Bijlage 4 Incidentele baten en lasten in meerjarenperspectief

In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV.

NB. Conform de financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) worden alleen incidentele lasten en baten afzonderlijk gespecificeerd in het overzicht opgenomen met bedragen van 50.000 euro en hoger. Bedragen beneden dit normbedrag worden als een totaalbedrag per programma opgenomen.

Incidentele lasten en baten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. In de toelichting op de BBV staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een nadere invulling van het begrip "incidenteel" gedacht kan worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De scheidslijn tussen drie en langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort of eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel, bijv. bij verkoop van gemeentelijke eigendommen is er altijd sprake van een incidentele opbrengst. Ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden.

 Incidentele baten en lasten 2021 2022 2023 2024
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
HIOR € 15.240 € 0 € 0 € 0
Fietsenbeleidsplan en uitvoeringsagenda € 15.240 € 0 € 0 € 0
3. Sociaal domein
4. Cultuur, economie en milieu
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
7. Algemene inkomsten
Incidente lasten < 10.000 € 3.221 € 0 € 0 € 0
Totaal incidentele lasten € 33.701 € 0 € 0 € 0
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
4. Cultuur, economie en milieu
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
7. Algemene inkomsten
Totaal incidentele baten € 0 € 0 € 0 € 0

 

Toelichting per post
Lasten
HIOR: opgenomen in de voorjaarsnota 2019
Fietsenbeleidsplan en uitvoeringsagenda: opgenomen in de voorjaarsnota 2019

Baten
-

Toevoegingen aan reserves 2021 2022 2023 2024
Structurele toevoegingen:
reserve baggeren € 78.389 € 78.389 € 78.389 € 78.389
reserve investeringen speeltoestellen € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000
Incidentele toevoegingen € 0 € 0 € 0 0
Totaal toevoegingen € 98.389 € 98.389 € 98.389 € 98.389
Onttrekkingen aan reserves 2021 2022 2023 2024
Structurele onttrekkingen:
reserve baggeren € 100.269 € 100.269 € 100.269 € 100.269
reserve investeringen speeltoestellen € 15.434 € 15.231 € 15.029 € 14.826
reserve onderhoud vastgoed € 237.221 € 249.230 € 80.700 € 80.700
Incidentele onttrekkingen € 0 € 0 € 0 0
Totaal onttrekkingen € 352.924 € 364.730 € 195.998 € 195.795
Structurele saldi 2021 2022 2023 2024
Begrotingssaldo € 113.024 € 450.804 € 394.983 € 200.990
Af:
Incidentele baten € 0 € 0 € 0 € 0
Incidentele onttrekkingen reserves € 0 € 0 € 0 € 0
Bij:
Incidentele lasten € 33.701 € 0 € 0 € 0
Incidentele toevoegingen reserves € 0 € 0 € 0 € 0
Structureel saldo € 146.725 € 450.804 € 394.983 € 200.990