Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 Voor- / nadeel
1. Verkeerszaken -5.000 0 0 0 Nadeel
2. Prijsstijgingen asfaltverhardingen -73.164 -48.164 -48.164 -48.164 Nadeel
3. Prijsstijging elementenverhardingen -5.143 -5.143 -5.143 -5.143 Nadeel
4. Verkeerszaken (nieuwe verkeersroute Markt e.o.) -20.000 0 0 0 Nadeel
5. Straatmeubilair -5.000 0 0 0 Nadeel
6. Straatreiniging BN BN BN BN BN
7. Baggeren, watergangen, vijvers -3.300 -3.300 -3.300 -3.300 Nadeel
8. Baggeren, watergangen, vijvers BN BN BN BN BN
9. Opstellen renovatiebestek beplanting -10.000 0 0 0 Nadeel
10. Speeltuinen -14.450 0 0 0 Nadeel
11. Bijstelling begroting AVU (oud papier-, glas-, gft- en restafval) t.l.v. de voorziening Afvalstoffenheffing BN BN BN BN BN
12. Eenmalige kosten luierinzameling t.l.v. de voorziening Afvalstoffenheffing BN BN BN BN BN
Totaal programma 2 € -136.057 € -56.607 € -56.607 € -56.607 Nadeel
BN = budgetneutraal

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. Verkeerszaken: Extra kosten voor een verkeerd geplaatste laadpaal.

2. Prijsstijgingen asfaltverhardingen: De index verrekening CBR bedraagt 16,1% in plaats van de 6,2% waarmee in de begroting is gerekend. Daarnaast is door de asfaltaannemer een naheffing ontvangen vanwege een energietoeslag door de sterk gestegen energieprijzen die wordt doorberekend.

3. Prijsstijging elementenverhardingen: De index verrekening CBR bedraagt 7,4% in plaats van de 6,2% waarmee in de begroting is gerekend.

4. Verkeerszaken (nieuwe verkeersroute Markt e.o.): Dit betreft kosten voor nieuwe verkeersrouting Markt en omgeving. Deze zijn het gevolg van een scopewijziging in het reconstructieproject waar bij aanvang van het project niet op gerekend was maar die onlosmakelijk aan de herinrichting van de binnenstad is gekoppeld (nieuwe verkeersroute n.a.v. een door de raad aangenomen motie). 

5. Straatmeubilair: Betreft noodzakelijke vervanging van diverse borden, o.a. door schade.

6. Straatreiniging: Aframing baten zwerfafvalsubsidie 2023. Hier staan lagere lasten tegenover.

7. Baggeren, watergangen, vijvers: Cf. het Baggerplan 2022-2031 worden de structurele lasten met € 11.000 verhoogd, waarvan € 7.700 wordt gedekt uit de rioolheffing.

8. Baggeren, watergangen, vijvers: Cf. het Baggerplan 2022-2031 word het baggerbudget eenmalig met € 59.444 bijgeraamd ten laste van de reserve Baggeren. 

9. Opstellen renovatiebestek beplanting: Voor het opstellen van deze renovatiebestekken is externe inhuur noodzakelijk.

10. Speeltuinen: Betreft opknappen Pinkeltje (€ 5.400, collegebesluit en RIB)  en omvormen valvloer Reijersteeg /Marlijnpad naar kunstgras (€ 9.050).

11. Bijstelling begroting AVU (oud papier-, glas-, gft- en restafval) t.l.v. de voorziening Afvalstoffenheffing: Ten opzichte van 2022 is met name de oudpapierprijs sterk gedaald.

12. Eenmalige kosten luierinzameling: Betreft kosten voor de invoering van luierinzameling o.b.v. grondstoffenbeleidsplan (€ 40.000). Deze worden ten laste van de voorziening Afvalstoffenheffing gebracht.

Opgave Openbare ruimte

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

2.1 Een gezonde leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is.

2.2 Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leefomgeving.

2.3 De kosten voor de openbare ruimte zijn in balans met verantwoordelijkheden van de gemeente.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid.

Terug naar navigatie - 2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Zie toelichting bij de inspanningen hieronder.

Inspanningen

2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting.

Terug naar navigatie - 2.1.2.Er is een goed functionerende openbare verlichting.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave Mobiliteit

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.5.1. Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers , zwaar verkeer recreatie verkeer bestemmingsverkeer, op de wegen in het buitengebied.

Terug naar navigatie - 2.5.1. Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers , zwaar verkeer recreatie verkeer bestemmingsverkeer, op de wegen in het buitengebied.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen