1. Blz. 1 Voorjaarsrapportage 2022
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Inleiding en financieel beeld
    1. Blz. 4 Inleiding
     1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Financieel beeld
     1. Blz. 7 Financieel beeld
     2. Blz. 8 Algemene uitkering
     3. Blz. 9 Raadsbesluiten na vaststellen begroting
    3. Blz. 10 Aandachtspunten / risico's
     1. Blz. 11 Aandachtspunten
    4. Blz. 12 Corona
     1. Blz. 13 Tabel
     2. Blz. 14 Toelichting
   2. Blz. 15 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid
    1. Blz. 16 Opgave: Dienstbare organisatie
     1. Blz. 17 Inleiding
     2. Blz. 18 Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?
    2. Blz. 19 Opgave: Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 20 Inleiding
     2. Blz. 21 Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 22 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 23 Resultaat
      1. Blz. 24 1.2.1 Aanpak ondermijning door actueel beleid- en regelgeving een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikkende omgeving voor mensen met criminele intenties te creëren. Met een accent op drugs, witwassen en fraude.
      2. Blz. 25 1.3.1 De inwoner verstoort minder de openbare orde / bedreigt minder diens eigen veiligheid of die van anderen, dankzij beïnvloeding van diens gedrag.
      3. Blz. 26 1.4.1 Een flexibele, professionele, efficiënte en effectieve gemeentelijke crisisorganisatie met voldoende mankracht. Alle collega’s zijn goed opgeleid, getraind en geoefend.
      4. Blz. 27 1.5.1 Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt vastgesteld. Dit heeft een looptijd van 2023-2026.
    3. Blz. 28 Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Oudewater overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden
     1. Blz. 29 Inleiding
     2. Blz. 30 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 31 Resultaat
      1. Blz. 32 1.6.1 Een Oudewaterse bijdrage aan het ruimtelijk-economisch programma (REP), dat in U10-verband wordt opgesteld.
    4. Blz. 33 Totalen per programma
    5. Blz. 34 Toelichting
   3. Blz. 35 Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
    1. Blz. 36 Opgave: Openbare ruimte en verkeer
     1. Blz. 37 Inleiding
     2. Blz. 38 Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 39 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 40 Resultaat
      1. Blz. 41 2.1.1 Afhankelijk van de geboden financiële ruimte wordt het fietsnetwerk in de loop van 2022 en verder aangepast aan de gestelde inrichtingseisen,
      2. Blz. 42 2.2.1 De infrastructuur in het buitengebied is in overeenstemming met de functies zoals die in de omgevingsvisie zijn benoemd.
      3. Blz. 43 2.3.1 In 2022 openbare ruimte financieel inzichtelijk; dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar 'areaal (A) en gewenste kwaliteit (K) zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)'.
      4. Blz. 44 2.3.2 De geplande (onderhouds)projecten worden uitgevoerd.
      5. Blz. 45 2.3.3 Toekomst openbare verlichting vormgeven
      6. Blz. 46 2.3.4 Eigendom wegen
    2. Blz. 47 Totalen per programma
    3. Blz. 48 Toelichting
   4. Blz. 49 Programma 3 Sociaal domein
    1. Blz. 50 Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is
     1. Blz. 51 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 52 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 53 Resultaat
      1. Blz. 54 3.1.1 Het Stadsteam realiseert de afgesproken meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.
      2. Blz. 55 3.1.2 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van de jeugdhulp. Het aandeel van het Stadsteam in het totaal van indicatiestellingen neemt toe t.o.v. andere verwijzers (2020: 46% van het totaal).
      3. Blz. 56 3.1.3 Het totale aanbod aan sociaal maatschappelijke voorzieningen in de stad is bekend bij inwoners, organisaties en verwijzers, zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt.
    2. Blz. 57 Opgave: Oudere inwoners wonen langer zelfstandig thuis
     1. Blz. 58 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 59 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 60 Resultaat
      1. Blz. 61 3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart, is in 2022 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).
      2. Blz. 62 3.2.2 Het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt, blijft in 2022 gelijk of wordt lager dan 8,7% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).
      3. Blz. 63 3.2.3 Het percentage ouderen dat zich in 2022 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).
      4. Blz. 64 3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018).
      5. Blz. 65 3.2.5 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2022 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018).
      6. Blz. 66 3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2022 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017).
      7. Blz. 67 3.3.2 Er zijn domeinoverstijgende samenwerkingsafspraken waardoor intramurale zorg wordt voorkomen/ uitgesteld en crisissituaties worden voorkomen.
      8. Blz. 68 3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen.
    3. Blz. 69 Opgave: Inwoners van Oudewater met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving
     1. Blz. 70 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 71 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 72 Resultaat
      1. Blz. 73 3.5.1 In 2022 zijn inwoners met een werkfitscore C en D (of inwoners met minder kans op betaald werk) van Ferm Werk verwezen naar het Stadsteam Oudewater.
    4. Blz. 74 Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd
     1. Blz. 75 Waar staat deze opgave voor?
     2. Blz. 76 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 77 Resultaat
      1. Blz. 78 3.6.1 Vanaf de eerste dag krijgen inburgeraars begeleiding en wordt met hen een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld.
      2. Blz. 79 3.6.2 Statushouders worden aangemeld voor de B1- de Onderwijs- of de Zelfredzaamheidsroute bij gecontracteerde taalaanbieders.
      3. Blz. 80 3.6.3 Er is een lerend systeem opgezet dat gericht is op het verbeteren van het inburgeringsstelsel.
    5. Blz. 81 Totalen per programma
    6. Blz. 82 Toelichting
   5. Blz. 83 Programma 4 Cultuur, economie en milieu
    1. Blz. 84 Opgave: cultuur
     1. Blz. 85 Wat gaan we doen?
     2. Blz. 86 Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 87 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 88 Resultaat
      1. Blz. 89 4.1.1 In de loop van 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst.
    2. Blz. 90 Opgave: energietransitie
     1. Blz. 91 Inleiding
     2. Blz. 92 Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 93 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 94 Resultaat
      1. Blz. 95 4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning.
      2. Blz. 96 4.4.1 In 2022 wordt uitvoering gegeven in regionaal verband aan de RES 1.0. Tevens wordt gestart met de ontwikkeling van RES 2.0
      3. Blz. 97 4.4.2 In 2022 wordt één gebiedsproces duurzame elektriciteit gestart.
    3. Blz. 98 Opgave: cultureel erfgoed
     1. Blz. 99 Inleiding
     2. Blz. 100 Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 101 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 102 Resultaat
      1. Blz. 103 4.5.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme.
      2. Blz. 104 4.5.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Oudewater worden verteld via verschillende communicatiemiddelen.
      3. Blz. 105 4.5.3 Geactualiseerd archeologisch beleid.
    4. Blz. 106 Opgave: economie
     1. Blz. 107 Inleiding
     2. Blz. 108 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 109 Resultaat
      1. Blz. 110 4.6.1 Lokale economische uitdagingen zijn aangepakt.
      2. Blz. 111 4.6.2 Een verbeterde gemeentelijke dienstverlening aan het lokale bedrijfsleven, gemeten in de tweejaarlijkse ondernemerspeiling.
      3. Blz. 112 4.6.3 Een economische toekomstvisie en actieplan voor de binnenstad van Oudewater.
    5. Blz. 113 Opgave: recreatie en toerisme
     1. Blz. 114 Inleiding
     2. Blz. 115 Maatschappelijk effect
     3. Blz. 116 Resultaat
      1. Blz. 117 4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal).
    6. Blz. 118 Totalen per programma
    7. Blz. 119 Toelichting
   6. Blz. 120 Programma 5 Sport en onderwijs
    1. Blz. 121 Opgaven
    2. Blz. 122 Totalen per programma
    3. Blz. 123 Toelichting
   7. Blz. 124 Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
    1. Blz. 125 Opgave: ruimtelijke ontwikkeling en wonen
     1. Blz. 126 Wat gaan we doen
     2. Blz. 127 Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?
     3. Blz. 128 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 129 Resultaat
      1. Blz. 130 6.1.1 Toename van de woningvoorraad met gemiddeld 30 woningen per jaar.
      2. Blz. 131 6.2.1 In 2022 worden circa 21 sociale huurwoningen opgeleverd in project Wijngaardstraat.
      3. Blz. 132 6.2.2 In 2022 worden de in totaal circa 50 koop-/huurwoningen opgeleverd, deels bedoeld voor starters, in project Oranje Bolwerck.
      4. Blz. 133 6.2.3 In 2022 zijn circa 65 sociale huurwoningen in aanbouw in project Schuylenburcht.
      5. Blz. 134 6.2.4 In 2022 start de gefaseerde bouw van 95 tot 100 koopwoningen deels terwijl de machinefabriek nog actief is, deels na vertrek van de fabriek.
      6. Blz. 135 6.2.5 In 2022 is bedrijventerrein Tappersheul uitgebreid met nieuwe bedrijfskavels met de omvang van 3 hectaren in project Tappersheul III.
      7. Blz. 136 6.2.6 In 2024 start de bouw van circa 100 woningen in project Statenland.
      8. Blz. 137 6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste één nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.
      9. Blz. 138 6.2.8 Ontwikkeling van circa 29 sociale huurwoningen in het project Oranjepark 2
      10. Blz. 139 6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.
      11. Blz. 140 6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.
      12. Blz. 141 6.4.1 Uitvoering van het Meerjaren Onderhouds Plan voor optimalisatie van gemeentelijk vastgoed en het afstoten van gemeentelijk vastgoed.
    2. Blz. 142 Totalen per programma
    3. Blz. 143 Toelichting
   8. Blz. 144 Programma 7 Algemene inkomsten
    1. Blz. 145 Resultaat
     1. Blz. 146 7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.
     2. Blz. 147 7.1.2 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds.
     3. Blz. 148 7.1.3 Weerstandsvermogen op 1
     4. Blz. 149 7.2.1 Er worden géén raadsvoorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma.
     5. Blz. 150 7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd.
     6. Blz. 151 7.2.3 Actuele financiële kaders
     7. Blz. 152 7.2.4 Controle op uitvoering besluiten raad.
    2. Blz. 153 Totalen per programma
    3. Blz. 154 Toelichting
   9. Blz. 155 Programma 8 Overhead
    1. Blz. 156 Totalen per programma
    2. Blz. 157 Toelichting
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap