Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 Voor- / nadeel
1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) -6.000 -8.600 -8.600 -8.600 Nadeel
2. Vraagstuk en goede huisvesting arbeidsmigranten 25.000 25.000 0 0 Voordeel
3. Hogere energielasten -190.000 -190.000 -190.000 -190.000 Nadeel
4. Capaciteit vergunningverlening -74.000 -74.000 -74.000 -74.000 Nadeel
5. Bodemonderzoek Westerwal -12.500 0 0 0 Nadeel
Totaal programma 6 € -257.500 € -247.600 € -272.600 € -272.600 Nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU): De begroting 2023-2026 van de VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijtelling ijkpuntscores. Deze actualisatie brengt extra kosten met zich mee voor de aangesloten gemeenten: voor Oudewater € 60.000. In programma 6 is daarvan 10% opgenomen, de overige 90% in programma 1. Het meerjarig effect is tevens meegenomen, in meerjarenperspectief is dit bedrag hoger.    

2. Vraagstuk en goede huisvesting arbeidsmigranten: m.b.t. het vraagstuk en goede huisvesting wordt een bedrag van € 25.000 verplaatst van programma 6 naar programma 3 (voor de begroting als geheel is dit dus budgetneutraal). 

3. Hogere energielasten: Er is een aanbesteding gedaan voor een nieuwe energieleverancier. De energieprijs is met een factor van ca. 2,5 gestegen. Hierover is een raadsinformatiebrief verstuurd (D/23/096204). In deze brief werd uitgegaan van een stijging van ruim € 258.983. Deze raming was gebaseerd op begrote cijfers. Er heeft nu een herberekening plaatsgevonden op basis van het werkelijk te verwachten energieverbruik. In de begroting is rekening gehouden met deze stijging d.m.v. een stelpost in programma 7 die nu met eenzelfde bedrag verlaagd wordt. 

4. Capaciteit vergunningverlening: De capaciteit die nodig is voor vergunningsverlening van projecten is 1 fte groter dan de 1,22 fte die daarvoor aanvankelijk is vastgesteld en overeengekomen met de gemeente Woerden. In 2022 is dit in de najaarsrapportage alsnog toegekend, voor 2023 wordt dit wederom gevraagd. Met deze aanvraag is de gevraagde capaciteit structureel geborgd. 

5. Bodemonderzoek Westerwal: Met de erven familie Legemaate wordt al langere tijd verkend welke mogelijkheden er zijn om een deel van hun perceel te kopen. Met het betreffende deel kunnen we de historische singelstructuur die behoort bij de Oude Hollandse Waterline terugbrengen. Met de singelstructuur dragen we bij aan het waardevolle historische karakter van Oudewater in het algemeen en die van de locatie Westerwal in het bijzonder. Cruciale informatie die ontbreekt om te kunnen beslissen of verdere gesprekken zin hebben, betreft een actueel inzicht in de mate van vervuiling van de gronden. Zonder actueel bodemonderzoek is er geen zicht op de mate van bodemverontreiniging en kan geen betrouwbare inschatting van een herontwikkeling worden gemaakt. 

Opgave: Wonen

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Terug naar navigatie - 6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave Ruimtelijke ontwikkeling

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk.

Terug naar navigatie - 6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Hiervoor wordt geen bestemmingsplan meer opgesteld. Gaat onder de Omgevingswet in procedure (na 1 januari 2024).

Inspanningen

6.2.4 Bestemmingsplan Oranjepark vastgesteld.

Terug naar navigatie - 6.2.4 Bestemmingsplan Oranjepark vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het ontwerpbestemmingsplan wordt geactualiseerd n.a.v. participatie met omwonenden. Wanneer dit gereed is, wordt de raad en buurt geïnformeerd.

Inspanningen

6.2.5. Principebesluit van de provincie over de locatie Oude Touwfabriek.

Terug naar navigatie - 6.2.5. Principebesluit van de provincie over de locatie Oude Touwfabriek.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Er is nog geen projectleider beschikbaar. Staat als eerstvolgende prioriteit op de lijst van de nog door de Raad vast te stellen projecten

Inspanningen

Opgave Omgevingsplan

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

6.3 Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller. NB dit maatschappelijk effect wordt pas ná deze bestuursperiode bereikt.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

Terug naar navigatie - 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 zijn we begonnen met het casco omgevingsplan. Dit is ter voorbereiding op het inwerkingtreding van de wet. Hiermee is het raamwerk beschikbaar voor buitenplanse omgevingswetactiviteiten en het opbouwen van het nieuwe Omgevingsplan, vanaf de inwerkingtreding (1-1-2024). In 2024 wordt nader bepaald wanneer een start wordt gemaakt met het nieuwe gebiedsdekkende omgevingsplan. Dit moment wordt mede bepaald op basis van inzichten in de praktijk (hoe werkt de wet) en beschikbare ambtelijke capaciteit.

Inspanningen

Opgave Maatschappelijk vastgoed

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed.

Terug naar navigatie - 6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In de ambtelijke organisatie is hiervoor nog geen capaciteit beschikbaar. Een openstaande vacature heeft nog geen resultaat opgeleverd.

Inspanningen