Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 Voor- / nadeel
1. Accountantskosten -8.500 -6.000 -6.000 -6.000 Nadeel
2. Raadsinformatiesysteem -5.000 0 0 0 Nadeel
3. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) -54.000 -77.400 -77.400 -77.400 Nadeel
Totaal programma 1 € -67.500 € -83.400 € -83.400 € -83.400

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. Accountantskosten: Deze zijn meerjarig hoger dan begroot. In het meerjarig effect is een inschatting opgenomen van het meerwerk.

2. Raadsinformatiesysteem (RIS): De kosten voor het RIS zijn in 2023 hoger dan begroot door onder andere support en licenties voor het RIS.

3. Veiligheidsregio Utrecht (VRU): De begroting 2023-2026 van de VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijstelling ijkpuntscores. Hierover bent u geïnformeerd in de raadsvergadering van 9 februari 2023 (D/23/080876). Deze actualisatie brengt extra kosten met zich mee voor de aangesloten gemeenten: voor Oudewater € 60.000. In programma 1 is daarvan 90% opgenomen, de overige 10% in programma 6. Het meerjarig effect is tevens meegenomen, in meerjarenperspectief is het bedrag hoger.                 

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.1 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreeërd worden in Oudewater.

1.2. Inwoners kunnen snel, zelf en dichtbij diensten met de gemeente regelen.

1.3. De samenleving heeft vertrouwen in het functioneren van de gemeente.

1.4 Oudewater blijft een zelfstandige gemeente, waarin een zo goed mogelijke dienstverlening aan inwoners wordt georganiseerd.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.1.1 Versterkte weerbaarheid tegen ondermijning van organisatie en samenleving.

Terug naar navigatie - 1.1.1 Versterkte weerbaarheid tegen ondermijning van organisatie en samenleving.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.4.1 Een duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken, gebaseerd op een lange termijn standpunt gedragen door raad en stad, tegen betaalbare kosten.

Terug naar navigatie - 1.4.1 Een duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken, gebaseerd op een lange termijn standpunt gedragen door raad en stad, tegen betaalbare kosten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen