Programma 3 Sociaal domein

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 Voor- / nadeel
1. Combinatiefunctionaris/ Buurtsportcoach 62.242 62.242 62.242 62.242 Voordeel
2. Buurtbemiddeling -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Nadeel
3. GGDrU -20.288 -19.171 -19.171 -19.171 Nadeel
4. Lagere kosten en Indexatie Wmo-maatwerkproducten 50.000 50.000 50.000 50.000 Voordeel
5. Lagere kosten en indexatie Jeugd 300.000 300.000 300.000 300.000 Voordeel
6. Essentiële functies -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 Nadeel
7. Stadsteam -62.242 -62.242 -62.242 -62.242 Nadeel
8. SVMN 101.838 101.838 101.838 101.838 Voordeel
9. Beschermd wonen BN 0 0 0 Nadeel
10. Winterplan BN BN BN BN BN
11. Cultuurhuis -18.559 -15.000 -15.000 -15.000 Nadeel
12. Arbeidsmigranten vraagstuk: goede huisvesting en extra budget -62.000 -25.000 0 0 Nadeel
13. Oekraïne 740.040 BN BN BN Voordeel
14. Brede SPUK BN BN BN BN BN
15. Versterken sociale basis -36.960 -36.960 0 0 Nadeel
Totaal programma 3 € 896.071 € 197.707 € 259.667 € 259.667 Voordeel
BN = budgetneutraal

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. Combinatiefunctionaris/ Buurtsportcoach: betreft een verschuiving van lasten van programma 3 naar programma 5; voor de begroting als geheel is dit budgetneutraal.

2. Buurtbemiddeling: buurtmiddeling valt per 2024 onder de verantwoordelijkheid van het Sociaal Domein. Door het aanbieden van buurtbemiddeling wordt burenoverlast laagdrempelig en structureel aangepakt, zodat de leefbaarheid en veiligheid van inwoners verbetert. Ook wordt de druk op handhaving erdoor verlaagd. Vanaf april 2024 wordt buurtbemiddeling in Oudewater aangeboden door Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort-Linschoten (SWOM). 

3. GGDrU: betreft een verzoek van GGDrU tot overdracht btw-compensatie (€ 1.117) en kosten voortvloeiend uit de Samenwerkingsovereenkomst maatwerk GGDrU 2023 (€ 19.171).

4. Lagere kosten en Indexatie Wmo-maatwerkproducten: Op basis van de gerealiseerde cijfers in 2022 zijn de budgetten voor de Wmo-maatwerkproducten verlaagd en vervolgens geïndexeerd met het nieuwe tarief voor 2023:

  • De indexatie voor Wmo-hulpmiddelen bedraagt 13,11% (€ 11.000). In dit budget is een budgetneutrale verschuiving met taakveld 6.1 opgenomen.
  • De indexatie voor Wmo Huishoudelijke Hulp is 10% (€ 40.000).
  • De indexatie voor Wmo Vervoer (regiotaxi) is 13,7%  (€ 34.000). In dit budget is een budgetneutrale verschuiving met taakveld 6.6 opgenomen.
  • De indexatie voor Wmo Begeleiding is gemiddeld 6,93% (€ 67.000).

5. Lagere kosten en indexatie Jeugd: Op basis van de gerealiseerde cijfers in 2022 is het budget voor 2023 verlaagd en vervolgens geïndexeerd met het nieuwe tarief voor 2023. De indexatie voor Jeugd (inclusief pleegzorg) is gemiddeld 8,12% (€ 300.000).

6. Essentiële functies: De dure jeugdzorg met verblijf kan met minimale aantallen (cliënten) zorgen voor een negatieve jaarrekening. Daarom is gekozen om het budget bij te ramen en in te zetten (bij restant) voor een egalisatiereserve om tegenvallers in andere jaren op te vangen op de dure jeugdzorg.

7. Stadsteam: Dit betreft extra inzet voor

•    8 uur gedragsdeskundige
•    8 uur uitbreiding Wmo-consulenten / sociaal werk
•    32 uur uitbreiding incidenteel naar structureel (Wmo-begeleiding beperken)
•    4.3.1 Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (Deze nieuwe aanpak leidt tot extra werk voor het Stadsteam. Dit is een van de componenten in de uitbreiding van de formatie sociaal werk.)
•    4.3.3 Wet inburgering (Deze nieuwe aanpak leidt tot extra werk voor het Stadsteam. Dit is een van de componenten in de uitbreiding van de formatie sociaal werk.)

8. SVMN (Samen Veilig Midden-Nederland): Betreft definitieve toekenning subsidie.

9. Beschermd wonen: Dit betreft een regiobudget van € 63.725 voor 2023; hier staat eenzelfde bedrag aan inkomsten tegenover. Voor het begrotingssaldo budgettair neutraal.

10. Winterplan: Dit betreft de lasten van de uitwerking van de motie 'Winterplan 2023 Armoede Oudewater'. U bent hierover met een RIB geïnformeerd (7 februari 2023, D/23/088272). Tegenover de uitgaven van € 128.666 staat een  onttrekking aan de reserve Sociaal domein, die hiermee op € 0 komt. Per saldo voor het begrotingssaldo budgettair neutraal.

11. Cultuurhuis: (1) Bij de financiële heroriëntatie is een bezuiniging van € 12.309 ingeboekt in relatie met het afstoten van de gemeentelijke eigendommen. Het proces voor de transformatie van bibliotheek naar appartementen zal echter niet in 2023 uitgevoerd worden waardoor deze bezuinigingspost geschrapt moet worden. (2) De vier leegstaande lokalen van beide scholen worden cf. de opgestelde intentieverklaring op 1 augustus 2023 overgenomen door de gemeente. Vanaf dat moment komen de exploitatiekosten voor rekening van de gemeente: € 15.000 op jaarbasis (€ 6.250 voor 2023). 

12. Arbeidsmigranten: M.b.t. het vraagstuk en goede huisvesting wordt een bedrag van  € 25.000 verplaatst van programma 6 naar programma 3 (voor de begroting als geheel is dit dus budgetneutraal). Daarnaast: we willen beleid ontwikkelen om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren, overlast voor inwoners te verminderen en het gevoel van veiligheid te vergroten. Hiervoor is in 2023 en in 2024 € 25.000 beschikbaar gesteld. We voeren nu onderzoek uit naar de huidige situatie. Dit valt duurder uit dan verwacht omdat we kiezen voor kwaliteit. Daarmee verwachten we in de tweede helft van 2023 scherpere keuzes te kunnen maken en effectievere maatregelen te kunnen nemen. Dat bespaart veel tijd en geld op de langere termijn. We verwachten in 2023 een overschrijding van het budget van € 37.000 t.b.v. het onderzoek en overige kosten. In hoeverre het budget dat gereserveerd is in 2024 nodig is, is nog niet duidelijk. Daarover weten we meer bij besluitvorming over de programmabegroting 2024.

13. Oekraïne: De vergoeding van het Rijk (normbedragen voor gemeentelijke opvang) valt hoger uit dan de uitgaven.? Bij het opmaken van de jaarrekening 2023 komt het positieve saldo via resultaatbestemming ten gunste van de Algemene Reserve. Voor de komende jaren wordt rekening gehouden met de kapitaallasten van de investering in de huisvesting. Hier tegenover ramen wij een te verwachten Rijksbijdrage. Als deze Rijksbijdrage onvoldoende blijkt te zijn komen de niet gedekte lasten na het opmaken van de jaarrekening ten laste van de Algemene Reserve. 

14. Brede SPUK: De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Tegenover de uitgaven staat eenzelfde bedrag aan inkomsten. Voor het begrotingssaldo budgettair neutraal.

15. Versterken sociale basis: Voor dit bedrag vraagt Stichting De Thuisbasis incidenteel extra subsidie aan de gemeente. Overige kosten, waaronder reiskosten voor de projectleider en inzet eigen uren van medewerkers Stadsteam, worden betaald uit de reguliere subsidie of de reserves. Indien het project positief verloopt en oplevert wat gemeente en Stichting ervan verwachten, dan is het gewenst om de functie van ‘vrijwilligerscoördinator’ structureel te financieren. 

Opgave Regie en kwaliteit

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.1 Inwoners hebben de juiste ondersteuning op het juiste moment en krijgen meteen de best passende vorm van zorg.

3.2 Inwoners kunnen gebruikmaken van een goed georganiseerd welzijns- en preventief aanbod in de gemeente, die samen onze sociale basis vormen. Dat komt o.a. een gezonde leefstijl, mentale gezondheid en tegengaan van eenzaamheid ten goede, en zorgt ervoor dat inwoners prettig ouder kunnen worden in Oudewater.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 Het Stadsteam realiseert de meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.

Terug naar navigatie - 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.2.1 We hebben vernieuwde subsidieafspraken met maatschappelijke partners, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord.

Terug naar navigatie - 3.2.1 We hebben vernieuwde subsidieafspraken met maatschappelijke partners, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het is wenselijk om het subsidieproces te herijken zoals dat ook in Woerden wordt opgepakt.  

Inspanningen

Opgave Sociaal Akkoord

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.3 Gemeente en maatschappelijke partners hebben een gezamenlijk beeld van de maatschappelijke doelen voor de komende jaren en zijn in staat daar gezamenlijk uitvoering aan te geven.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.3.1 Er is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld, dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. In elk geval de thema’s armoede, bestaanszekerheid, eenzaamheid, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, onderwijs,

Terug naar navigatie - 3.3.1 Er is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld, dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. In elk geval de thema’s armoede, bestaanszekerheid, eenzaamheid, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, onderwijs,

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.3.2 Er is een actieplan waarmee de partners en gemeente in gezamenlijkheid uitvoering gaan geven aan de maatschappelijke doelen uit het Sociaal Akkoord.

Terug naar navigatie - 3.3.2 Er is een actieplan waarmee de partners en gemeente in gezamenlijkheid uitvoering gaan geven aan de maatschappelijke doelen uit het Sociaal Akkoord.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen