1. Blz. 1 Voorjaarsrapportage 2023
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding en financieel beeld
    1. Blz. 4 Inleiding
     1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Financieel beeld
     1. Blz. 7 Financieel beeld
     2. Blz. 8 Financiële stand van zaken / bijstelling begroting 2023-2026
     3. Blz. 9 Algemene uitkering
     4. Blz. 10 Raadsbesluiten na vaststelling begroting
    3. Blz. 11 Aandachtspunten / risico's
     1. Blz. 12 Aandachtspunten / risico's
   2. Blz. 13 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid
    1. Blz. 14 Totalen per programma
    2. Blz. 15 Toelichting
    3. Blz. 16 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
     1. Blz. 17 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 18 Resultaat
      1. Blz. 19 1.1.1 Versterkte weerbaarheid tegen ondermijning van organisatie en samenleving.
       1. Blz. 20 1.1.1.1 In gezamenlijkheid met partnerorganisaties controles uitvoeren en interventies toepassen.
       2. Blz. 21 1.1.1.2 Vergroten bewustwording en meldingsbereidheid van de samenleving wat zich uit in een verhoging van het aantal meldingen 'Meld misdaad anoniem' ten opzichte van het jaar ervoor.
      2. Blz. 22 1.1.2 De Oudewaterse horeca en evenementenorganisaties werken samen met politie en gemeente aan veilig uitgaan.
       1. Blz. 23 1.1.2.1 Evalueren huidige horecabeleid.
       2. Blz. 24 1.1.2.2 Opstellen convenant veilig uitgaan met betrokken partners.
      3. Blz. 25 1.1.3 De APV sluit beter aan op de handhavingspraktijk.
       1. Blz. 26 1.1.3.1 Achterhalen problematiek waardoor de APV nu niet aansluit op handhavingspraktijk.
      4. Blz. 27 1.1.4 Betere zichtbaarheid en vergrote inzetbaarheid handhaving op straat.
       1. Blz. 28 1.1.4.1 Vrijmaken budget voor een extra BOA.
       2. Blz. 29 1.1.4.2 Werven extra BOA.
       3. Blz. 30 1.1.4.3 Ontwikkelen slimme sociale en technische hulpmiddelen.
      5. Blz. 31 1.1.5 Een duidelijk geformuleerde veiligheidsstrategie.
       1. Blz. 32 1.1.5.1 Uitbreiden capaciteit OOV.
      6. Blz. 33 1.2.1 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen hun diensten met de gemeente regelen.
       1. Blz. 34 1.2.1.1 Onderzoek of verhuizing mogelijk is zonder gebruik te maken van tijdelijke huisvesting.
       2. Blz. 35 1.2.1.2 Verhuizing naar Huiskamer van de stad.
      7. Blz. 36 1.2.2 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen steeds meer diensten van de gemeente digitaal regelen.
       1. Blz. 37 1.2.2.1 Onderzoek naar hoeveel de e-diensten gebruikt worden.
       2. Blz. 38 1.2.2.2 Aansluiten bij visie dienstverlening Woerden.
      8. Blz. 39 1.3.1 Inwoners doen en denken mee met de gemeente als ze dat willen. In een beleidskader stelt de raad de kaders voor participatieruimte vast.
       1. Blz. 40 1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen.
       2. Blz. 41 1.3.1.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid.
      9. Blz. 42 1.3.2 Inwoners weten bij participatietrajecten waarop ze invloed hebben en waarop niet.
       1. Blz. 43 1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen.
       2. Blz. 44 1.3.1.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid.
      10. Blz. 45 1.3.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over projecten en dienstverlening.
       1. Blz. 46 1.3.3.1 Teksten voor de website, het redactionele deel van de informatiepagina in de krant en social media van de gemeente zijn op B1-niveau.
       2. Blz. 47 1.3.3.2 Trainen ambtenaren in begrijpelijk schrijven.
      11. Blz. 48 1.3.4 Inwoners weten wat de gemeente doet en wil bereiken.
       1. Blz. 49 1.3.4.1 Inwoners krijgen op een laagdrempelige manier informatie over besluiten van de gemeente en hoe besluitvorming tot stand komt.
      12. Blz. 50 1.4.1 Een duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken, gebaseerd op een lange termijn standpunt gedragen door raad en stad, tegen betaalbare kosten.
       1. Blz. 51 1.4.1.1 Oudewater stemt proces af met Woerden.
       2. Blz. 52 1.4.1.2 Evaluatie huidige samenwerking.
       3. Blz. 53 1.4.1.3 Uitgangspunten van de samenwerking formuleren.
       4. Blz. 54 1.4.1.4 Onderhandelen en overeenkomst sluiten.
      13. Blz. 55 1.4.2 De regionale samenwerkingsverbanden worden ingezet om de belangen van Oudewater in de regio te behartigen.
       1. Blz. 56 1.4.2.1 Reguliere samenwerkingsverbanden worden gecontinueerd.
   3. Blz. 57 Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
    1. Blz. 58 Totalen per programma
    2. Blz. 59 Toelichting
    3. Blz. 60 Opgave Openbare ruimte
     1. Blz. 61 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 62 Resultaat
      1. Blz. 63 2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid.
       1. Blz. 64 2.1.1.1 In gesprek gaan met de raad over beleid en beheer van de openbare ruimte, ophalen van een bestuurlijke richting.
       2. Blz. 65 2.1.1.2 Beleid opstellen en vaststellen voor beeldkwaliteitsniveaus op basis van het huidige beleid, waarin ook beheerkosten zijn meegenomen.
       3. Blz. 66 2.1.1.3 Uitwerken van het thema schoon voor alle onderdelen van de openbare ruimte met als belangrijk onderdeel de onkruidbestrijding.
       4. Blz. 67 2.1.1.4 Uitwerken van het thema ecologie (met als basis het bestaande beleid) voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Met aandacht voor de balans tussen ecologie en de uitstraling.
       5. Blz. 68 2.1.1.5 Structureel uitvoeren van beleidsschouw (beeldkwaliteitsniveau) en technische inspecties en hier jaarlijks over rapporteren.
      2. Blz. 69 2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting.
       1. Blz. 70 2.1.2.1 Overname van de openbare verlichting van Citytec voorbereiden.
       2. Blz. 71 2.1.2.2 Beleid opstellen met KPI’s om het woord ‘ goed’ nader te definiëren en daarmee het risicokader. Als er geen overname plaatsvindt, wijzigen wij aan de hand van de KPI’s het contract met Citytec.
       3. Blz. 72 2.1.2.3 Beheerplan Openbare verlichting opstellen.
      3. Blz. 73 2.1.3 De fasering van het Masterplan Binnenstad is opnieuw bepaald.
       1. Blz. 74 2.1.3.1 Bepalen van de fasering van het Masterplan binnenstad.
      4. Blz. 75 2.2.1 Het aantal beheerovereenkomsten met bewoners en ondernemers is toegenomen.
       1. Blz. 76 2.2.1.1 Stimuleren van het in beheer nemen van de openbare ruimte door bewoners en ondernemers.
      5. Blz. 77 2.3.1 De Vierbergenweg en de Hoenkoopse brug zijn overgedragen aan de provincie Utrecht.
       1. Blz. 78 2.3.1.1 In gesprek blijven met de provincie Utrecht over de kosten en verantwoordelijkheden.
      6. Blz. 79 2.3.2 De kansen voor cofinanciering van klimaatadaptieve maatregelen zijn optimaal benut.
       1. Blz. 80 2.3.2.1 Het KBOR wordt uitgevoerd.
    4. Blz. 81 Opgave Mobiliteit
     1. Blz. 82 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 83 Resultaat
      1. Blz. 84 2.4.1 De zogenoemde H (delen van de Leeuweringstraat, Donkere Gaard, Korte havenstraat, Peperstraat) is autovrij gedurende een aantal dagen in de week.
       1. Blz. 85 2.4.1.1 Plan/beleidsuitwerking opstellen.
      2. Blz. 86 2.4.2 We hebben meer parkeerplekken rond de binnenstad.
       1. Blz. 87 2.4.2.1 Mogelijkheden voor kort en lang parkeren rond de binnenstad onderzoeken.
      3. Blz. 88 2.4.3 Er is minder zwaar vrachtverkeer in de binnenstad.
       1. Blz. 89 2.4.3.1 Verkenning naar een logistieke hub (zie ook programma 4).
      4. Blz. 90 2.4.4 We hebben meer fietsparkeerplekken in de binnenstad.
       1. Blz. 91 2.4.4.1 Maatregelen fietsplan uitvoeren, namelijk het fietsparkeeronderzoek.
       2. Blz. 92 2.4.4.2 Fietsparkeerplaatsen rond de Markt realiseren als onderdeel van het Masterplan Binnenstad.
      5. Blz. 93 2.4.5. Het is duidelijk waar de fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad moet komen.
       1. Blz. 94 2.4.5.1 Planvorming fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad.
      6. Blz. 95 2.5.1. Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers , zwaar verkeer recreatie verkeer bestemmingsverkeer, op de wegen in het buitengebied.
       1. Blz. 96 2.5.1.1 Regionale samenwerking over zwaar verkeer in het buitengebied.
       2. Blz. 97 2.5.1.2. Onderzoek naar natuurlijk sturen.
       3. Blz. 98 2.5.1.3 Beleid wegen in het buitengebied. o.a. snelheid, inclusief uitvoeringsplan.
   4. Blz. 99 Programma 3 Sociaal domein
    1. Blz. 100 Totalen per programma
    2. Blz. 101 Toelichting
    3. Blz. 102 Opgave Regie en kwaliteit
     1. Blz. 103 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 104 Resultaat
      1. Blz. 105 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.
       1. Blz. 106 3.1.1.1 Het Stadsteam zet in op vroegtijdige vraagverheldering en het zelf aanbieden van begeleiding aan inwoners. Daarbij stuurt het Stadsteam op individueel niveau op het behalen van de doelen van de zorg en stuurt indien nodig bij.
       2. Blz. 107 3.1.1.2 Zo veel mogelijk kinderen groeien op in gezinsvormen. We werken met onze partners aan het zo veel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en aan het verkorten van de opnameduur met verblijf.
      2. Blz. 108 3.2.1 We hebben vernieuwde subsidieafspraken met maatschappelijke partners, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord.
       1. Blz. 109 3.2.1.1 Herijken van de subsidiekaders en subsidieafspraken, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord. Hierbij de subsidiepartijen nadrukkelijk betrekken.
    4. Blz. 110 Opgave Sociaal Akkoord
     1. Blz. 111 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 112 Resultaat
      1. Blz. 113 3.3.1 Er is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld, dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. In elk geval de thema’s armoede, bestaanszekerheid, eenzaamheid, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, onderwijs,
       1. Blz. 114 3.3.1.1 Sociaal Akkoord opstellen met de gemeenteraad en maatschappelijke partners, en gedragen door alle betrokkenen.
      2. Blz. 115 3.3.2 Er is een actieplan waarmee de partners en gemeente in gezamenlijkheid uitvoering gaan geven aan de maatschappelijke doelen uit het Sociaal Akkoord.
       1. Blz. 116 3.3.2.1 Het Sociaal Akkoord uitwerken in een uitvoeringsagenda en deze jaarlijks opnemen in de P&C-cyclus.
   5. Blz. 117 Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie
    1. Blz. 118 Totalen per programma
    2. Blz. 119 Toelichting
    3. Blz. 120 Opgave Cultuur
     1. Blz. 121 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 122 Resultaat
      1. Blz. 123 4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt.
       1. Blz. 124 4.1.1.1 Culturele instellingen zijn en worden zo goed mogelijk ondersteund middels impuls- en coronasubsidies.
       2. Blz. 125 4.1.1.2 Initiëren versterkte samenwerking tussen de museale en andere culturele organisaties waardoor het culturele aanbod in Oudewater zichzelf beter kan profileren.
       3. Blz. 126 4.1.1.3 De verdere uitvoering hiervan ligt bij de organisaties zelf, waarbij de gemeente een adviserende positie inneemt.
    4. Blz. 127 Opgave Economie
     1. Blz. 128 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 129 Resultaat
      1. Blz. 130 4.2.1 Vitaal bedrijventerrein ‘Tappersheul 3’.
       1. Blz. 131 4.2.1.1 Afhankelijk van de uitspraak van de RvS. Kavels en locatie dermate voorbereiden en inplannen dat er zo snel mogelijk met de verkoop begonnen kan worden, na uitspraak RvS.
      2. Blz. 132 4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd.
       1. Blz. 133 4.2.2.1 Omdat de verkoop van Tappersheul 3 op zich laat wachten, worden in 2023 noodmaatregelen uitgevoerd, voor in ieder geval het asfalt (programma 2).
       2. Blz. 134 4.2.2.2 De verdere revitalisatie zal plaatsvinden nadat de verkoop van Tappersheul 3 gestart is.
      3. Blz. 135 4.2.3 Ruimtelijke toekomstvisie bedrijventerreinen Oudewater.
       1. Blz. 136 4.2.3.1 In samenwerking met de gemeente Woerden en de U10 onderzoek doen naar de noodzaak en haalbaarheid van een regionaal bedrijventerrein in de A12-zone.
      4. Blz. 137 4.3.1 Stappenplan vitale binnenstad is opgesteld.
       1. Blz. 138 4.3.1.1 Plan van aanpak opstellen. Feedback ophalen door middel van participatie.
       2. Blz. 139 4.3.1.2 Plan van aanpak uitvoeren afhankelijk van beschikbare middelen.
      5. Blz. 140 4.3.2 Pro-actieve aanpak op leegstand.
       1. Blz. 141 4.3.2.1 Pro-actief in gesprek gaan met ondernemers over hun plannen met leegstaande panden.
      6. Blz. 142 4.4.1 Bijdrage aan vitaal, veilig en aantrekkelijk buitengebied met vitale agrarische sector.
       1. Blz. 143 4.4.1.1 Volgen van de actuele ontwikkelingen.
    5. Blz. 144 Opgave Recreatie en toerisme
     1. Blz. 145 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 146 Resultaat
      1. Blz. 147 4.5.1 Versterkte samenwerking tussen culturele en museale organisaties, horeca en toeristische bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater.
       1. Blz. 148 4.5.1.1 Gesprekken voeren met maatschappelijke organisaties op de 3 thema's 'natuurlijk, historisch en kleurrijk'. Doel is om de samenwerking tussen deze organisaties te stimuleren waardoor er een beter cultureel en recreatief aanbod
      2. Blz. 149 4.5.2 Samenhangend aanbod evenementen.
       1. Blz. 150 4.5.2.1 Initiëren van samenwerking tussen organisaties om te komen tot een samenhangend aanbod van evenementen. Verdere uitwerking van deze samenwerking ligt bij de organisaties.
      3. Blz. 151 4.6.1 Samenhangend aanbod recreatieve en toeristische activiteiten.
       1. Blz. 152 4.6.1.1 Betrokken partijen ondersteunen om een recreatievisie op te stellen.
      4. Blz. 153 4.6.2 Recreatief beter toegankelijk buitengebied.
       1. Blz. 154 4.6.2.1 In de omgevingsvisie hebben we zoekgebieden opgenomen voor wandelingen op het boerenland. Landbouwtransitie kan kansen bieden voor recreatie. De ontwikkelingen in de sector zullen worden gevolgd.
    6. Blz. 155 Opgave Energietransitie
     1. Blz. 156 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 157 Resultaat
      1. Blz. 158 4.7.1 Visie op warmtetransitie van de gebouwde omgeving is opgesteld inclusief communicatie- en uitvoeringsplan, waarbij focus in uitvoering ligt op mensen met kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen.
       1. Blz. 159 4.7.1.1 Opstellen warmtetransitievisie met aanpak voor energiearmoede en isolatieprogramma.
       2. Blz. 160 4.7.1.2 Opstellen uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving.
       3. Blz. 161 4.7.1.3 Opstellen communicatieplan.
       4. Blz. 162 4.7.1.4 Plannen opstellen via participatieproces.
      2. Blz. 163 4.7.2 Activiteiten uit uitvoerings- en communicatieplan warmtetransitievisie zijn gestart.
       1. Blz. 164 4.7.2.1 Aanvragen subsidies/fondsen.
       2. Blz. 165 4.7.2.2 Uitvoeren uitvoerings- en communicatieplan.
      3. Blz. 166 4.7.3 In de prestatieafspraken met De Woningraat zijn verhoogde duurzaamheidsambities opgenomen.
       1. Blz. 167 4.7.3.1 In afstemming met Woningraat tweejaarlijks afspraken maken.
      4. Blz. 168 4.8.1 Aanvalsplan zon op dak is gereed en de uitvoering is gestart.
       1. Blz. 169 4.8.1.1 Opstellen PvA zon op dak in afstemming met Energie Oudewater en Duurzaam Oudewater, gebruik zonneladder en aandacht voor opwek bij zowel particulieren als bij ondernemers.
       2. Blz. 170 4.8.1.2 Uitvoeren van PvA zon op dak, waarbij zowel particulieren als ondernemers actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden.
      5. Blz. 171 4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd.
       1. Blz. 172 4.8.2.1 Beeldkwaliteitsplan opstellen o.b.v. Routekaart naar Landschap van Verlangen.
       2. Blz. 173 4.8.2.2 Gebiedsprocessen uitvoeren in de zoekgebieden uit het afwegingskader.
       3. Blz. 174 4.8.2.3 Criteria voor maatschappelijke tender voor zonnevelden opstellen.
       4. Blz. 175 4.8.2.4 Vergunningen verlenen aan initiatiefnemers voor grootschalige zonnevelden.
      6. Blz. 176 4.8.3 Herijking RES 2.0 en Ontwikkeling RES 3.0.
       1. Blz. 177 4.8.3.1 RES 2.0 herijken binnen RES U16.
       2. Blz. 178 4.8.3.2 RES 3.0 ontwikkelen binnen RES U16.
   6. Blz. 179 Programma 5 Onderwijs en Sport
    1. Blz. 180 Totalen per programma
    2. Blz. 181 Toelichting
    3. Blz. 182 Opgave Activering cultuur, sport en recreatie
     1. Blz. 183 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 184 Resultaat
      1. Blz. 185 5.1.1 Het sportakkoord en het preventieakkoord zijn samengevoegd tot één akkoord met één en dezelfde gesprekspartners.
       1. Blz. 186 5.1.1.1 Ambitie voorleggen aan uitvoeringspartners.
       2. Blz. 187 5.1.1.2 Doelstellingen beide akkoorden samenvoegen.
       3. Blz. 188 5.1.1.3 Budgetten beide akkoorden samenvoegen.
       4. Blz. 189 5.1.1.4 Plannen aanpassen aan publicatie rijksregeling.
      2. Blz. 190 5.1.2 Jaarlijks wordt een sport-en-gezondheidscafé georganiseerd waarin de politiek met lokale organisaties in gesprek gaat.
       1. Blz. 191 5.1.2.1 Organisaties en opzet bespreken met uitvoeringspartners.
       2. Blz. 192 5.1.2.2 NOC*NSF om ondersteuning vragen bij de eerste editie.
       3. Blz. 193 5.1.2.3 Maatschappelijke partners uitnodigen.
    4. Blz. 194 Opgave Onderwijs
     1. Blz. 195 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 196 Resultaat
      1. Blz. 197 5.2.1 Leerlingen kunnen in de gemeente terecht op een basisschool met een herkenbare openbare identiteit.
       1. Blz. 198 5.2.1.1 Gesprekken voeren met het schoolbestuur van het openbaar onderwijs.
       2. Blz. 199 5.2.1.2 Voorstel/informeren raad over borging van de grondwettelijke plicht voor het bieden van openbaar onderwijs.
    5. Blz. 200 Opgave Sportaccommodaties
     1. Blz. 201 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 202 Resultaat
      1. Blz. 203 5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad.
       1. Blz. 204 5.3.1.1 Start werkzaamheden.
      2. Blz. 205 5.3.2 Op Tappersheul is een sportcluster gerealiseerd.
   7. Blz. 206 Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen
    1. Blz. 207 Totalen per programma
    2. Blz. 208 Toelichting
    3. Blz. 209 Opgave: Wonen
     1. Blz. 210 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 211 Resultaat
      1. Blz. 212 6.1.1 Er worden in de gemeente Oudewater minimaal 30 woningen per jaar opgeleverd.
       1. Blz. 213 6.1.1.1 Minimaal 30 woningen opleveren.
       2. Blz. 214 6.1.1.2 Voorbereiden van de ontwikkeling van circa 400 woningen t/m 2026 en verder.
      2. Blz. 215 6.1.2. Het aandeel woningen voor middeninkomens op Statenland is vergroot.
       1. Blz. 216 6.1.2.1 Woningbouwprogramma verder aanscherpen, waarbij meer ruimte wordt gemaakt voor betaalbare woningbouw. We werken dit uit vanuit de kaders van het hoofdlijnenakkoord.
      3. Blz. 217 6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.
       1. Blz. 218 6.1.3.1 Vraagstuk arbeidsmigranten projectmatig oppakken. Aanpak en benodigde middelen beschrijven in een raadsvoorstel dat na goedkeuring wordt uitgevoerd.
       2. Blz. 219 6.1.3.2 Op basis van de resultaten van het plan van aanpak een kader opstellen voor een goede huisvesting voor arbeidsmigranten.
    4. Blz. 220 Opgave Ruimtelijke ontwikkeling
     1. Blz. 221 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 222 Resultaat
      1. Blz. 223 6.2.1 Het omgevingsplan voor Statenland is onherroepelijk.
       1. Blz. 224 6.2.1.1 Stedenbouwkundig plan voorleggen aan de gemeenteraad.
      2. Blz. 225 6.2.2 Visie t.b.v. de ontwikkeling in Hekendorp voorgelegd aan de gemeenteraad.
       1. Blz. 226 6.2.2.1 Met de inwoners van Hekendorp in gesprek gaan om de behoefte te inventariseren.
      3. Blz. 227 6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk.
       1. Blz. 228 6.2.3.1 Opstellen stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en de definitieve verkaveling.
      4. Blz. 229 6.2.4 Bestemmingsplan Oranjepark vastgesteld.
       1. Blz. 230 6.2.4.1 Het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.
      5. Blz. 231 6.2.5. Principebesluit van de provincie over de locatie Oude Touwfabriek.
       1. Blz. 232 6.2.5.1 Het plan voor de ontwikkeling van het gebied rondom de oude touwbaan, inclusief renovatie van de oude touwbaan, voorleggen aan de provincie.
    5. Blz. 233 Opgave Omgevingsplan
     1. Blz. 234 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 235 Resultaat
      1. Blz. 236 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.
       1. Blz. 237 6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Het streven is om dit proces in vier jaar te doorlopen. In 2023 wordt een start gemaakt met het omgevingsplan.
       2. Blz. 238 6.3.1.2 Een deel van het gebiedsdekkend omgevingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.
      2. Blz. 239 6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld.
       1. Blz. 240 6.3.2.1 Voorbereidingen treffen voor de verordening fysieke leefomgeving.
      3. Blz. 241 6.3.3 Het kader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven/ afwegingskader is vastgesteld door de gemeenteraad.
       1. Blz. 242 6.3.3.1 Voorstel voor de aanpak van het opstellen van het kader, inclusief investeringsvoorstel, voorleggen aan de gemeenteraad.
    6. Blz. 243 Opgave Maatschappelijk vastgoed
     1. Blz. 244 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 245 Resultaat
      1. Blz. 246 6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed.
       1. Blz. 247 6.4.1.1 Startnotitie - om te komen tot een Integraal programma vastgoed - voorleggen aan het college.
       2. Blz. 248 6.4.1.2 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor het Stadskantoor.
       3. Blz. 249 6.4.1.3 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor De Klepper en het Cultuurhuis.
      2. Blz. 250 6.4.2 Het Stadskantoor is verkocht.
       1. Blz. 251 6.4.2.1 Verkoopovereenkomst sluiten en levering aan kopende partij.
       2. Blz. 252 6.4.2.2 Levering Stadskantoor.
      3. Blz. 253 6.4.3 De 'nieuwe' Klepper wordt kostprijsdekkend geëxploiteerd.
       1. Blz. 254 6.4.3.1 Inschrijvingen voor de herontwikkeling van de Klepper beoordelen en ranken.
       2. Blz. 255 6.4.3.2 Overeenkomst sluiten met de best beoordeelde bieding.
      4. Blz. 256 6.4.4 Transformatie van het Cultuurhuis.
       1. Blz. 257 6.4.4.1 Gesprekken voeren met de scholen over de bezetting van de lokalen.
   8. Blz. 258 Programma 7 Algemene inkomsten
    1. Blz. 259 Totalen per programma
    2. Blz. 260 Toelichting
    3. Blz. 261 Resultaat
     1. Blz. 262 7.1.1. Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.
      1. Blz. 263 7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn.
     2. Blz. 264 7.1.2 Het weerstandsvermogen is verbeterd (minimaal 1).
      1. Blz. 265 7.1.2.1 Financiële meevallers worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.
     3. Blz. 266 7.1.3 De reservepositie is verbeterd.
      1. Blz. 267 7.1.3.1 Maximale resultaten behalen op grondexploitaties op toekomstige bouwlocaties.
     4. Blz. 268 7.1.4 De schuldquote is verlaagd richting signaalwaarde 130%.
      1. Blz. 269 7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan.
      2. Blz. 270 7.1.4.2 Er wordt gezocht naar co-financiering.
     5. Blz. 271 7.1.5 De solvabiliteitsratio is verhoogd richting signaalwaarde 20%.
      1. Blz. 272 7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan.
      2. Blz. 273 7.1.4.2 Er wordt gezocht naar co-financiering.
     6. Blz. 274 7.2.1 In raadsvoorstellen met financiële effecten wordt een dekkingsvoorstel opgenomen.
      1. Blz. 275 7.2.1.1 Instructies en voorlichting.
      2. Blz. 276 7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving.
     7. Blz. 277 7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd.
      1. Blz. 278 7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten.
      2. Blz. 279 7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders.
     8. Blz. 280 7.2.3 Er zijn actuele financiële kaders.
      1. Blz. 281 7.2.3.1 Actualiseren van de financiële kaders in de nieuwe financiële verordening.
   9. Blz. 282 Programma 8 Overhead
    1. Blz. 283 Totalen per programma
    2. Blz. 284 Toelichting
  2. Inspanningen
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap