Programma 7 Algemene inkomsten

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 Voor- / nadeel
1. Bezwaren WOZ -31.000 0 0 0 Nadeel
2. Invorderingsproces LAVG -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Nadeel
3. Verlaging stelpost energie 190.000 190.000 190.000 190.000 Voordeel
4. Algemene uitkering Gemeentefonds 364.000 150.000 -30.000 356.000 Voordeel m.u.v. 2025
5. Brede SPUK Combinatiefunctionaris / Buurtsportcoach -37.656 -37.656 -37.656 -37.656 Nadeel
Totaal programma 7 € 480.344 € 297.344 € 117.344 € 503.344 Voordeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. Bezwaren WOZ: Het aantal bezwaarschriften stijgt dit jaar buitenproportioneel, naar verwachting 4 tot 5x de gebruikelijke aantallen. Dit is een landelijke tendens. Oorzaken van deze stijging zijn de gestabiliseerde tot licht dalende prijzen op de woningmarkt (deze trend zet waarschijnlijk door) en de toename van het aantal no-cure-no-pay-bureaus. De beschikbare capaciteit is niet afgestemd op dit hoge aantal bezwaarschriften, maar die moeten wel elk jaar afgehandeld worden om de belastingoplegging (en dus de inkomsten) te kunnen realiseren. De verhoogde proceskosten voor 2023 kunnen nu nog niet berekend worden. Voorstel is dus verhoging van de uitvoeringskosten met € 31.000.

2. Invorderingsproces: Het proces rondom de invordering moet wijzigen in het kader van Vroegsignalering van schulden. De AVG staat niet toe dat team Belastingen informatie deelt met bijvoorbeeld het Stadsteam of team Schuldhulpverlening. Wel mag de gerechtsdeurwaarder (LAVG) een inwoner verwijzen naar hulp/ondersteuning. Daarom zal de deurwaarder eerder in het proces betrokken worden. Dit heeft financiële consequenties: de inkomsten uit incasso zullen door de nieuwe aanpak dalen en de kosten voor de deurwaarder zullen toenemen.

3. Verlaging stelpost energie: In programma 6 is een kostenstijging opgenomen voor energie van ruim € 190.000. Hiervoor is een stelpost in de begroting opgenomen die nu met hetzelfde bedrag wordt verlaagd.

4. Algemene uitkering Gemeentefonds: Dit betreft het verschil tussen de begroting 2023 en de decembercirculaire.

5. Brede SPUK Combinatiefunctionaris / Buurtsportcoach: De rijksbijdrage van de combinatiefunctie is opgegaan in een Brede SPUK-regeling voor het sociaal domein. Met deze mutatie kennen wij de inkomsten toe aan het taakveld (zie voordeel in programma 5).

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

7.1.2 Het weerstandsvermogen is verbeterd (minimaal 1).

Terug naar navigatie - 7.1.2 Het weerstandsvermogen is verbeterd (minimaal 1).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Gelet op saldo Najaarsrapportage en resultaat jaarrekening 2022 is de verwachting dat het begrote weerstandsvermogen 0,7 zal stijgen. Dit geldt ook voor de resultaten 7.1.3 + 7.1.4 + 7.1.5.

Inspanningen

7.2.3 Er zijn actuele financiële kaders.

Terug naar navigatie - 7.2.3 Er zijn actuele financiële kaders.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De Nota Financiële Sturing is van kracht. In 2023 wordt een nieuwe financiële verordening vastgesteld. Dit in nauw overleg met de Auditcommissie.

 

Inspanningen