Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Opgave: Dienstbare organisatie

Terug naar navigatie - Inleiding

De DVO met de gemeente Woerden voor de gezamenlijke ambtelijke organisatie is in 2020 verlengd voor een periode van vijf jaar. Uitvoering van wet- en regelgeving wordt zo veel mogelijk geharmoniseerd, tenzij er beleidsmatig door de gemeenten een andere afweging wordt gemaakt.

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

De organisatie van de gemeente werkt professioneel, met een verbeterde dienstverlening, ook digitaal. Tegelijkertijd wordt zij wel meer gedreven in het beleid door de data die beschikbaar zijn of komen. De bedrijfsvoering is op orde, er is minder inhuur en meer mobiliteit van de vaste medewerkers.

Opgave: Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - Inleiding

Wat betreft veiligheid zijn de prioriteiten zijn door de gemeenteraad vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Deze prioriteiten vormen in de huidige bestuursperiode de kern van het veiligheidsbeleid. Het handhaven van de openbare orde gebeurt in samenwerking met ketenpartners (politie, RIEC, belastingdienst, jongerenwerk, etc.).

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Cluster Openbare Orde en Veiligheid

 

1.2 De samenleving en organisatie is weerbaar tegen ondermijning

1.3 Minder overlast door PGA'ers, door het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.

1.4 Een gemeentelijke crisisorganisatie die erop is toegerust om bij incidenten en crises passende zorg te leveren aan de (niet zelfredzame) bevolking.

1.5 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd worden in Oudewater

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.2.1 Aanpak ondermijning door actueel beleid- en regelgeving een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikkende omgeving voor mensen met criminele intenties te creëren. Met een accent op drugs, witwassen en fraude.

Terug naar navigatie - 1.2.1 Aanpak ondermijning door actueel beleid- en regelgeving een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikkende omgeving voor mensen met criminele intenties te creëren. Met een accent op drugs, witwassen en fraude.

Kwaliteit (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

O

Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Oudewater overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden

Terug naar navigatie - Inleiding

Veel van de uitdagingen waar lokale overheden voor staan, overstijgen de eigen gemeentegrenzen. Bodemdaling, omgang met landschap, inkoop van zorg, luchtkwaliteit en behoefte aan woningen zijn hier voorbeelden van. Bovendien stimuleert het Rijk, via instrumenten als regiodeals en regionale energiestrategieën, regionale samenwerking. Vanuit deze beweegredenen neemt Oudewater deel aan het samenwerkingsverband U10.

De U10 houdt zich bezig met de uitdaging om de verstedelijking in de regio Utrecht in goede banen te leiden. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen landschap, wonen, werken, mobiliteit en energie, zodat de kwaliteiten van de regio op deze thema’s worden behouden of versterkt. Oudewater staat in dit samenwerkingsverband voor haar lokale belangen en laat, indien nodig, samen met haar buurgemeenten het geluid van de Lopikerwaard horen. De Omgevingsagenda Lopikerwaard fungeert hierbij als leidraad. Op deze wijze stelt Oudewater via regionale samenwerking haar lokale belangen veilig. Concreet kan hierbij worden gedacht aan voldoende ruimte voor woningbouw en werklocaties, goede bereikbaarheid en lobby voor ondersteuning en financiering van regionale voorzieningen, die nu nog lokaal worden bekostigd.

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- /nadeel
1. Invoering WKB -6.046 0 0 0 Nadeel
2. Vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoeringsstrategie -10.000 0 0 0 Nadeel
3. Leges Omgevingsvergunningen 425.000 0 0 0 Voordeel
4. Verhoging budget veiligheid grote evenementen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 Nadeel
5. Buurtbemiddeling -10.000 0 0 0 Nadeel
6. Opstellen integraal uitvoeringsprogramma Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) -10.518 0 0 0 Nadeel
7. Salarissen ondersteuning raad -3.301 -3.301 -3.301 -3.301 Nadeel
8. Bijdrage VRU 9.000 0 0 0 Voordeel
9. Extra formatie BOA BN BN BN BN BN
Totaal programma 1 379.135 -18.301 -18.301 -18.301

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1.    Invoering WKB                    
Op 1 januari 2023 treedt naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. De wet gaat gefaseerd in. De gemeente moet hiervoor noodzakelijke voorbereidingen treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb. Hiervoor wordt een bureau ingeschakeld. Tegenover deze uitgave heeft de gemeente eind 2021 een bijdrage ontvangen via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor hetzelfde bedrag.                   
                        
2.    Vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoeringsstrategie                    
De gemeente Oudewater beschikt over een beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-beleid Oudewater 2019-2022). Het huidige VTH-beleid heeft een looptijd tot 2023. Dit betekent dat in 2022 nieuw VTH-beleid opgesteld moet worden. Onder de Omgevingswet wordt de term Uitvoering- en Handhavingsstrategie (U&H-strategie) gebruikt. De essentie wijzigt niet: het gaat om een beschrijving van uitvoeringskaders voor vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken. Wel zullen deze uitvoeringskaders met de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2023 flink veranderen omdat de invulling taken en rollen van de gemeente met deze nieuwe wetgeving verschuiven. Daarnaast is het huidige beleid niet meer actueel vanwege nieuwe ontwikkelingen op het gebied van VTH. De ambtelijke organisatie ontvangt input van een externe organisatie voor het schrijven van de strategie. Dit kost circa € 10.000.                   
                        
3.    Leges Omgevingsvergunningen                    
In het eerste kwartaal zijn de legesinkomsten van de projecten Oranje Bolwerck (€334.800) en Schuylenburcht (€ 300.092) ontvangen waardoor de leges hoger uitvallen dan geprognotiseerd.                      
                        
4.     Verhoging budget veiligheid grote evenementen                    
Voor 2022 en verder is er structureel budget nodig om de gemeentelijke rol, aanpak op het gebied van veiligheid tijdens grote evenementen zoals Jaarwisseling, Carnaval en Heksenfestijn, te verstevigen.  Er is op dit moment geen financiële ruimte om in te spelen op de actualiteiten rond grote evenementen. Nu er na Corona weer grote evenementen mogelijk zijn moet er budget zijn voor cameratoezicht, beveiliging en wijkconnectors/buurtvaders,  om de veiligheid te garanderen. Zie hiervoor ook de RIB D/21/033739 met betrekking tot de noodzakelijke maatregelen vuurwerkoverlast / aanpak Oud & Nieuw 2021-2022.     
                        
5.    Buurtbemiddeling                    
Buurtbemiddeling Oudewater wordt ingezet via Kwadraad Maatschappelijk Werk.  Door middel van deze bemiddeling wordt een structurele oplossing geboden voor buurtbemiddelingszaken ten behoeve van particuliere huurders en eigenaren van koopwoningen. De gemeente heeft belang bij een herkenbaar gezicht voor de inwoners om in gevallen van burenconflicten bij aan te kunnen kloppen. Buurtbemiddeling is de afgelopen 3 jaar ingezet als een pilot en zal in 2022 geëvalueerd worden met de betrokken partijen. Daarna zal er een advies worden uitgebracht over wel of niet structureel inzetten van buurtbemiddeling.                   
                        
6.    Opstellen integraal uitvoeringsprogramma Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP)                    
Eind 2021 - begin 2022 hebben alle bij de U10 aangesloten gemeenteraden ingestemd met het Integraal Ruimtelijk Perspectief. In 2022 wordt het perspectief vertaald in een programma. Voor het opstellen van het programma worden éénmalige kosten gemaakt. De U10 heeft haar leden verzocht om naar rato van inwonertal een financiële bijdrage te leveren voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma IRP 2023-2040.                      
                        
7.    Salarissen ondersteuning raad                    
Dit betreft de financiële gevolgen van de afgesloten cao.  De extra lasten worden gedekt op programma 7. Hiervoor was een stelpost in de begroting opgenomen.                  
                        
8.     Bijdrage VRU                    
Er is een bijgestelde begroting ontvangen van de VRU over 2022. Het betreft enkele technische aanpassingen (o.a. lagere loon- en prijsstijgingen dan begroot). Dit levert een voordeel van € 9.000 op.   

9. Extra formatie BOA

Van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt met ingang van 2022 een structurele doeluitkering ontvangen voor extra capaciteit van Boa's in de openbare ruimte. Door het toegenomen takenpakket van boa's is er door het Rijk geld vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid. Het gaat hier om een bedrag van € 30.228. Tegenover deze inkomst zijn voor hetzelfde bedrag lasten opgenomen. Het effect is financieel dus budgettair neutraal.