Sitemap

Voorjaarsrapportage 2022 Blz. 1
Programma's Blz. 2
Inleiding en financieel beeld Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Financieel beeld Blz. 6
Financieel beeld Blz. 7
Algemene uitkering Blz. 8
Raadsbesluiten na vaststellen begroting Blz. 9
Aandachtspunten / risico's Blz. 10
Aandachtspunten Blz. 11
Corona Blz. 12
Tabel Blz. 13
Toelichting Blz. 14
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Blz. 15
Opgave: Dienstbare organisatie Blz. 16
Inleiding Blz. 17
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? Blz. 18
Opgave: Openbare orde en veiligheid Blz. 19
Inleiding Blz. 20
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? Blz. 21
Maatschappelijk effect Blz. 22
Resultaat Blz. 23
1.2.1 Aanpak ondermijning door actueel beleid- en regelgeving een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikkende omgeving voor mensen met criminele intenties te creëren. Met een accent op drugs, witwassen en fraude. Blz. 24
1.3.1 De inwoner verstoort minder de openbare orde / bedreigt minder diens eigen veiligheid of die van anderen, dankzij beïnvloeding van diens gedrag. Blz. 25
1.4.1 Een flexibele, professionele, efficiënte en effectieve gemeentelijke crisisorganisatie met voldoende mankracht. Alle collega’s zijn goed opgeleid, getraind en geoefend. Blz. 26
1.5.1 Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt vastgesteld. Dit heeft een looptijd van 2023-2026. Blz. 27
Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Oudewater overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden Blz. 28
Inleiding Blz. 29
Maatschappelijk effect Blz. 30
Resultaat Blz. 31
1.6.1 Een Oudewaterse bijdrage aan het ruimtelijk-economisch programma (REP), dat in U10-verband wordt opgesteld. Blz. 32
Totalen per programma Blz. 33
Toelichting Blz. 34
Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer Blz. 35
Opgave: Openbare ruimte en verkeer Blz. 36
Inleiding Blz. 37
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? Blz. 38
Maatschappelijk effect Blz. 39
Resultaat Blz. 40
2.1.1 Afhankelijk van de geboden financiële ruimte wordt het fietsnetwerk in de loop van 2022 en verder aangepast aan de gestelde inrichtingseisen, Blz. 41
2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd. Blz. 42
2.3.1 In 2022 openbare ruimte financieel inzichtelijk; dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar 'areaal (A) en gewenste kwaliteit (K) zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)'. Blz. 43
2.3.2 De geplande (onderhouds)projecten worden uitgevoerd. Blz. 44
2.3.3 Toekomst openbare verlichting vormgeven Blz. 45
2.3.4 Eigendom wegen Blz. 46
Totalen per programma Blz. 47
Toelichting Blz. 48
Programma 3 Sociaal domein Blz. 49
Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is Blz. 50
Waar staat deze opgave voor? Blz. 51
Maatschappelijk effect Blz. 52
Resultaat Blz. 53
3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg. Blz. 54
3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal). Blz. 55
3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Blz. 56
Opgave: Oudere inwoners wonen langer zelfstandig thuis Blz. 57
Waar staat deze opgave voor? Blz. 58
Maatschappelijk effect Blz. 59
Resultaat Blz. 60
3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart, is in 2022 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). Blz. 61
3.2.2 Het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt, blijft in 2022 gelijk of wordt lager dan 8,7% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). Blz. 62
3.2.3 Het percentage ouderen dat zich in 2022 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU). Blz. 63
3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018). Blz. 64
3.2.5 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2022 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018). Blz. 65
3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2022 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017). Blz. 66
3.3.2 Er zijn domeinoverstijgende samenwerkingsafspraken waardoor intramurale zorg wordt voorkomen/ uitgesteld en crisissituaties worden voorkomen. Blz. 67
3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen. Blz. 68
Opgave: Inwoners van Oudewater met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving Blz. 69
Waar staat deze opgave voor? Blz. 70
Maatschappelijk effect Blz. 71
Resultaat Blz. 72
3.5.1 In 2022 zijn inwoners met een werkfitscore C en D (of inwoners met minder kans op betaald werk) van Ferm Werk verwezen naar het Stadsteam Oudewater. Blz. 73
Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd Blz. 74
Waar staat deze opgave voor? Blz. 75
Maatschappelijk effect Blz. 76
Resultaat Blz. 77
3.6.1 Vanaf de eerste dag krijgen inburgeraars begeleiding en wordt met hen een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. Blz. 78
3.6.2 Statushouders worden aangemeld voor de B1- de Onderwijs- of de Zelfredzaamheidsroute bij gecontracteerde taalaanbieders. Blz. 79
3.6.3 Er is een lerend systeem opgezet dat gericht is op het verbeteren van het inburgeringsstelsel. Blz. 80
Totalen per programma Blz. 81
Toelichting Blz. 82
Programma 4 Cultuur, economie en milieu Blz. 83
Opgave: cultuur Blz. 84
Wat gaan we doen? Blz. 85
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? Blz. 86
Maatschappelijk effect Blz. 87
Resultaat Blz. 88
4.1.1 In de loop van 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst. Blz. 89
Opgave: energietransitie Blz. 90
Inleiding Blz. 91
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? Blz. 92
Maatschappelijk effect Blz. 93
Resultaat Blz. 94
4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning. Blz. 95
4.4.1 In 2022 wordt uitvoering gegeven in regionaal verband aan de RES 1.0. Tevens wordt gestart met de ontwikkeling van RES 2.0 Blz. 96
4.4.2 In 2022 wordt één gebiedsproces duurzame elektriciteit gestart. Blz. 97
Opgave: cultureel erfgoed Blz. 98
Inleiding Blz. 99
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? Blz. 100
Maatschappelijk effect Blz. 101
Resultaat Blz. 102
4.5.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme. Blz. 103
4.5.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Oudewater worden verteld via verschillende communicatiemiddelen. Blz. 104
4.5.3 Geactualiseerd archeologisch beleid. Blz. 105
Opgave: economie Blz. 106
Inleiding Blz. 107
Maatschappelijk effect Blz. 108
Resultaat Blz. 109
4.6.1 Lokale economische uitdagingen zijn aangepakt. Blz. 110
4.6.2 Een verbeterde gemeentelijke dienstverlening aan het lokale bedrijfsleven, gemeten in de tweejaarlijkse ondernemerspeiling. Blz. 111
4.6.3 Een economische toekomstvisie en actieplan voor de binnenstad van Oudewater. Blz. 112
Opgave: recreatie en toerisme Blz. 113
Inleiding Blz. 114
Maatschappelijk effect Blz. 115
Resultaat Blz. 116
4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal). Blz. 117
Totalen per programma Blz. 118
Toelichting Blz. 119
Programma 5 Sport en onderwijs Blz. 120
Opgaven Blz. 121
Totalen per programma Blz. 122
Toelichting Blz. 123
Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Blz. 124
Opgave: ruimtelijke ontwikkeling en wonen Blz. 125
Wat gaan we doen Blz. 126
Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken? Blz. 127
Maatschappelijk effect Blz. 128
Resultaat Blz. 129
6.1.1 Toename van de woningvoorraad met gemiddeld 30 woningen per jaar. Blz. 130
6.2.1 In 2022 worden circa 21 sociale huurwoningen opgeleverd in project Wijngaardstraat. Blz. 131
6.2.2 In 2022 worden de in totaal circa 50 koop-/huurwoningen opgeleverd, deels bedoeld voor starters, in project Oranje Bolwerck. Blz. 132
6.2.3 In 2022 zijn circa 65 sociale huurwoningen in aanbouw in project Schuylenburcht. Blz. 133
6.2.4 In 2022 start de gefaseerde bouw van 95 tot 100 koopwoningen deels terwijl de machinefabriek nog actief is, deels na vertrek van de fabriek. Blz. 134
6.2.5 In 2022 is bedrijventerrein Tappersheul uitgebreid met nieuwe bedrijfskavels met de omvang van 3 hectaren in project Tappersheul III. Blz. 135
6.2.6 In 2024 start de bouw van circa 100 woningen in project Statenland. Blz. 136
6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste één nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater. Blz. 137
6.2.8 Ontwikkeling van circa 29 sociale huurwoningen in het project Oranjepark 2 Blz. 138
6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd. Blz. 139
6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen. Blz. 140
6.4.1 Uitvoering van het Meerjaren Onderhouds Plan voor optimalisatie van gemeentelijk vastgoed en het afstoten van gemeentelijk vastgoed. Blz. 141
Totalen per programma Blz. 142
Toelichting Blz. 143
Programma 7 Algemene inkomsten Blz. 144
Resultaat Blz. 145
7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht. Blz. 146
7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds. Blz. 147
7.1.3 Weerstandsvermogen op 1 Blz. 148
7.2.1 Er worden géén raadsvoorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma. Blz. 149
7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd. Blz. 150
7.2.3 Actuele financiële kaders Blz. 151
7.2.4 Controle op uitvoering besluiten raad. Blz. 152
Totalen per programma Blz. 153
Toelichting Blz. 154
Programma 8 Overhead Blz. 155
Totalen per programma Blz. 156
Toelichting Blz. 157
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap