Bijlage 6 Balans in meerjarenperspectief

Activa (bedragen * € 1000) rekening begroting begroting begroting begroting begroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vaste activa
Materiële vaste activa
- investeringen met een economisch nut 13.280 18.869 28.080 29.140 30.215 29.647
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 1.333 2.000 3.000 3.500 3.000 2.500
Totaal Materiële vaste activa 14.613 20.869 31.080 32.640 33.215 32.147
Financiële vaste activa
- Deelnemingen 72 72 72 72 72 72
- Overige langlopende geldleningen 371 363 355 350 350 350
Totaal financiële vaste activa 443 435 427 422 422 422
Totaal vaste activa 15.056 21.304 31.507 33.062 33.637 32.569
Vlottende activa
Totaal voorraden (incl.verliesvoorziening) 2.597 2.445 1.148 963 -560 0
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar 3.607 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500
Liquide middelen (Kas-, bank- en girosaldi) 84 100 100 100 100 100
Totaal Overlopende activa 357 360 350 350 350 350
Totaal vlottende middelen 6.645 5.905 4.098 3.913 2.390 2.950
Totaal Activa 21.701 27.209 35.605 36.975 36.027 35.519
Passiva rekening begroting begroting begroting begroting begroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vaste passiva
Totaal eigen vermogen 5.456 5.200 4.945 4.679 4.581 4.484
Totaal Voorzieningen 3.596 3.905 4.440 4.955 5.618 6.391
Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 8.652 14.400 23.220 24.641 23.128 21.944
Totaal vaste passiva 17.704 23.505 32.605 34.275 33.327 32.819
Vlottende passiva
Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar
- Kasgeld 1.000 3.000 2.100 2.100 2.100 2.100
- Overige schulden
Totaal Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < dan een jaar 1.775 1.700 1.600 1.500 1.500 1.500
Liquide middelen (Kas-, bank- en girosaldi)
Overlopende passiva 1.222 2.004 1.400 1.200 1.200 1.200
Totaal vlottende passiva 3.997 3.704 3.000 2.700 2.700 2.700
Totaal Passiva 21.701 27.209 35.605 36.975 36.027 35.519