Inleiding en financieel beeld

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Oudewater kent volgende planning-en-control-instrumenten:

a.    Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording).
b.    Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting).
c.    Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten).
d.    Najaarsrapportage ( financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording).
e.    Jaarrekening (financiële en beleidsmatige eindverantwoording). 

Wat nu voorligt is de Voorjaarsrapportage 2022. Deze voorjaarsrapportage is voor het eerst gemaakt in Pepperflow, waarin wij ook de jaarrekening en de begroting al maken. Evenals vorig jaar is de voorjaarsrapportage aangevuld met een overzicht van de realisatie van de programmadoelen  en -resultaten. Per programma zijn de financiële mutaties aangegeven, in de vorm van een tabel met daaronder een toelichting.

Met betrekking tot het saldo van de voorjaarsrapportage 2022 merken wij op dat dit niet de prognose is van de meerjarenbegroting 2023-2026. Na de voorjaarsrapportage doen zich nog vele mutaties voor ten aanzien van de begrotingsbestanden (algemene uitkering, verbonden partijen, rente/afschrijvingen, etc.). 

 

Financieel beeld

Terug naar navigatie - Financieel beeld

Na het verwerken van de mutaties in de voorjaarsrapportage laat het jaar 2021 een overschot zien. Het saldo van de voorjaarsrapportage bedraagt € 993.604. Dit saldo wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. De jaren hierna laten een tekort zien, oplopend tot  € 520.284 in 2025. Het eindsaldo van de voorjaarsrapportage is voor de jaren 2023-2025 het begin van de kadernota. De in de tabel opgenomen mutaties worden aan het eind van elk programma in een tabel gespecificeerd en vervolgens toegelicht.  

Financiële stand van zaken / bijstelling begroting 2022-2025

Omschrijving 2022 2023 2024 2025
Saldo begroting na vaststelling raad 0 -678.815 -941.491 -1.112.430
Mutaties Programma 1 379.135 -18.301 -18.301 -18.301
Mutaties Programma 2 -138.792 -110.592 -110.592 -110.592
Mutaties Programma 3 448.233 472.971 469.974 496.206
Mutaties Programma 4 28.431 28.431 38.431 38.431
Mutaties Programma 5 -196.265 -152.401 -152.401 -152.401
Mutaties Programma 6 -43.863 -71.216 -60.381 -60.381
Mutaties Programma 7 538.545 466.580 397.735 403.186
Mutaties Programma Overhead -4.002 -4.002 -4.002 -4.002
Effecten Corona -17.818 0 0 0
Totaal saldo Voorjaarsrapportage (- = tekort) 993.604 -67.345 -381.028 -520.284

Algemene uitkering

Terug naar navigatie - Algemene uitkering

Zowel de effecten van de septembercirculaire (zie raadsinformatiebrief D/21/037337) als de decembercirculaire (raadsinformatiebrief D/21/047026) zijn in deze voorjaarsrapportage verwerkt.

Raadsbesluiten na vaststellen begroting

Terug naar navigatie - Raadsbesluiten na vaststellen begroting

In de raad van 22 februari 2022 is besloten (D/22/049468) om de te verwachten ambtelijke kosten van € 50.000 voor het zwembad project in eerste instantie ten laste te brengen van het begrotingssaldo. Dit bedrag is nu verwerkt in deze Voorjaarsrapportage.

In de raad van 24 februari is de gewijzigde begroting 2022 - 2025 vastgesteld (D/22/048641). Dit besluit is verwerkt in deze Voorjaarsrapportage.

Aandachtspunten / risico's

Terug naar navigatie - Aandachtspunten

 

De effecten van de oorlog in de Oekraïne heeft wereldwijd verstrekkende gevolgen. De prijzen van brandstof, gas en elektra zijn op dit moment fors. Dit geldt ook voor de materialen, die tevens ook vaak niet of nauwelijks leverbaar zijn. Dit heeft ook gevolgen voor de aanbestedingen van werken en taken die de gemeente moet uitvoeren. Kortom een zeer onzekere situatie met onzekere financiële gevolgen.

Over de verdere uitvoering van de diverse projecten zoals de transformatie (deel) Cultuurhuis, verkoop Stadskantoor, transformatie De Klepper, terugname sporthal De Noort Syde en de sportzaal De Eiber wordt u nog afzonderlijk geïnformeerd.

Corona

Terug naar navigatie - Tabel

De volgende zaken met betrekking tot Corona zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.

Nr. Omschrijving 2022 voor- /nadeel
1. Gemeenteraadsverkiezingen -12.000 N
2. Coronasteunpakket Cultuur -43.899 N
3. Coronagelden septembercirculaire 17.046 V
4. Coronagelden decembercirculaire 21.035 V
Totaal -17.818 Nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1.    Gemeenteraadsverkiezingen        
De verkiezingen vallen duurder uit door de aanpassingen als gevolg van Corona door ruimere openingstijden van de stembureaus. Het kabinet stelt, via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, middelen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die gemaakt moeten worden bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen gezien de huidige epidemiologische situatie. In Oudewater kosten de verkiezingen naar verwachting 12.000 meer. In 2022 ontvangt Oudewater € 21.035.      
            
2.    Coronasteunpakket Cultuur        
Voor de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur heeft  het Rijk middelen bij de september- en decembercirculaire 2021 aan het gemeentefonds toegevoegd. Met dit budget kunnen we herstel en transitie van de lokale culturele infrastructuur door instellingen, verenigingen, werknemers en zelfstandigen ondersteunen.       
            
3.     Coronagelden septembercirculaire        
Dit betreft de inkomsten via de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2021. Zie ook raadsinformatiebrief D/21/037337.        
            
4.    Coronagelden decembercirculaire        
Dit betreft de inkomsten via de algemene uitkering op basis van de decembercirculaire 2021. Zie ook raadsinformatiebrief D/21/047026.