Programma 7 Algemene inkomsten

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

7.1.3 Weerstandsvermogen op 1

Terug naar navigatie - 7.1.3 Weerstandsvermogen op 1

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het weerstandsvermogen is onder de nul. Lopende het jaar en met name bij voor- en najaarsrapprtage worden mogelijke voordelen toegevogd aan de Algemene Reserve, zodat de ratio hoger wordt.

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- /nadeel
1. September- en decembercirculaire 501.499 457.205 388.346 393.550 Voordeel
2. Taakmutaties algemene uitkering (Uitgaven op Prog. 3) -12.909 -12.692 -12.678 -12.431 Voordeel
3. Op te nemen stelposten vanuit Algemene uitkering:
Robuust rechtsbeschermingssysteem 11.559 12.741 12.720 12.811 Voordeel
Stelpost -11.559 -12.741 -12.720 -12.811 Nadeel
Systeemleren 3.121 3.088 3.006 3.043 Voordeel
Stelpost -3.121 -3.088 -3.006 -3.043 Nadeel
Impuls integraal werken 2.330 1.308 0 0 Voordeel
Stelpost -2.330 -1.308 0 0 Nadeel
4. Dividend BNG 27.888 0 0 0 Voordeel
5. Stelpost loonkosten 22.067 22.067 22.067 22.067 Voordeel
Totaal programma 7 538.545 466.580 397.735 403.186 Voordeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1.    September- en decembercirculaire                    
Dit betreffen de algemene mutaties in de algemene uitkering op basis van de september- en decembercirculaire. Zie hiervoor ook de raadsinformatiebrieven : D/21/037337 en D/21/047026.                    
                        
2.    Taakmutaties algemene uitkering (Uitgaven op Progr. 3)                    
Als gevolg van de verwerking van de taakmutaties van de algemene uitkering (op basis van de september- en decembercirculaire) hebben er bij- en aframingen plaatsgevonden op programma 3. Dit voor de versterking van de wijkteams, de salarissen in het sociaal domein en de Voogdij 18+. In dit programma worden inkomsten geraamd. De mutaties zijn voor de begroting budgettair neutraal.                    
                        
3.     Op te nemen stelposten vanuit Algemene uitkering                    
Binnen de algemene uitkering uit het Gemeentefonds worden gelden voor taakmutaties ontvangen. In de september- en decembercirculaire zijn de taakmutaties opgenomen voor Robuust rechtsbeschermingssysteem / Systeemleren / Impuls integraal werken.                    
                        
4.    Dividend BNG                    
Dit betreft een hogere dividenduitkering over 2021.                    
                        
5.    Stelpost loonkosten                    
Restant van de stelpost valt vrij. De lasten zijn in deze Voorjaarsrapportage opgenomen.