en gemeente is de komst van de Omgevingswet.
Inhoudelijke ontwikkelingen 2021 Komst Omgevingswet per 1 januari 2022 heeft grote impact op de ODRU.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2019 Begin boekjaar: € 1.907.862
Einde boekjaar: € 1.749.771
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2019 Begin boekjaar: € 7.337.311
Einde boekjaar: € 7.699.971
Solvabiliteitsratio 18,52% (hoe hoger, hoe groter de weerbaarheid)
Financieel resultaat 2019 (saldo van baten en lasten) Saldo van baten en lasten € -158.090
Geraamd resultaat (na mutaties reserves) € 221.193
Risico's Op een deel van het eigen vermogen van de ODRU rusten diverse bestemmingen zodat het weerstandsvermogen van de ODRU zich beperkt tot de algemene of egalisatiereserve.
In het Algemeen Bestuur van de ODRU van 19 december 2019 is besproken af te stappen van de ratio van 1,5 en te gaan werken met een bandbreedte. In de risiconotitie 2019/2020 is daarom besloten uit te gaan van waarderingscijfer C wat uitgaat van een voldoende weerstandsvermogen met een bandbreedte van 1,0 tot 1,4.
Dat wil zeggen dat alle risico’s binnen de ratio van 1,0 tot 1,4 gedekt kunnen worden vanuit het weerstandsvermogen, welke opgebouwd wordt vanuit eventuele positieve jaarrekeningresultaten. Als de Algemene Reserve boven deze bandbreedte uit komt, wordt het meerdere teruggegeven aan de eigenaar-gemeenten.
Het niveau van het benodigde weerstandsvermogen wordt ieder jaar bepaald aan de hand van de notitie Weerstandsvermogen en Risicomanagement.

Vennootschappen en coöperaties

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Terug naar navigatie - N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats Den Haag
Openbaar belang De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Triple A). Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren. Daarnaast neemt zij deel aan projecten in de vorm van publiek-private samenwerking.
Doel BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Alleen overheden, namelijk het Rijk (50%), gemeenten, waterschappen en provincie mogen aandeelhouder zijn van de BNG. Hierdoor kan toezicht gehouden worden op optimale belangenbehartiging voor deze overheden.
Programma 7. Algemene inkomsten
Deelnemende partijen De gemeente Oudewater heeft geen zetel in het bestuur en de raad van commissarissen van de BNG. De gemeente heeft als aandeelhouder wel stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector).
Bestuurders vanuit onze gemeente Geen deelname in het bestuur. Wel zeggenschap door het bezit van aandelen.
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd Zie doel.
Financiële bijdrage (ontvangst dividend)

De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap.
De gemeente Oudewater bezit 27.612 aandelen (= 0,225% van het totaal aantal aandelen). Jaarlijks ontvangt de gemeente dividend naar rato van het aantal aandelen.

Baten (dividenduitkering):
Rekening 2019 € 78.694 (is dividend van 2018) (begroot 78.694 euro)
Rekening 2020 € 35.067 (is dividend van2019) (begroot € 75.000 euro)
Begroting 2021,2022 en 2023 € 35.067
(zie grootboeknummer 6050.0011)

Belang van Oudewater Eventuele kortlopende en langlopende leningen aangaan en deposito’s uitzetten.
Daarnaast heeft de gemeente afgelopen jaren aandelen van de bank in haar bezit. Op deze aandelen wordt jaarlijks dividend ontvangen.
Financiële ontwikkelingen 2021 De positieve ontwikkeling van de leverage ratio is aanleiding voor de BNG bank om de pay-out ratio te verhogen van 37,5% naar 50%.
Inhoudelijke ontwikkelingen 2021 BNG Bank wil de positie van expert in financiering van publieke voorzieningen in de komende jaren verder versterken. De strategie is gericht op het inspelen op de (veranderende) behoeften van de klant door het volgen van het overheidsbeleid en het bieden van maatwerk-oplossingen voor de financiering van duurzame investeringen.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2019 Begin boekjaar: € 4.991 miljoen
Einde boekjaar: € 4.887 miljoen
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2019 Begin boekjaar: € 132.518 miljoen
Einde boekjaar: € 144.802 miljoen
Financieel resultaat 2019 (saldo van baten en lasten)

Nettowinst na belastingen van € 163 miljoen (vorig jaar 337 miljoen)

Na aftrek van de uitkering voor dividend aan verschaffers van hybride kapitaal is een bedrag van 142 miljoen euro in 2019 beschikbaar voor aandeelhouders.
Daarvan is 50% oftewel 71 miljoen euro uitbetaald als dividend (1,27 euro per aandeel). Het restant is toegevoegd aan de reserves.

De belangrijkste oorzaken van de daling van de nettowinst ten opzichte van 2018 zijn een lager resultaat financiële transacties en hogere voorzieningen voor kredietverliezen.

Risico's Leverage ratio:
De naar risico gewogen solvabiliteitsratio’s zijn ten opzichte van ultimo 2018 stabiel gebleven op een hoog niveau; de Common Equity Tier 1-ratio en de Tier-1 ratio kwamen eind 2019 uit op 32% respectievelijk 38%.

Vitens

Terug naar navigatie - Vitens
Vestigingsplaats Utrecht
Openbaar belang

De kernactiviteiten zijn winning, productie en levering van (drink)water aan particulieren en bedrijven.

Vitens is een publiek bedrijf. De aandeelhouders van Vitens – gemeenten en provincies – ondersteunen de maatschappelijke doelstellingen van Vitens, met (mede)verantwoordelijkheid voor gezondheid (door veilig en betrouwbaar drinkwater) en een duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.
Voor de aandeelhouders wil Vitens een financieel krachtig bedrijf zijn en een marktconform dividend uitkeren bij een gezonde solvabiliteit.

Doel Vitens NV is een publiek (drink)waterbedrijf, waaronder begrepen de winning, productie, transport, verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. De aandelen van de NV zijn (in)direct in handen van provinciale en gemeentelijke overheden. Hierdoor kan toezicht gehouden worden op optimale belangenbehartiging voor deze overheden.
Programma 4. Cultuur, economie en milieu (nutsbedrijven 6.050.010)
Deelnemende partijen De gemeente Oudewater is aandeelhouder en heeft daarmee stemrecht. De gemeente heeft 9.199 aandelen (0,159 % van het totaal aantal aandelen) in haar bezit.
Betrokken zijn diverse gemeenten en provincies.
Bestuurders vanuit onze gemeente Geen deelname in het bestuur. Wel zeggenschap door het bezit van aandelen.
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd Zie doel.
Financiële bijdrage (ontvangst dividend)

Baten (dividenduitkering):
Begroting 2019 € 7.037 Jaarrekening 2019 € 8.279
Begroting 2020 € 8.003 Jaarrekening 2020 € 0 (is dividend 2019)
Begroting 2021 – 2024 nihil

(zie grootboeknummer 6050.0010/11)

Het dividend wordt gerelateerd aan het nettoresultaat. Het bedrag aan dividend dat wordt uitgekeerd bedraagt minimaal 40% en maximaal 75% van het nettoresultaat. Relevant hierbij is de benodigde toevoeging aan de reserves om de continuïteit van de onderneming te waarborgen (t.b.v. investeringen in vaste activa of het versterken van de solvabiliteit.

Belang van Oudewater

Een goede drinkwatervoorziening tegen een betaalbare prijs voor de inwoners van Oudewater. Daarnaast het belang als aandeelhouder.

Vitens streeft naar zo laag mogelijke drinkwatertarieven, onder voorwaarde dat aan de continuïteitsdoelstelling wordt voldaan. Uitgangspunt hierbij is een bedrijfsresultaat (EBIT) dat jaarlijks wordt begroot op het niveau van het vastgestelde maximaal toegestane WACC-percentage (Weighted Average Cost of Capital) minus de bepaalde afslag, die varieert tussen de 0-0,5%.

Financiële ontwikkelingen 2021

DIVIDEND VERWACHTINGEN 2020–2022
Voor de komende jaren is de verwachting dat Vitens geen dividend zal uitkeren als gevolg van de lage WACC =Weighted Average Cost of Capital. (Voor 2020 en 2021: 2,75%) en het hoge investeringsniveau voor de komende jaren.

Hierdoor kan Vitens niet voldoen aan de continuïteitsdoelstelling zoals opgenomen in het Financieel beleid.

In relatie tot deze ontwikkelingen onderneemt Vitens de navolgende acties die met aandeelhouders zijn afgestemd:

 • Vitens is, in samenwerking met de koepelorganisatie Vewin, een lobby gestart bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te komen tot aanpassingen op de WACC-systematiek, die meer in lijn liggen met de toekomstige ontwikkelingen in de drinkwatersector waaronder een stijgend structureel niveau aan investeringen en dito financieringsbehoefte;
 • Onderzoek uitvoeren door een onafhankelijke instantie naar de methodiek die ten grondslag ligt aan de hoogte van het meerjarige investeringsplan (IP) zoals is goedgekeurd door de AvA in het najaar van 2019 (als onderdeel van het meerjarenplan 2020-2022);
 • Driejaarlijkse evaluatie/ herijking van het Financieel Beleid van Vitens zoals is vastgesteld in de AvA van juni 2019.
Inhoudelijke ontwikkelingen 2021  
Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2019 Begin boekjaar: € 533.000.000
Einde boekjaar: € 533.300.000
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2019 Begin boekjaar: € 1.233.500.000
Einde boekjaar: € 1.293.000.000
Financieel resultaat 2019 (saldo van baten en lasten)

Bedrijfsresultaat: € 41.400.000 (2018: € 45.300.000)

Resultaat na belasting: € 11.100.000 (2018; € 13.000.000)

Risico's  

Stichtingen en verenigingen

MOOI STICHT

Terug naar navigatie - MOOI STICHT
Vestigingsplaats Bunnik
Openbaar belang

Mooi Sticht onderscheidt zich bij uitstek door haar deskundigheid en onafhankelijkheid. Met haar advies draagt MooiSticht bij aan de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van Midden Nederland.

Onder ruimtelijke kwaliteit verstaan wij bouwkundig schoon, welstandszorg, het landschaps- en stedenschoon en monumentenzorg en erfgoed.
Hierbij richt de Stichting zich op allereerst inwoners en gebruikers van het gebied Midden Nederland en daarmee ook op de initiatiefnemer van een plan (en diens architect). Daarnaast is MooiSticht er voor gemeenten.

In onze dienstverlening staan de mensen centraal. In de huidige maatschappij vinden wij het belangrijk om onszelf meedenkend op te stellen. Onze werkwijze is daartoe als volgt te kenmerken: meedenkend, flexibel en proactief. Wij werken integraal en hebben verschillende disciplines in huis : architecten, stedenbouwkundigen, landschappers, archeologen en erfgoeddeskundigen.

Doel

Haar missie is daartoe als volgt:

Onafhankelijkheid en deskundig advies op bouwkundig en cultuur-historisch vlak ten behoeve van de instandhouding en bevordering van de ruimtelijke kwaliteit.

Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Deelnemende partijen Rayon Noord-West : De Ronde Venen en Stichtse Vecht.
Rayon Noord-Oost : Baarn, Bunschoten, De Bilt en Zeist.
Rayon BEL : Blaricum, Eemnes en Laren
Rayon Zuid-West : IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein en Oudewater.
Rayon Zuid-Oost : Bunnik, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Woudenberg.
Overige gemeenten : Leusden.
Bestuurders vanuit onze gemeente Wethouder drs. J.I.M. Duindam
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd  
Financiële bijdrage

De adviestarieven van MooiSticht wordt jaarlijks door Mooisticht vastgesteld. Tariefswijziging treedt in per de eerste januari nadat de gewijzigde tarieven zijn vastgesteld. Eventuele tariefswijziging zal minimaal 3 maanden van tevoren worden medegedeeld aan de gemeente. De aan de gemeente in rekening gebrachte bijdragen worden via de leges doorberekend aan de aanvragers van de vergunning.

Begroting 2019: € 17.710,-
Begroting 2020: € 17.710,-

Belang van Oudewater

De raad van de gemeente Oudewater heeft in haar vergadering van 8 december 2016 besloten tot het instellen van een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die bevoegd is om het college van B&W te adviseren met betrekking tot omgevingsvergunningaanvragen. (loopt via de MooiSticht)

De overeenkomst met MooiSticht geldt voor 3 jaar en wordt, na deze termijn stilzwijgend telkens met een jaar verlengd. In werking treding 1 januari 2017.

Stichting Onderwijs Primair (SOP)

Terug naar navigatie - Stichting Onderwijs Primair (SOP)
Vestigingsplaats  
Openbaar belang De Stichting is per 1 augustus 2003 opgericht en heeft ten doel het instandhouden van de scholen voor openbaar onderwijs. De stichting heeft achttien onderwijslocaties waar in totaal 2.772 leerlingen basisonderwijs volgen. In Montfoort en Oudewater heeft de stichting in beide gemeenten twee locaties, in Krimpenerwaard veertien. In Oudewater zitten 113 kinderen op de scholen van de stichting (5% van het totaal), in Montfoort 360 (13%) en in Krimpenerwaard 2.299 (82%.)
Doel De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het aanbieden van openbaar onderwijs in de gemeente.
Programma 3. Sociaal domein
Deelnemende partijen De gemeenten Krimpenerwaard, Montfoort en Oudewater.
Bestuurders vanuit onze gemeente Geen. De Stichting is een zelfstandig bestuur (college van bestuur en een raad van toezicht). De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de gemeenteraden
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd Zie openbaar belang.
Financiële bijdrage De gemeente heeft geen direct financieel belang in de stichting. Rijksvergoedingen worden door de stichting zelf ontvangen en zij doe ook haar eigen uitgaven. De raad van toezicht keuren de door het college van bestuur opgestelde begroting en de jaarrekening goed. Jaarlijks biedt het college van bestuur de jaarrekening en begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraden. De gemeenteraden krijgen de begroting en het jaarverslag van de stichting en wordt in staat gesteld hun zienswijze binnen een bepaalde termijn kenbaar te maken in een gesprek met het college van bestuur.
Belang van Oudewater  
Financiële ontwikkelingen 2021 Ondanks de negatieve resultaten vanaf 2017 is de stichting financieel gezond. De meerjarenbegroting gaat vanaf 2020 uit van een jaarlijks overschot. De financiële informatie in het bestuursverslag van 2018 geeft vertrouwen in de toekomst.
Inhoudelijke ontwikkelingen 2021 Het stichtingsbestuur is bezig met een strategische heroriëntatie en professionalisering op het terrein van organisatieontwikkelingen, het personeelsbeleid en de kwaliteit van het onderwijs. Met ingang van 1 januari 2019 is er een vaste bestuurder in dienst gekomen bij de stichting, dit moet bijdragen aan een positiever resultaat in de toekomst. Medio 2019 is een volledig nieuwe raad van toezicht benoemd.
Risico’s De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het aanbieden van openbaar onderwijs in de gemeente. Het risico bestaat dat als stichting (dreigt) om te vallen, de gemeenten financieel moeten bijspringen om het openbaar basisonderwijs in stand te houden. De gemeente heeft geen (grond)wettelijke taak eventuele tekorten bij een stichting voor openbaar onderwijs aan te vullen

Stichting Urgentieverlening West-Utrecht

Terug naar navigatie - Stichting Urgentieverlening West-Utrecht
Vestigingsplaats Woerden
Doel Het verlenen van urgentieverklaringen voor een sociale huurwoning aan woningzoekenden uit de regio West Utrecht.
De verklaringen worden afgegeven door de stichting op basis van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Oudewater. Deze is vastgesteld door de gemeenteraad. Er is geen eigen visie van de stichting voor de realisatie van de doelstellingen uit de programma's van de begroting. De stichting voert de huisvestingsverordening gedeeltelijk uit bij mandaatbesluit van de deelnemende gemeenten.
Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Deelnemende partijen De gemeenten De Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.
Bestuurders vanuit onze gemeente Lid : wethouder drs. J.I.M. Duindam
Plv. lid : wethouder drs. W.J.P. Kok
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd Zie doel.
Financiële bijdrage Begroting 2018 € 4.000
Begroting 2019 € 4.000
Begroting 2020 € 3.303
Rekening 2019 € 2.653
(begroting 2021 wordt laat in het jaar vastgesteld.)
Belang van Oudewater 5%
Financiële ontwikkelingen 2021 NVT
Inhoudelijke ontwikkelingen 2021 Vanuit de betrokken gemeenten is er een urgentiecommissie die urgentieaanvragen behandelt. Het Vierde Huis (extern) bereidt de besluiten van de Stichting Urgentieverlening West Utrecht voor. Voor het maken van verweerschriften en extra medisch advies, worden extra bedragen in rekening gebracht.
Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2019 € 78.815 en € 23.947
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2019 NVT
Financieel resultaat 2019 (saldo van baten en lasten) € 11.842
Risico's Bij een grote toename van urgentieaanvragen zal het budget niet kostendekkend zijn. Gezien de inrichting van het voortraject waarbij een intake plaatsvindt, is dit risico beperkt.

Bezit certificaten van aandelen Stichting Administratiekantoor Dataland in de BV Dataland

Terug naar navigatie - Bezit certificaten van aandelen Stichting Administratiekantoor Dataland in de BV Dataland
Vestigingsplaats  
Openbaar belang  
Doel De Stichting Administratiekantoor Dataland BV heeft tot doel om aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap Dataland te houden. Daartoe heeft de stichting certificaten uitgegeven van de door haar gehouden aandelen. De missie van Dataland BV is het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed – en hiermee gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor overheid, burgers en bedrijfsleven. Daartoe wordt een actieve bijdrage verleend aan de realisatie en het gebruik van het Stelsel van Authentieke Registraties
Programma  
Deelnemende partijen Alle Nederlandse gemeenten.
Bestuurders vanuit onze gemeente Geen
Gemeenschappelijk belang dat wordt behartigd  
Financiële bijdrage (ontvangst dividend) De gemeente is lid van BV Dataland en heeft dus geen aandelen.
Belang van Oudewater  
Financiële ontwikkelingen 2021  
Inhoudelijke ontwikkelingen 2021 In oktober 2006 is door Dataland het convenant “De toegankelijkheid gestroomlijnd” gesloten met het Kadaster waardoor de afnemers van beide partijen toegang krijgen tot gecombineerde overheidsinformatie, afkomstig van de informatiedomeinen van het Kadaster en de gemeenten
Eigen vermogen begin en einde boekjaar 2019 nvt
Vreemd vermogen begin en einde boekjaar 2019 nvt
Financieel resultaat 2019 (saldo van baten en lasten) nvt
Risico's Het risico is in de paragraaf weerstandsvermogen op nihil bepaald.