Programma 3 Sociaal domein

Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning wanneer dat nodig is

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Door het integreren van de taken bij het Stadsteam en de brede intake bij het Stadsteam zorgen we voor een betere begeleiding naar ondersteuning, zorg, werk, inkomen en snellere hulp bij problematische schulden. Met ingang van 2022 werken we intensiever samen met zorgaanbieders en zijn er contractafspraken gemaakt over de op- en afschaling van zorg, inclusiviteit en de samenwerking met informele organisaties. Tot slot richten we ons op het sterker verbinden van het voorliggend aanbod en de formele organisaties.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Opgave: Oudere inwoners wonen langer zelfstandig thuis

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

Ouderen wonen tegenwoordig langer zelfstandig thuis, liefst met eigen regie. Soms is daarbij zorg en ondersteuning nodig. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor ondersteuning via de Wmo, het Stadsteam voert die taak uit. Naast deze formele ondersteuning kunnen inwoners ook veel voor elkaar betekenen. Veel maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken, zijn actief voor de (oudere) inwoners. Als gemeente zorgen we voor de onderlinge verbinding en samenhang tussen deze organisaties. Vraag en aanbod van hulp en van activiteiten kunnen nog beter gematcht worden. Daar werken we samen met onze maatschappelijke partners aan.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.2 De zelfredzaamheid onder ouderen wordt groter en de eenzaamheid onder ouderen blijft gelijk of wordt kleiner.

3.3 Zorg en ondersteuning worden dichter bij mensen thuis georganiseerd en waar mogelijk wordt informele zorg en ondersteuning ingezet.

3.4 Oudere inwoners kunnen (indien mogelijk thuis) in Oudewater blijven wonen.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart, is in 2022 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Terug naar navigatie - 3.2.1 Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart, is in 2022 kleiner dan 16,4% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Inmiddels is er een recente Gezondheidsmonitor gepubliceerd in 2021. Het percentage ouderen dat onvoldoende regie over eigen leven ervaart bleek niet gedaald maar hetzelfde gebleven. Mogelijk is de score door corona (negatief) beïnvloed. Vanwege de corona-omstandigheden van de vorige monitor volgt in 2023 een extra meeting (normaal elke 4 jaar). 

3.2.2 Het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt, blijft in 2022 gelijk of wordt lager dan 8,7% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Terug naar navigatie - 3.2.2 Het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt, blijft in 2022 gelijk of wordt lager dan 8,7% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Inmiddels is er een recente Gezondheidsmonitor gepubliceerd in 2021:

Het percentage overbelaste mantelzorgers bij 65+  is gestegen van 8,7% naar 10,6%.

Het percentage overbelaste mantelzorgers 18-64 jaar is gedaald van 11,6% naar 8,2%.

De veronderstelling is dat met name de ouderen in het eerste coronajaar zich zwaarder belast voelden door de corona-omstandigheden; er kwam meer zorg - vaak voor hun partner - op hun schouders.

Vanwege de corona-omstandigheden tijdens de vorige meting volgt er in 2023 een extra gezondheidsmonitor (normaal elke 4 jaar).

3.2.3 Het percentage ouderen dat zich in 2022 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Terug naar navigatie - 3.2.3 Het percentage ouderen dat zich in 2022 eenzaam/niet geïsoleerd voelt is lager dan 35,2% (Gezondheidsmonitor 2017, GGDrU).

Omschrijving (toelichting)

NB: de meest recente cijfers komen begin september 2021 binnen (cijfers worden 1x in de 4 jaar opgehaald). De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Inmiddels is een recente gezondheidsmonitor gepubliceerd in 2021:

'Eenzaam, niet geïsoleerd' was in die monitor geen item. Op de  items 'sociaal eenzaam' en 'emotioneel eenzaam' zijn de scores hoger geworden. De veronderstelling is dat mensen zich als gevolg van corona meer eenzaam zijn gaan voelen dan in de jaren daarvoor, ondanks de inspanningen die zijn gedaan. Vanwege de corona-omstandigheden tijdens de vorige meting  volgt in 2023 een extra gezondheidsmonitor.

3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018).

Terug naar navigatie - 3.2.4 Meer ouderen zijn op de hoogte van de vervoersvoorzieningen in Oudewater (54%, rapportage preventief huisbezoek 2018).

Omschrijving (toelichting)

NB: het preventief huisbezoek wordt iedere 3 jaar uitgevoerd. Cijfers over 2021 worden in 2022 ontvangen. De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Uit de recente rapportage van het Preventief huisbezoek blijkt dat 66% van de respondenten bekend is met vervoersmogelijkheden, t.o.v. 54% in 2018.

3.2.5 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2022 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018).

Terug naar navigatie - 3.2.5 Het percentage ouderen dat zich voorbereid voelt op een calamiteit is in 2022 groter dan 33% (rapportage preventief huisbezoek 2018).

Omschrijving (toelichting)

NB: het preventief huisbezoek wordt iedere 3 jaar uitgevoerd. Cijfers over 2021 worden in 2022 ontvangen. De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Uit de recente rapportage van het Preventief huisbezoek blijkt dat 18% zich niet goed voorbereid voelt op een calamiteit. In 2018 was dat 33%.

3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2022 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017).

Terug naar navigatie - 3.3.1 Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk doet blijft in 2022 gelijk t.o.v. 45,5% onder ouderen en 40,5% onder volwassenen (Gezondheidsmonitor GGDrU 2017).

Omschrijving (toelichting)

NB: de meest recente cijfers komen begin september 2021 binnen (cijfers worden 1 x in de 4 jaar opgehaald). De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inmiddels is in 2021 een recente gezondheidsmonitor verschenen:

Het percentage inwoners van 65+ dat vrijwilligerswerk doet, is afgenomen (van 45,5% naar 37,4%).  Bij de inwoners van 18-64 jaar is de afname groter: van 40,5% naar 29,1%. De veronderstelling is dat de oorzaak ligt in de situatie van het eerste coronajaar. Veel activiteiten lagen stil. Vanwege de corona-omstandigheden tijdens de meting volgt er in 2023 een extra meting. Inmiddels is bekend dat het aantal vrijwilligers van het Touwteam gestegen is.

3.3.2 Er zijn domeinoverstijgende samenwerkingsafspraken waardoor intramurale zorg wordt voorkomen/ uitgesteld en crisissituaties worden voorkomen.

Terug naar navigatie - 3.3.2 Er zijn domeinoverstijgende samenwerkingsafspraken waardoor intramurale zorg wordt voorkomen/ uitgesteld en crisissituaties worden voorkomen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De samenwerking en de samenhang is verbeterd. In de werkgroep Ouderen langer Thuis worden werkafspraken gemaakt. Tussen Stadsteam, de Wulverhorst (inclusief het Touwteam) en de Vrijwillige Hulpdienst wordt de ondersteuning aan inwoners afgestemd en verdeeld. In de Netwerktafel Ouderen stemmen voorliggende organisaties af.

3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen.

Terug naar navigatie - 3.4.1 Met externe partijen zijn afspraken gemaakt over voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor ouderen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Met externe partijen, de maatschappelijke partners, zijn afspraken gemaakt over het realiseren van (op korte en langere) termijn benodigde extra verpleeghuisbedden en zorggeschikte woningen. Als de realisatie is voltooid, voldoet Oudewater aan de door zorgaanbieders en het Zorgkantoor berekende capaciteit. Echter momenteel is er nog een wachtlijst.

Opgave: Inwoners van Oudewater met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

We streven ernaar dat zo veel mogelijk inwoners mee kunnen doen in de Oudewaterse samenleving. We streven naar een integrale werkwijze waarbij inwoners zo goed mogelijk worden ondersteund zonder last te hebben van verschillen tussen wettelijke regimes. Daarbij wordt ingezet op een sterke samenwerking tussen Stadsteam en Ferm Werk, juist ook voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.5 Inwoners van Oudewater met een geringe kans op betaald werk doen naar vermogen mee aan de maatschappij door middel van sociale en/of maatschappelijke participatie.

Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd

Waar staat deze opgave voor?

Terug naar navigatie - Waar staat deze opgave voor?

We willen dat nieuwe inwoners van Oudewater zich welkom voelen, zo snel mogelijk ingeburgerd zijn en meedoen aan de Oudewaterse samenleving. Hier werken we aan met onze maatschappelijke partners.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- /nadeel
1. Maatwerkbudget jeugd 350.000 350.000 350.000 350.000 Voordeel
2. Maatwerkbudget Wmo-begeleiding -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Nadeel
3. Maatwerkbugdet Wmo-voorzieningen 50.000 50.000 50.000 50.000 Voordeel
4. PGB Jeugd 35.000 35.000 35.000 35.000 Voordeel
5. PGB Wmo 50.000 50.000 50.000 50.000 Voordeel
6. Tariefstijging hulpmiddelen -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 Nadeel
7. Loonstijging zorgpersoneel -34.146 -34.598 -34.662 -34.784 Nadeel
8. Versterking dienstverlening gemeenten -18.613 -18.613 -18.378 -18.328 Nadeel
9. Voogdij 18+ 65.668 65.668 65.668 65.668 Nadeel
10. Werkfit Oudewater (JiP) -14.790 -14.790 -14.790 -14.790 Nadeel
11. Integratie-uitkering Inburgering -5.814 -2.867 -1.652 -300 Nadeel
12. AED's -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Nadeel
13. Toeslag lage inkomens energie BN 0 0 0 BN
14. Inkoop Monitoring Utrecht West 2.590 2.590 2.590 2.590 Voordeel
15. Ferm Werk 40.762 63.005 58.622 83.574 Voordeel
16. Samen Veilig Midden Nederland 60.576 60.576 60.576 60.576 Voordeel
17. SPUK inburgering BN 0 0 0 BN
18. Preventie middelengebruik BN 0 0 0 BN
19. Poortwachter dyslexi BN BN BN BN BN
Totaal programma 3 448.233 472.971 469.974 496.206 Voordeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1.    Maatwerkbudget jeugd                    
Sinds juni 2021 zien we een stevige daling van het aantal kinderen in zorg. Ook is het volume en de zwaarte van de zorg gedaald. De daling in de kosten sluit aan bij het ingezette beleid.                    
                        
2.    Maatwerkbudget WMO begeleiding                    
De Wmo is net als de Jeugdwet een open einde regeling. Het afgelopen jaar zagen we een stijging in de kosten voor de Wmo Begeleiding, met name in de eerste twee kwartalen. Op basis van de laatste prognose verwachten we de begroting met het voorgestelde bedrag te moeten ophogen.                      
                        
3.    Maatwerkbugdet WMO voorzieningen                    
Sinds juni 2021 is het nieuwe inkoopcontract ingegaan. De kosten voor voorzieningen zijn aanzienlijk lager dan eerder, waar de begroting op aangepast kan worden.                    
                        
4.    PGB-jeugd                    
Op basis van de recente prognose verwachten we dat de kosten voor het gebruik van de PGB lager zijn dan begroot. Dit kan verklaard worden uit het feit dat er, al sinds 2021, minder gebruik wordt gemaakt van de PGB.  Deze daling van de kosten komt bovenop de taakstelling die was opgenomen in de financiële heroriëntatie.                      
                        
5.    PGB-Wmo                   
Hetgeen wat voor de PGB-jeugd geldt, geldt ook voor het PGB-Wmo.                  
                        
6.    Tariefstijging hulpmiddelen                    
Voor WMO-maatwerk hebben we verschillende gecontracteerde aanbieders. Deze aanbieders mogen contractueel elk jaar indexeren op basis van OVA, PPC en/of CPI. Deze percentages zijn de afgelopen  maanden flink gestegen door onder andere hoge prijsontwikkelingen van goederen, inflatie en loonontwikkelingen. Als we ons niet houden aan onze contractuele afspraken, kunnen de aanbieders de contracten ontbinden. Dit leidt tot het stop zetten van zorg aan onze inwoners.  Daarnaast verplicht de AMvB “reële prijs Wmo”: het college stelt een reële prijs vast voor diensten die in opdracht van het college door derden worden verleend, zodat de kwaliteit en continuïteit van diensten worden gewaarborgd door gecontracteerde aanbieders. Als we de prijzen niet indexeren op basis van OVA, PPC en/of CPI lopen we een groot risico om niet te voldoen aan de AMvB Reële prijs Wmo. Voor 2022 is rekening gehouden met een indexatie van 1,8%. De percentages voor 2022 liggen echter veel hoger. De indexaties per contract zijn:
• Wmo hulpmiddelen nieuwe contracten per 1 januari 2022: 3,4%
• Wmo hulpmiddelen oude contracten per 1 april 2022: 6,4%
• Huishoudelijke hulp contracten per 1 januari 2022: 3,09%
• Trapliften contracten per 1 januari 2022: 2,70%.                 
                        
7.    Loonstijging zorgpersoneel                    
Het kabinet heeft aangegeven een bedrag van 675 miljoen euro beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen extra te verhogen. In de decembercirculaire is vanaf 2022 structureel 80 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten, opdat zij de middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te maken. Van de 80 miljoen euro heeft 40 miljoen euro betrekking op de jeugdzorg en 40 miljoen euro op de Wmo (zowel opvang en begeleiding als huishoudelijke hulp). Verwerking is conform RIB decembercirculaire D/21/047026).  De inkosten staan verantwoord op programma 7.                  
                        
8.    Versterking dienstverlening gemeenten                    
De toeslagaffaire laat zien dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheden zijn. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Hiervoor heeft het rijk structureel middelen beschikbaar gesteld, bestaande uit de onderdelen robuust rechtsbeschermingssysteem, systeemleren, versterking ondersteuning sociale wijkteams en impuls integraal werken. De inkomsten uit het Gemeentefonds staan verantwoord op programma 7. Verwerking is conform raadsinformatiebrief decembercirculaire (D/21/047026).                    
                        
9.    Voogdij 18+                    
In 2022 is overgestapt van een historisch verdeelmodel naar een objectief verdeelmodel. Tot en met 2021 vond een afrekening plaats in jaar T-2 op basis van werkelijk gebruik. Dit is in 2022 vervangen door een risicomodel, ofwel hoe groot is de kans dat een jongere een behandeling krijgt in een jeugdinstelling. De ramingen 2022-2025 in de algemene uitkering gemeentefonds zijn gebaseerd op een simulatie door het CBS inzake het nieuwe woonplaatsbeginsel. Hoewel onzeker is in welke mate deze simulatie werkelijkheid wordt worden de ramingen aangepast, met als uitgangspunt dat Oudewater een lagere algemene uitkering krijgt in de veronderstelling dat er lagere kosten zijn. Het onderdeel Voogdij 18+ binnen de algemene uitkering gemeentefonds wordt verlaagd en aan de lastenkant verlaagd binnen programma 3, zodat deze post budgettair neutraal wordt verwerkt in de voorjaarsrapportage 2022.  De inkomsten staan verantwoord op programma 7. Verwerking is conform de raadsinformatiebrief decembercirculaire (D/21/047026) en is budgettair neutraal voor de begroting.                 
                        
10.    Werkfit Oudewater (JiP)                    
Ferm Werk voert het project Jongeren in Participatie (JiP) uit. Hierbij wordt onder andere intensief samengewerkt met het Stadsteam, het RMC en de scholen. Hiermee voorkomen we dat deze groep een beroep moet doen op bijstand of andere kostbare voorzieningen en zorgen we ervoor dat zij optimaal invulling kunnen geven aan hun talenten. Het bedrag is negatief in de begroting 2022 opgenomen. Daarom moet dit budget gecorrigeerd worden naar het besteedbaar budget.                    
                        
11.    Integratieuitkering Inburgering                    
Voor inburgering worden op basis van de meicirculaire 2021 vanuit het Rijk middelen ontvangen in de vorm van een Integratie uitkering inburgering. De inkomsten zijn wel in de begroting 2022 -2025 opgenomen, maar de uitgaven niet. Dit wordt nu recht getrokken.                    
                        
12.    AED's                    
De gemeente Oudewater heeft 9 AED’s in bezit, waarvan 4 binnen (Stadskantoor, Oude Stadhuis, Stadserf, Sporthal Noort Syde) en 5 buiten hangen (Klepper, Eiber, Cultuurhuis, Dijketelg en De Boezem). De gemeente is verantwoordelijk voor een jaarlijkse check en onderhoud. De AED’s vallen onder 2 domeinen: het ruimtelijk domein en sociaal domein waardoor het beheer van onderhoud en aanschaf bij meerdere collega’s ligt. Het voorstel is om met ingang van 2022 het budget te centraliseren en te ramen bij het sociaal domein. Doordat niet eerder rekening is gehouden met deze kosten in de begroting, zorgt dit voor een structureel nadeel vanaf 2022.                
                        
                       
13.    Toeslag lage inkomens energie                    
Het Rijk heeft in december 2021 aangekondigd dat er een compensatieregeling komt in verband met hoge energielasten, voor huishoudens met een laag inkomen. De eenmalige energietoeslag vergt een wijziging van de Participatiewet. De Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft op 15 maart jl. aangegeven dat gemeenten mogen starten met de uitbetaling. Door te starten met de ambtshalve uitbetaling aan huishoudens met een bijstandsuitkering en een IOAW of IOAZ uitkering, bereiken we op korte termijn een grote groep inwoners die recht heeft op de eenmalige energietoeslag. Er wordt op dit uitgegaan dat dit gaat om een budget van € 65.600 die wordt gecompenseerd door het Rijk. Effect op het begrotingssaldo is budgettair neutraal.

                                 
14.    Inkoop Monitoring Utrecht West                    
Bijstelling begroting IMUW 2022. Ondanks de gedeeltelijke uittreding van Stichtse Vecht en de cao stijging dalen de kosten voor gemeente Oudewater. Dit komt doordat de incidentele kosten voor extra kosten inkoop 2022 komen te vervallen. Dit zorgt voor een klein voordeel.                    
                        
15.    Ferm Werk                    
De gewijzigde begroting 2022 -2025 leidt tot een structurele positieve bijstelling van de gemeentelijke bijdrage. Verwerking is conform raadsbesluit D/22/048641.                 
                        
16.    Samen Veilig Midden Nederland                    
De begroting 2022 van SVMN is positief bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door de afname van de totale reguliere subsidieaanvraag ten opzichte van 2021 in regio UW met 6,8 % en de subsidieaanvraag voor SAVE (Perceel 2) is 8,9 % lager dan in 2021. Dit is conform subsidieaanvraag 2022 (collegebesluit : D/21/050969).     

17. SPUK inburgering

 Voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen krijgen de gemeenten een specifieke uitkering van het Rijk (SPUK). Het gaat hierbij om de kosten van de volgende inburgeringsvoorzieningen: leerroutes, PVT, maatschappelijke begeleiding, MAP en inzet van tolken. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden verhoogd met en bedrag van € 63.526.

18. Preventie middelengebruik   

De uitkering is bestemd voor de uitvoering van het door de kerngroep ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG goedgekeurde preventieakkoord of preventieaanpak. De activiteiten waarvoor de uitkering wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 31 december 2022. Deze activiteiten staan vermeld in het lokale preventieakkoord of preventieaanpak. Deze lokale preventieakkoorden en aanpakken richten zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Zowel de uitgaven als inkomsten worden verhoogd met een bedrag van € 10.000.

19. Poortwachter dyslexie

Op dit moment worden aanvragen tot vergoede dyslexie ingediend bij de toegang van de gemeente. De gemeente beoordeelt de aanvragen summier en leidt de aanvragen – indien voldaan aan de vereisten – door aan de zorgaanbieders. In de regio is de wens uitgesproken om deze poortwachtersfunctie te beleggen bij het samenwerkingsverband. In het regionale programmateam sociaal domein is besloten onderzoek te doen naar het beleggen van de poortwachtersfunctie bij het samenwerkingsverband. De poortwachtersfunctie inclusief een actieve signaleringsfunctie en monitoringsfunctie moet worden vergoed door de gemeenten aan het samenwerkingsverband, doordat de gemeenten kosten besparen bij de gemeentelijke toegang. De hoogte van de besparing ramen wij gelijk aan de kosten (budgettair neutraal).