Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 Voor- / nadeel
1. Spuk IDO BN BN BN BN BN
2. Bijramen vitale binnenstad BN 0 0 0 BN
3. Cultuurhistorische waardenkaart met polderbeschrijvingen -18.200 0 0 0 Nadeel
4. Maatregelen Energiearmoede (specifieke uitkering) BN 0 0 0 BN
5. Basisbedrag Uitvoeringskosten Klimaatakkoord Rijk (DU) 140.795 48.795 48.795 48.795 Voordeel
6. Uitvoeringskosten Klimaatakkoord Rijk (Specifieke Uitkering) BN 92.000 92.000 0 BN-Voordeel
7. Vouchers isolatiemaatregelen provincie 19.000 0 0 0 Voordeel
8. Regeling lokale aanpak isolatie BN BN BN BN BN
9. Aanpassing begroting ODRU -39.300 -39.300 -39.300 -39.300 Nadeel
10. Anafhankelijk gespreksleider Pluimveebedrijf Hekendorp -10.000 0 0 0 Nadeel
11. Opstellen scenario's Hekendorp -10.000 0 0 0 Nadeel
12. Zichtbaarheid inkomsten-uitgaven ODRU vanuit Financiële Heroriëntatie BN BN BN 0 BN
13. Landelijk gebied (stikstofreductiemaatregelen) -25.000 -50.000 0 0 Nadeel
14. Indexatie exploitatiekosten Cultuurhuis -7.382 0 0 0 Nadeel
15. Behoud levendige binnenstad -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Nadeel
Totaal programma 4 € 39.913 € 41.495 € 91.495 € -505 Voordeel
BN = budgetneutraal

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. Spuk IDO: Met ingang van 2023 ontvangt Oudewater een Specifieke Uitkering (SPUK) Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) ter grootte van € 9.832. Eind februari ontvingen we de beschikking hiervan. De bibliotheek voert deze activiteiten al uit en is daar als organisatie al op ingericht. Voorheen ontvingen de bibliotheken de vergoeding via de Koninklijke Bibliotheek, nu via deze SPUK IDO. Er staan inkomsten tegenover.

2. Bijramen vitale binnenstad: Voor Vitale binnenstad is in 2022 een subsidie ontvangen van de provincie. Het restantbudget wordt hierbij bijgeraamd. Tegenover deze bijraming van € 22.021 staat een subsidie voor hetzelfde bedrag.

3. Cultuurhistorische waardenkaart met polderbeschrijvingen: Ter onderbouwing van de Omgevingswet is een aantal bouwstenen uitgewerkt, waaronder de cultuurhistorische waardenkaart. Na deze uitwerkingen constateren we een leemte in de kwalitatieve waardering van het landschap in de vorm van belevingswaarden: hoe ervaart men de polder en wat raak je kwijt als je besluit om het landschap te veranderen. Dit inzicht is nodig om betere afwegingen te kunnen maken, o.a. binnen de omgevingsvisie en de energietransitie over waar wel/geen windmolens, zonnepanelen etc. zouden kunnen komen en waarom. De belevingswaarden moeten in 2023 uitgewerkt worden om ze voor 1 januari 2024 geïmplementeerd te hebben in het omgevingsprogramma en omdat de eerste afwegingen voor energietransitie op korte termijn opgesteld worden.

4. Maatregelen Energiearmoede (specifieke uitkering): Gemeenten hebben een specifieke uitkering ontvangen waarmee kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen ondersteund kunnen worden bij het nemen van maatregelen om op korte termijn de energierekening te verlagen. Hierbij valt te denken aan maatregelen zoals inzet van (vrijwillige) energiecoacbes, energiedisplays, inregelen van cv-systemen, inzet van kleine energiebesparende maatregelen zoals tochtstrips en radiatorfolie, maar ook voor een bijdrage aan grotere isolatiemaatregelen zoals vloer- of spouwmuurisolatie. Tegenover de uitgaven van € 137.007 staat een specifieke uitkering voor hetzelfde bedrag. 

5. Basisbedrag Uitvoeringskosten Klimaatakkoord Rijk (DU): In 2023 is het begrote primaire bedrag structureel gebaseerd op de bijdrage van het Rijk uit 2022 (€ 140.795) minus de fte die alleen voor ODW werkt (€ 92.000). Daarnaast is van 2022 naar 2023 ook nog eens € 140.795 overgeheveld, dat was dubbel en wordt hierbij gecorrigeerd. 

6. Uitvoeringskosten Klimaatakkoord Rijk (Specifieke Uitkering): Voor het uitvoeren van de maatregelen voor het Klimaatakkoord ontvangen gemeenten tot vanaf 2023 tot en met 2025 een aantal gegarandeerde bedragen (respectievelijk € 221.954, € 223.967 en € 225.981). Dit is vermeld in de StaatsCourant van 17 februari 2023. Voor de jaren na 2026 zijn ook bedragen toegezegd maar daarvan is de hoogte nog niet bekend. In 2022  ontvingen we de rijksbijdrage via een decentralisatie-uitkering, vanaf 2023 via een specifieke uitkering. Het bedrag is verlaagd met € 92.000 i.v.m. de dekking voor de DVO met Woerden voor extra diensten voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.

7. Vouchers isolatiemaatregelen provincie: Van de provincie wordt subsidie ontvangen (€ 124.000) voor het verstrekken van vouchers, het maken van een inventarisatie van de doelgroep en projectcoördinatie. De kosten bedragen € 105.000. Per saldo een voordeel van € 19.000.

8. Regeling lokale aanpak isolatie: Het Rijk heeft aangekondigd middelen vrij te maken voor lokale isolatiemaatregelen. Voor maximaal 318 woningen ontvangt de gemeente gemiddeld € 1.460 per woning. Dit mag vrij ingezet worden voor financiële ondersteuning voor isolatie- en energiezuinige ventilatiemaatregelen of ontzorging van bewoners en voor uitvoeringskosten van de gemeente. Daarbij kan ook een aanpak voor doe-het-zelfmaatregelen gehanteerd worden of aangesloten worden bij bewonersinitiatieven. Voor 2023 is de bijdrage van het Rijk € 73.912 en voor 2024 € 42.159. Hiertegenover ramen wij eenzelfde bedrag als uitgave.

9. Aanpassing begroting ODRU: Vanwege een wijziging in het tarief en het aanvullen van het weerstandsvermogen van de ODRU is de verwachting dat de deelnemende gemeenten meer moeten bijdragen (zie ook raadsvoorstel D/23/095425 Zienswijze begroting en jaarrekening ODRU). 

10. Onafhankelijk gespreksleider Pluimveebedrijf Hekendorp: In de Voorjaarsrapportage 2022 is voor 2022 en 2023 € 10.000 opgenomen voor een onafhankelijk gespreksleider rond pluimveebedrijf Hekendorp. Voor 2023 is deze per abuis niet in de begroting 2023 opgenomen, dat wordt hierbij gecorrigeerd.

11. Opstellen scenario's Hekendorp: Op 9 juni 2022 heeft de raad een motie aangenomen om scenario’s op te stellen over toekomstmogelijkheden voor het gebied rond Hekendorp. Er wordt nu budget geraamd voor inzet externe advisering.

12.  Zichtbaarheid inkomsten-uitgaven ODRU: De financiële heroriëntatie coördinatie milieu (ODRU) is in de begroting niet meer zichtbaar. Dit wordt hiermee hersteld door inkomsten en uitgaven te verhogen met € 44.000 (budgetneutraal).

13. Landelijk gebied (stikstofreductiemaatregelen): Op 6 juli 2022 heeft de raad een motie aangenomen die het college opdraagt om het initiatief te nemen voor overleg met (vertegenwoordigers van) lokale agrarische ondernemers en een faciliterende rol te vervullen bij de stikstofreductiemaatregelen. Er is geen capaciteit in de huidige DVO met Woerden om aan deze vraag te kunnen voldoen. De gevraagde middelen geven de ruimte om de benodigde kennis en ervaring extern te verkrijgen.

14. Indexatie exploitatiekosten Cultuurhuis: Het Cultuurhuis wordt onderhouden en beheerd door de Stichting Cultuurhuis. De gemeente draagt bij voor 21% van de kosten van de exploitatiebegroting. Deze kosten zijn gestegen zodat een hogere bijdrage aan de gemeente gevraagd wordt. Een structureel extra budget is nodig van € 7.382.

15. Behoud levendige binnenstad: In het raadsvoorstel bij de programmabegroting 2023 zijn voor de activiteit 4.3.1.2 Behoud levendige binnenstad pm-posten opgenomen. Benodigd structureel werkbudget voor 2023 en de jaren daarna (2024- 2026) is  €10.000. We komen later dit jaar bij u terug n.a.v. de themabijeenkomst Vitale binnenstad (met aanvraag benodigd budget op basis van voorstel) om de ambities Vitale binnenstad Oudewater richting uitvoering te brengen. 

Opgave Cultuur

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt.

Terug naar navigatie - 4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave Economie

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

 4.2  Oudewater houdt aantrekkelijke bedrijfslocaties op bedrijventerrein.

4.3 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar.

4.4 Vitaal landelijk gebied.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.2.1 Vitaal bedrijventerrein ‘Tappersheul 3’.

Terug naar navigatie - 4.2.1 Vitaal bedrijventerrein ‘Tappersheul 3’.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er loopt een procedure bij de Raad van State. Er is nog geen zittingsdatum. Wanneer er een uitspraak is kunnen vervolgstappen met betrekking tot de ontwikkeling worden genomen. 

Inspanningen

4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd.

Terug naar navigatie - 4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt op dit moment gewerkt aan een startnotitie. 

Inspanningen

Opgave Recreatie en toerisme

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.5 Oudewater staat nog meer bekend als aantrekkelijke plaats om te bezoeken bij bewoners, bezoekers en bedrijven.

4.6 Inwoners en bezoekers kunnen weer gebruik maken van recreatieve en toeristische activiteiten.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.5.1 Versterkte samenwerking tussen culturele en museale organisaties, horeca en toeristische bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater.

Terug naar navigatie - 4.5.1 Versterkte samenwerking tussen culturele en museale organisaties, horeca en toeristische bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.5.2 Samenhangend aanbod evenementen.

Terug naar navigatie - 4.5.2 Samenhangend aanbod evenementen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.6.2 Recreatief beter toegankelijk buitengebied.

Terug naar navigatie - 4.6.2 Recreatief beter toegankelijk buitengebied.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Opgave Energietransitie

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.7 Inwoners en ondernemers leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. 
We doen dit samen en iedereen kan meedoen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 is daarbij uitgangspunt.

4.8 In Oudewater wekken we in 2030 7 GWh duurzame energie op met kleine windmolens en met zon op daken en daarnaast 19 GWh op zonnevelden.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.7.1 Visie op warmtetransitie van de gebouwde omgeving is opgesteld inclusief communicatie- en uitvoeringsplan, waarbij focus in uitvoering ligt op mensen met kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen.

Terug naar navigatie - 4.7.1 Visie op warmtetransitie van de gebouwde omgeving is opgesteld inclusief communicatie- en uitvoeringsplan, waarbij focus in uitvoering ligt op mensen met kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

 

 

Inspanningen

4.8.1 Aanvalsplan zon op dak is gereed en de uitvoering is gestart.

Terug naar navigatie - 4.8.1 Aanvalsplan zon op dak is gereed en de uitvoering is gestart.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Uitvoering start in 2023.

Inspanningen

4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd.

Terug naar navigatie - 4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Realisatie binnen deze raadsperiode is gezien de termijnen krap. Vergunningverlening is wel haalbaar. Netcongestie kan mogelijk voor vertraging zorgen. In de loop van 2023 zal hier waarschijnlijk meer duidelijkheid over komen.

Inspanningen