Programma 5 Onderwijs en Sport

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 Voor- / nadeel
1. Leerlingenvervoer -71.256 -86.729 0 0 Nadeel
2. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) BN BN BN BN BN
3. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) BN BN BN BN BN
4. Exploitatiebijdrage Zwembad Oudewater -10.054 0 0 0 Nadeel
5. Peuter- en kinderopvang BN BN BN BN BN
6. Combinatiefunctionaris / Buurtsportcoach -12.780 -12.780 -12.780 -14.460 Nadeel
7. Yellowbellies -15.734 -15.734 -15.734 -15.734 Nadeel
8. Sportakkoord BN BN BN -1.660 BN
9. Subsidie zwembad BN BN BN BN BN
10. Gymzaal de Eiber (klein onderhoud) BN BN BN -9.170 Nadeel
Totaal programma 5 € -109.824 € -115.243 € -28.514 € -41.024 Nadeel
BN = budgetneutraal

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. Leerlingenvervoer volgt de NEA indexering: 13,7% ipv 6,2%. De verkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI), het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB). Verder is er vanaf de start van schooljaar 2022-2023 meer financiële ruimte geboden om in verband met het landelijke chauffeurstekort duurdere onderaannemers in te zetten. Dit wordt doorgezet in het schooljaar 2023-2024.

2. Nationaal Programma Onderwijs (NPO): Voor de uitvoering van het programma is € 45.000 nodig. Hier staat een even grote rijksbijdrage als inkomst tegenover.

3. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB): Voor de uitvoering van het beleid is € 91.000 nodig. Hier staat een even grote rijksbijdrage als inkomst tegenover.

4.  Exploitatiebijdrage zwembad: Er wordt een verhoging van de exploitatiebijdrage en onderhoudsbijdrage  gevraagd vanwege stijging van elektrakosten (gevolg van het gebruik van de warmtepompen) en stijging van elektraprijzen.

5. Peuter- en kinderopvang: Een bedrag van € 6.000 komt ten laste van kinderopvang in plaats van peuteropvang en v.v.

6. Combinatiefunctionaris / Buurtsportcoach: Betreft een verschuiving van lasten van programma 3 naar programma 5.

7. Yellowbellies: Het bedrag betreft btw die niet in de begroting was meegenomen.

8. Sportakkoord: Voor de invulling van het sportakkoord wordt in 2023 een plan gemaakt. De inhoud wordt bepaald door de inkomsten uit de Brede SPUK-regeling (de rijksbijdrage voor het lokaal sportakkoord is opgegaan in een Brede SPUK-regeling voor het sociaal domein en wordt met deze mutatie toegekend aan het betreffende taakveld).

9. Subsidie zwembad: In 2022 is een bedrag van € 34.275 ten laste van de Algemene Reserve (AR) gebracht. De raad heeft besloten om € 2.500.000 ten laste van de AR te brengen (verschil van € 2.465.725). Dit bedrag wordt nu weer beschikbaar gesteld en komt ten laste van de AR. 

10. Gymzaal de Eiber: In de begroting is rekening gehouden met het afstoten van de gymzaal. De begrote onderhoudslasten zijn daarom afgeraamd. Over het afstoten is echter nog geen besluit genomen. Groot onderhoud zal niet meer worden uitgevoerd maar klein onderhoud blijft nodig. Daarom moet het budget hiervoor weer worden opgehoogd (€ 15.000). Voor het resterende onderhoud van de Eiber is de reserve Onderhoud reserve gemeentelijk vastgoed in stand gehouden. Hierin is een bedrag van € 50.830 opgenomen voor de Eiber. Dit is als dekking meegenomen. In 2027 geeft dit een tekort van € 9.170. 

Opgave Activering cultuur, sport en recreatie

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

5.1.1 Het sportakkoord en het preventieakkoord zijn samengevoegd tot één akkoord met één en dezelfde gesprekspartners.

Terug naar navigatie - 5.1.1 Het sportakkoord en het preventieakkoord zijn samengevoegd tot één akkoord met één en dezelfde gesprekspartners.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

5.1.2 Jaarlijks wordt een sport-en-gezondheidscafé georganiseerd waarin de politiek met lokale organisaties in gesprek gaat.

Terug naar navigatie - 5.1.2 Jaarlijks wordt een sport-en-gezondheidscafé georganiseerd waarin de politiek met lokale organisaties in gesprek gaat.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave Onderwijs

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

5.2.1 Leerlingen kunnen in de gemeente terecht op een basisschool met een herkenbare openbare identiteit.

Terug naar navigatie - 5.2.1 Leerlingen kunnen in de gemeente terecht op een basisschool met een herkenbare openbare identiteit.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Leerlingen kunnen niet meer terecht op regulier openbaar basisonderwijs vanaf 1 augustus 2023, wel op de algemeen-bijzondere basisschool Klavertje 4 die openbaar toegankelijk is. In de nabije omgeving zijn er in Haastrecht en Montfoort scholen die regulier openbaar basisonderwijs aanbieden.

Inspanningen

Opgave Sportaccommodaties

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

5.3 Het concentreren van sportaccommodaties op Noort Syde versterkt het aanbod en maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om ernaartoe te gaan, waardoor er meer wordt gesport.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad.

Terug naar navigatie - 5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Toetsing van plannen van SBZO gaat binnenkort starten, maar kan pas definitief afgerond worden als Raad van State een positieve uitspraak heeft gedaan.

Plannen van SBZO staan echter wel onder druk door stijgende bouwkosten, rente en een hoge consumentenprijsindex. Er is nog geen signaal dat het niet gaat lukken, hiervoor is eerst toetsing nodig.

Inspanningen