Inleiding en financieel beeld

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Oudewater kent de volgende planning-en-control-instrumenten:

a.    Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording)
b.    Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting)
c.    Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten)
d.    Najaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording)
e.    Jaarrekening (financiële en beleidsmatige eindverantwoording)

Wat nu voorligt, is de voorjaarsrapportage 2023. Zoals gebruikelijk bevat de voorjaarsrapportage, per programma, informatie over (1) de realisatie van de programmaresultaten en de uitvoering van de daarvoor benodigde inspanningen en (2) financiële mutaties ten opzichte van de begroting, aangevuld met (3) een actuele investeringsplanning. Daaraan voorafgaand presenteren wij het overall financiële beeld en actuele aandachtspunten.

Met betrekking tot het saldo van de voorjaarsrapportage 2023 merken wij op dat dit niet de prognose is van de meerjarenbegroting 2024-2027. Na de voorjaarsrapportage doen zich nog vele mutaties voor (algemene uitkering, verbonden partijen, rente/afschrijvingen, etc.). 

Financieel beeld

Terug naar navigatie - Financieel beeld

Na het verwerken van de mutaties in de Voorjaarsrapportage laat het jaar 2023 een overschot zien. Het saldo van de voorjaarsrapportage bedraagt € 828.303. Dit saldo wordt bij het opstellen van de jaarrekening 2023 via resultaatbestemming toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Verder wordt voorgesteld € 150.000 te storten in de reserve Sociaal Domein om de fluctuaties in de kosten van jeugdzorg op te vangen. 

Ook de jaren 2024 en 2025 laten overschotten zien. Het jaar 2026 heeft een tekort van € 434.763. Het eindsaldo van de Voorjaarsrapportage 2023 is voor de jaren 2024-2026 het beginsaldo van de kadernota.

De in onderstaande tabel opgenomen mutaties worden aan het eind van elk programma in een tabel gespecificeerd en vervolgens toegelicht. 

Financiële stand van zaken / bijstelling begroting 2023-2026

Terug naar navigatie - Financiële stand van zaken / bijstelling begroting 2023-2026
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Saldo begroting na vaststelling raad 17-11-2022 9.856 608.091 685.113 -743.638
Mutaties Programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid -67.500 -83.400 -83.400 -83.400
Mutaties Programma 2: Fysiek beheer openb. ruimte en Mobiliteit -136.057 -56.607 -56.607 -56.607
Mutaties Programma 3: Sociaal Domein 896.071 197.707 259.667 259.667
Mutaties Programma 4: Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie 39.913 41.495 91.495 -505
Mutaties Programma 5: Sport en onderwijs -109.824 -115.243 -28.514 -41.024
Mutaties Programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen -257.500 -247.600 -272.600 -272.600
Mutaties Programma 7: Algemene inkomsten 480.344 297.344 117.344 503.344
Mutaties Programma 8: Overhead -27.000 0 0 0
Totaal saldo Voorjaarsrapportage ( - = tekort) € 828.303 € 641.787 € 712.498 € -434.763

Aandachtspunten / risico's

Terug naar navigatie - Aandachtspunten / risico's

De prijzen van grondstoffen en materialen staan nog steeds onder druk. Ook geldt nog steeds dat materialen regelmatig moeilijk leverbaar zijn. Dit heeft gevolgen voor de aanbestedingen van werken en taken die de gemeente moet uitvoeren. Kortom, een zeer onzekere situatie met onzekere financiële gevolgen. Hierdoor zijn mogelijk aanvullende maatregelen noodzakelijk.