Programma 7 Algemene inkomsten

Maatschappelijke effecten

Wij geven niet meer uit dan wij hebben en hebben een financieel bewustzijn

1.1 Houdbare gemeentefinanciën.

1.2 Gezond financieel bewustzijn.

Resultaat

1.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.

Inspanning 2021

1.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds.

Inspanning 2021

1.1.3 Weerstandsvermogen op 1

Inspanning 2021

1.2.1 Er worden géén raadsvoorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma.

Inspanning 2021

1.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd.

Inspanning 2021

1.2.3 Actuele financiële kaders

Inspanning 2021

1.2.4 Controle op uitvoering besluiten raad.

Inspanning 2021

Specificatie taakvelden

Taakv Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Lasten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
0.5 Treasury -€ 112.708 -€ 250.932 -€ 458.921 -€ 493.895 -€ 509.158
0.61 OZB woningen € 61.254 € 62.234 € 62.234 € 62.234 € 62.234
0.8 Overige baten en lasten -€ 11.528 € 9.913 € 9.971 € 178.678 € 256.801
Lasten - Totaal -€ 62.982 -€ 178.785 -€ 386.716 -€ 252.983 -€ 190.123
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Baten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
0.5 Treasury -€ 86.003 -€ 38.067 -€ 38.067 -€ 38.067 -€ 38.067
0.61 OZB woningen -€ 1.754.653 -€ 1.823.882 -€ 1.860.359 -€ 1.860.359 -€ 1.860.359
0.62 OZB niet-woningen -€ 808.581 -€ 841.448 -€ 858.278 -€ 858.278 -€ 858.278
0.64 Belastingen Overig -€ 11.130 -€ 11.308 -€ 11.308 -€ 11.308 -€ 11.308
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -€ 13.177.406 -€ 14.057.488 -€ 14.241.023 -€ 14.286.300 -€ 14.311.744
3.4 Economische promotie -€ 12.310 -€ 12.507 -€ 12.507 -€ 12.507 -€ 12.507
Baten - Totaal -€ 15.850.083 -€ 16.784.700 -€ 17.021.542 -€ 17.066.819 -€ 17.092.263
7. Algemene inkomsten - Totaal -€ 15.913.065 -€ 16.963.485 -€ 17.408.258 -€ 17.319.802 -€ 17.282.386

Verschillenanalyse 2020 - 2021

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Toename lasten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
0.5 Meer rente doorberekend aan taakvelden. -€ 168.115 voordeel
0.5 Toename rente financiering. € 29.582 nadeel
0.8 Bij het opmaken van de loonstaat 2021 waren er nog geen aanwijzingen voor een eventuele loonstijging inmiddels is er meer bekend (stijging pensioenpremie) daarom een stelpost loonstijging opgenomen. € 22.067 nadeel
Diversen. € 663 nadeel
Totaal mutaties lasten -€ 115.803 nadeel
Taakveld Toename baten t.o.v. 2020 Bedrag Voordeel - Nadeel +
0.5 Lagere dividend uitkering BNG. € 39.933 nadeel
0.61 Hogere opbrengst OZB woningen 1,6% index plus 2% conform uitgangspunten begroting 2019-2022 plus areaal. -€ 69.229 voordeel
0.62 Hogere opbrengst OZB niet- woningen 1,6% index plus 2% conform uitgangspunten begroting 2029-2022 plus areaal. -€ 32.867 voordeel
0.7 Hogere algemene uitkering. -€ 705.836 voordeel
0.7 Hogere integratie uitkering sociaal domein. -€ 174.246 voordeel
Diversen. € 7.528 nadeel
Totaal mutaties baten -€ 934.717 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -€ 1.050.520 Voordeel