Programma 3 Sociaal domein

Portefeuillehouder Thema
Walther Kok Publieke gezondheidszorg, Huisvesting statushouders en inburgering, Stadsteam, WMO, ouderenzorg, welzijn , mantelzorg en vrijwilligers
Bob Duindam Jeugd, jeugdzorg, jongerenwerk, kinderopvang en peuterspeelzalen, Participatie, werk en inkomen, armoedebeleid en schuldhulpverlening

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Het programma bevat de volgende taakvelden:

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg; - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw; - preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); - buurt- en clubhuizen; - collectief aanvullend vervoer; - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen; - vreemdelingen; -beleid.
6.2 - Stadsteams loketvoorzieningen gericht op het vaststellen van eigen mogelijkheden en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en – dienstverlening)
6.3 – Inkomensregelingen inkomens- en bijstandsvoorzieningen
6.4 - Begeleide participatie voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid
6.5 – Arbeidsparticipatie op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen.
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- jeugdhulp als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven.
7.1 - Volksgezondheid maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen.

Actualiteit en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actualiteit en beleidsaanpassingen

Actuele ontwikkelingen
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo. Het betreffen ‘open-einde regelingen’, wat betekent dat de gemeente geen zorg of ondersteuning aan inwoners kan weigeren wanneer zij dit nodig hebben, ook niet als het budget ontoereikend is. De meeste Oudewaternaren zijn zelfredzaam en kunnen goed voor zichzelf zorgen. Maar er zijn ook inwoners die af en toe, of voor langere tijd, ondersteuning of zorg nodig hebben. In Oudewater zorgen we voor elkaar. Dat zien we aan de vele mantelzorgers en vrijwilligers die dagelijks voor anderen actief zijn. De gemeente zorgt zo nodig voor ondersteuning, bijvoorbeeld om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.

Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp is het onze ambitie om zo integraal en samenhangend mogelijk te werken. Daartoe stelden wij de Maatschappelijke Agenda (hierna MAG) 2019-2022 op, die in maart 2019 is vastgesteld. De MAG is een dynamisch document en vormt het integrale beleidskader van waaruit het college de voorgenomen ambities rond het sociaal domein wil realiseren. In 2021 continueren we het beleid zoals vastgesteld in de Maatschappelijke Agenda, waarvan sinds 2020 de veranderopgaven zijn ingebed in de programmabegroting.

Samen met onze maatschappelijk partners werken we verder aan de ontwikkeling van het Sociaal Domein, de uitvoering van de MAG en voorwaarden die het mogelijk maken zelfredzaam te zijn en te kunnen blijven participeren aan het maatschappelijk leven. In Oudewater zorgen veel mensen voor elkaar. Ook veel maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de gezondheid en het welzijn van inwoners, het zogenoemd voorveld. Voor mensen die dat nodig hebben is zorg en ondersteuning beschikbaar. Ouderen wonen tegenwoordig langer zelfstandig thuis. Het is belangrijk dat ze daarbij een goede kwaliteit van leven ervaren. De gemeente wil blijven bijdragen aan die kwaliteit door de ondersteuning (zowel vanuit het voorveld als geïndiceerd) te laten aansluiten bij de wensen van de oudere en hun mantelzorg(s). Het Stadsteam heeft hierin een belangrijke rol.

Een belangrijke ontwikkeling die in 2020 speelde en ook in 2021 naar verwachting nog effect zal hebben, is de coronacrisis. Het is waarschijnlijk dat de coronacrisis (langere) termijn effecten gaat hebben op het Sociaal Domein. We hebben in de eerste helft van 2020 een daling in het aantal zorgbeschikkingen gezien. In welke mate dit een structureel effect is of dat er een inhaaleffect volgt, is nog niet kwantificeerbaar in aantallen en kosten. Wat betreft de participatiewet is de verwachting dat er als gevolg van de coronacrisis een stijging plaatsvindt in de uitgaven voor uitkeringen levensonderhoud. Daarnaast hebben meer inwoners recht op inkomensondersteuning via de declaratieregeling en de inkomensondersteuning minima..

Naast de impact op de aantallen maatwerkvoorzieningen en bijbehorende kosten heeft de coronacrisis ook impact gehad op de geplande inspanningen in 2020. Een aantal projecten heeft in 2020 vertraging opgelopen wegens bijvoorbeeld het wegvallen van overleggen en bijeenkomsten. De inspanningen uit de doelenbomen zijn in 2020 met het versoepelen van de maatregelen zoveel mogelijk weer opgepakt en worden in 2021 zo veel mogelijk gecontinueerd. Dit hangt echter af van de impact van het coronavirus op onze samenleving in 2021.

De coronacrisis heeft er echter ook voor gezorgd dat de samenwerking met onze maatschappelijke partners versneld is versterkt. We hebben gezien dat veel organisaties, bijvoorbeeld in het voorliggende veld, een belangrijke rol hebben gespeeld bij de coronacrisis. Zij zullen ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen om gezamenlijk het sociaal domein te versterken.

Beleidsaanpassingen
In 2021 continueren wij het beleid zoals vastgesteld in de Maatschappelijke Agenda, waarvan sinds 2020 de veranderopgaven zijn ingebed in de programmabegroting. Dit doen wij in samenwerking met onze maatschappelijke partners. Echter, de impact van het coronavirus is groot en wordt mogelijk nog groter als het economisch herstel uitblijft. Er is nog geen indicatie van de omvang en de impact te geven. We zullen dit scherp blijven monitoren en daar waar nodig en mogelijk bijsturen. .

Een groot deel van de ambities uit de MAG is sinds 2020 beland in de opdracht voor het Stadsteam Oudewater, welke hiervoor ook een nieuwe organisatorische en professionele inbedding heeft gekregen. Middels prestatie-indicatoren wordt op deze opdracht gestuurd. In een omgeving welke landelijk wordt beïnvloed door trends en ontwikkelingen zoals de vergrijzing, de individualisering, de toenemende druk op mantelzorgers en de steeds complexere vragen op het gebied van Jeugd werkt het Stadsteam Oudewater eraan om grip te houden op de zorgkosten. Dit doen zij sinds 2020 onder andere door versterkt in te zetten op vraagverheldering, begeleiding van de cliënt door het Stadsteam zelf, structurele afspraken te maken met andere externe verwijzers en meer integraal te gaan werken door voorzieningen als schuldhulpverlening en maatschappelijk werk in de toegang tot Jeugd en WMO te integreren.

De pilot Vereenvoudiging Veiligheidsketen wordt gecontinueerd en gaat leiden tot nieuwe afspraken met Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) en Veilig Thuis. We zetten in op uitbouw van het Stadsteam tot integrale toegang voor onze inwoners in samenwerking met Ferm Werk en andere instellingen.

Opgaven

Terug naar navigatie - Inleiding

De veranderopgaven voor 2021 liggen net zoals in 2020 op de terreinen: (arbeids)participatie van inwoners, ouderen die langer zelfstandig thuis blijven wonen, de integratie van vergunninghouders en de implementatie van de nieuwe wet inburgering en het op een efficiënte en effectieve wijze bieden van de juiste zorg/ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet.
In 2021 wordt een aantal beleidsvoornemens via de methodiek van het opgavengestuurd werken opgepakt. Voor Oudewater gaat het voor het Sociaal Domein om de opgave “Inwoners kunnen langer zelfstandig (thuis)wonen”.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij ondersteuning wanneer dat nodig is

3.1 Inwoners hebben de juiste ondersteuning op het juiste moment en krijgen meteen de best passende vorm van zorg.

 

Oudere inwoners wonen langer zelfstandig thuis

3.2 De zelfredzaamheid onder ouderen wordt groter en de eenzaamheid onder ouderen blijft gelijk of wordt kleiner.

3.3 Zorg en ondersteuning worden dichterbij mensen thuis georganiseerd en waar mogelijk wordt informele zorg en ondersteuning ingezet.

3.4 Oudere inwoners kunnen (indien mogelijk thuis) in Oudewater blijven wonen.

 

Meer Oudewaterse inwoners participeren in de samenleving overeenkomstig hun persoonlijke mogelijkheden

3.5 De maatschappelijke en economische participatie van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is toegenomen. (Toelichting: mensen worden actiever in hun participatie door bijvoorbeeld het doorlopen van een behandeling om arbeidsbelemmeringen te beperken, vrijwilligerswerk, dagbesteding of scholing. Bij multiproblematiek worden trajecten geïntegreerd ingezet zodat de inwoner 1 plan, 1 aanpak heeft)

 

Statushouders zijn ingeburgerd

3.6 De statushouder heeft vanaf de eerste dag dat hij in de gemeente komt wonen een plan gericht op werk, onderwijs of zelfredzaamheid.

3.7 De huidige groep inburgeraars, de zogenaamde ondertussengroep, krijgt dezelfde kansen op gebied van werk, onderwijs en zelfredzaamheid als de groep die onder het regime van de nieuwe inburgeringswet gaan vallen.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.

Terug naar navigatie - 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.

Inspanning 2021

3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal).

Terug naar navigatie - 3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal).

Inspanning 2021

3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt.

Terug naar navigatie - 3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt.

In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2020 vaker een combinatie gemaakt van informele en formele zorg.

Inspanning 2021

3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart is in 2021 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Terug naar navigatie - 3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart is in 2021 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt blijft in 2021 gelijk of wordt lager dan 8,7% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Inspanning 2021

3.2.2 Het percentage ouderen dat zich in 2021 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Terug naar navigatie - 3.2.2 Het percentage ouderen dat zich in 2021 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Inspanning 2021

3.2.3 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2021 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018).

Terug naar navigatie - 3.2.3 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2021 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018).

Inspanning 2021

3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018).

Terug naar navigatie - 3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018).

Inspanning 2021

3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2021 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017).

Terug naar navigatie - 3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2021 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017).

Inspanning 2021

3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen. Deze afspraken zijn vastgelegd in prestatieafspraken en subsidiebeschikkingen.

Terug naar navigatie - 3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen. Deze afspraken zijn vastgelegd in prestatieafspraken en subsidiebeschikkingen.

Inspanning 2021

3.5.1 In 2021 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het stadsteam.

Terug naar navigatie - 3.5.1 In 2021 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het stadsteam.

Oudewater hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en hun participatie is toegenomen. Monitoring zorgt voor een sluitende doorstroom van trajecten, tevredenheid van inwoners en beheersing van kosten.

Inspanning 2021

3.5.2 Er wordt in 2021 een uitstroom behaald van 15% als geformuleerd in de kaderbrief van Ferm Werk. Dit geldt voor toeleiding naar economische participatie, waaronder ook garantiebanen en beschut vallen.

Terug naar navigatie - 3.5.2 Er wordt in 2021 een uitstroom behaald van 15% als geformuleerd in de kaderbrief van Ferm Werk. Dit geldt voor toeleiding naar economische participatie, waaronder ook garantiebanen en beschut vallen.

Inspanning 2021

3.6.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 juli 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.

Terug naar navigatie - 3.6.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 juli 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.

Inspanning 2021

3.7.1 Minimaal 3 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.

Terug naar navigatie - 3.7.1 Minimaal 3 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.

Inspanning 2021

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving 2019 Huidig Streefwaarde* Toelichting
Jeugd & Wmo
Meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg Nog geen taakstelling € 100.000 100% gerealiseerd in 2024 (€ 250.000)
Percentage kwaliteit van zorg Wmo 91% 87% > 87% (*) Cijfers zijn afkomstig uit het clientervarings-onderzoek, de uitkomst over 2019 is door een ander onderzoeksbureau gedaan, dit kan invloed hebben op het resultaat van de percentages.
Percentage kwaliteit van zorg Jeugd 84% 90% > 90% (*) Cijfers zijn afkomstig uit het clientervaringsonderzoek, de uitkomst over 2019 is door een ander onderzoeksbureau gedaan, dit kan invloed hebben op het resultaat van de percentages.
Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (nu 46% van het totaal). 45% 46% > 46%
Aantal ondersteuningsplannen waarin combinatie is gemaakt van informele en formele zorg Nieuwe indicator sinds 2020 Nieuwe indicator sinds 2020 Nog geen 0 waarde bekend Kon nog niet door het Stadsteam worden gemeten. De samenwerking met informele zorgorganisaties is door het Stadsteam wel geïntensiveerd. In 2020 vanaf overgang naar cumulus wordt het wel gemeten.
Ouderen langer thuis
Percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart 16,40% 16,40% < 16,4% NB: Om de vier jaar verzamelt de GGDrU m.b.v. de gezondheidsmonitor gegevens, in 2021 zijn de nieuwe cijfers bekend.
Percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt 8,70% 8,70% < 8,7% De rapportage Preventief Huisbezoek 80+ wordt om de 3 jaar opgesteld, dit betekent dat in 2021 nieuwe cijfers bekend zijn.
Percentage ouderen dat zich eenzaam/niet geïsoleerd voelt 35,20% 35,20% < 35,2%
Percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit 33,00% 33,00% > 33,0%
Percentage ouderen dat op de hoogte is van vervoersvoorzieningen 54,00% 54,00% > 54,0%
Percentage ouderen dat vrijwilligerswerk doet 45,50% 45,50% > 45,5%
Percentage volwassenen dat vrijwilligerswerk doet 40,50% 40,50% > 40,5%
Participatie
Aantal inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt > dan 2 jaar die door gezamenlijke aanpak hun afstand tot de arbeidsmarkt is verkleind en hun participatie is toegenomen Deze aanpak was er niet in 2019. < 20 inwoners 20-60 inwoners in 2021
Percentage uitstroom voor toeleiding naar economische participatie, waaronder ook garantiebanen en beschut vallen (zoals geformuleerd in de kaderbrief van Ferm Werk)  20%  15% 15% in 2021
Statushouders
Nieuwe inburgeringswet op 1 juli 2021 - - 100% in 2021
Aantal statushouders dat deelneemt aan activiteiten gericht op werk of onderwijs 3 2 3 in 2021
Aantal statushouders dat deelneemt aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid 3 2 2 in 2021
*Streefwaarden zijn gebaseerd op een reguliere, coronavrije, situatie.

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Taakv Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten € 1.090.294 € 1.252.471 € 1.165.430 € 1.229.126 € 1.228.282
6.2 Stadsteams € 66.686 € 58.609 € 58.609 € 58.609 € 58.609
6.3 Inkomensregelingen € 1.654.570 € 1.709.336 € 1.707.896 € 1.707.896 € 1.707.896
6.4 Begeleide participatie € 562.184 € 603.496 € 603.496 € 603.496 € 603.496
6.5 Arbeidsparticipatie € 290.302 € 286.918 € 286.918 € 286.918 € 286.918
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) € 277.890 € 292.497 € 292.497 € 292.497 € 292.497
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ € 1.167.964 € 1.056.250 € 1.056.250 € 1.056.250 € 1.056.250
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- € 966.122 € 1.151.510 € 1.100.710 € 1.049.910 € 1.049.910
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ € 5.192 € 5.583 € 5.583 € 5.583 € 5.583
6.82 Geëscaleerde zorg 18- € 636.433 € 672.000 € 673.016 € 673.016 € 673.016
Volksgezondheid € 384.086 € 386.187 € 386.293 € 386.403 € 386.403
Lasten - Totaal € 7.101.723 € 7.474.857 € 7.336.698 € 7.349.704 € 7.348.860
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Baten -€ 45.180 -€ 28.881 -€ 28.881 -€ 28.881 -€ 28.881
6.3 Inkomensregelingen -€ 1.212.400 -€ 1.108.795 -€ 1.108.795 -€ 1.108.795 -€ 1.108.795
6.5 Arbeidsparticipatie € 600 € 3.150 € 3.150 € 3.150 € 3.150
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -€ 6.978 € 0 € 0 € 0 € 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -€ 80.000 -€ 64.652 -€ 62.326 -€ 61.163 -€ 60.000
7.1 Volksgezondheid € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Baten - Totaal -€ 1.343.958 -€ 1.199.178 -€ 1.196.852 -€ 1.195.689 -€ 1.194.526
3. Sociaal domein - Totaal € 5.757.765 € 6.275.679 € 6.139.846 € 6.154.015 € 6.154.334

Verschillenanalyse 2020 - 2021

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2020 - 2021

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Toename lasten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
6.1 Meer aan planmatig meerjarig onderhoud gepland. € 162.177 nadeel
6.3 Komt uit begroting Ferm Werk uitvoeringskosten voor inkomensvoorziening is vorig jaar niet opgenomen in onze begroting. € 54.766 nadeel
6.4 Komt uit de begroting van Ferm Werk. Ferm Werk gaat ervanuit dat meer mensen een SW uitkering gaan ontvangen. € 41.312 nadeel
6.71 Budget PGB Jeugd overgeheveld naar taakveld 6.72. -€ 168.626 voordeel
6.71 Indexering PGB. € 4.984 nadeel
6.71 Verhoging uit de voorjaarsrapportage voor de PGB budgetten & inkoop 18+. € 32.186 nadeel
6.71 Indexering 18+. € 19.742 nadeel
6.72 Budget van taakveld 6.71 overgeheveld naar 6.72. € 168.626 nadeel
6.72 Indexering. € 16.762 nadeel
6.82 Budgetoverheveling van 6620014. € 9.144 nadeel
6.82 Verhoging uit de voorjaarsrapportage voor pleegzorg. € 13.094 nadeel
6.82 Verhoging uit de voorjaarsrapportage voor Residentiele zorg. € 7.289 nadeel
6.82 Indexering. € 6.040 nadeel
Diversen. € 5.638  nadeel
€ 373.134 nadeel
Taakveld Toename Baten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
6.3 Inkomen Buig minder geworden. € 103.605 nadeel
Diversen. € 41.175 nadeel
€ 144.780 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten € 517.914 nadeel