Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Opgave: ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Wonen is een van de basisbehoeften voor mensen. Voor inwoners die in Oudewater willen blijven wonen, is een voor hen passende woning beschikbaar in aantrekkelijke woongebieden. Daarnaast bieden we inwoners en organisaties inzicht en zeggenschap over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

We willen een prettig woon- en leefklimaat behouden en uitbreiden. We hebben de ambitie om de woningvoorraad jaarlijks met gemiddeld 30 woningen uit te breiden. Dit doen we door regie te voeren bij ruimtelijke projecten voor nieuwbouwwoningen en in de afspraken met de Woningraat. Wij geven de hoogste prioriteit aan bouwen binnen het huidige stedelijk gebied en zetten tevens in op passende uitbreiding (naar behoefte) buiten de rode contour. We passen de uitbreiding van Tappersheul en toekomstige woningbouwlocaties zorgvuldig in in ons groene landschap.

Maatschappelijk effect

In Oudewater moeten alle inwoners goed kunnen wonen.

6.1 Voor inwoners die een woning willen in Oudewater komen voldoende voor hen passende woningen beschikbaar. In Oudewater worden aantrekkelijke woongebieden gerealiseerd.

6.2 Uitbreiding van aantrekkelijke woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

6.4 Gemeentelijke accommodaties worden optimaal gebruikt. 

Resultaat

6.1.1 Toename van de woningvoorraad met gemiddeld 30 woningen per jaar.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

6.2.1 In 2022 worden circa 21 sociale huurwoningen opgeleverd in project Wijngaardstraat.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

6.2.2 In 2022 worden de in totaal circa 50 koop-/huurwoningen opgeleverd, deels bedoeld voor starters, in project Oranje Bolwerck.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De oplevering wordt in 3e of 4e kwartaal 2023.

6.2.3 In 2022 zijn circa 65 sociale huurwoningen in aanbouw in project Schuylenburcht.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

6.2.4 In 2022 start de gefaseerde bouw van 95 tot 100 koopwoningen deels terwijl de machinefabriek nog actief is, deels na vertrek van de fabriek.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

6.2.5 In 2022 is bedrijventerrein Tappersheul uitgebreid met nieuwe bedrijfskavels met de omvang van 3 hectaren in project Tappersheul III.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Tegen het bestemmingsplan loopt een procedure bij RvS. Afhankelijk van de uitkomst en moment van uitspraak zal deadline worden behaald in q4 2022 of q1,2 2023. 

6.2.6 In 2024 start de bouw van circa 100 woningen in project Statenland.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt gewerkt aan een stedebouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Streven is om deze in Q3 2022 af te hebben en daarna ter besluitvorming voor te leggen aan college en raad.

6.2.7 In 2022 is de plancapaciteit van woningbouwlocaties uitgebreid door de aanwijzing van ten minste één nieuwe woningbouwlocatie buiten de rode contour van Oudewater.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

6.2.8 Ontwikkeling van circa 29 sociale huurwoningen in het project Oranjepark 2

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

6.4.1 Uitvoering van het Meerjaren Onderhouds Plan voor optimalisatie van gemeentelijk vastgoed en het afstoten van gemeentelijk vastgoed.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Totalen per programma

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- /nadeel
1. Uitvoeringskosten ODRU (Wabo-vergunningen) -33.863 -71.216 -60.381 -60.381 Nadeel
2. Vervolgonderzoek transformatie Cultuurhuis -10.000 0 0 0 Nadeel
Totaal programma 6 -43.863 -71.216 -60.381 -60.381 Nadeel

Toelichting

 1.     Uitvoeringskosten ODRU (Wabo-vergunningen)                    
Om alle zaken te kunnen behandelen is extra inzet noodzakelijk voor het afhandelen WABO-vergunningen, Wet Milieubeheer meldingen 8.40, Maatwerk 8.42, meldingen besluit bodemkwaliteit en informatieverzoeken (745 uur).                   
                        
2.    Vervolgonderzoek transformatie Cultuurhuis                    
Er is een intentieovereenkomst met de schoolbesturen De Vier Windstreken en Onderwijs Primair aangegaan in verband met de transformatie van het Cultuurhuis. Voor het vervolgonderzoek is een budget benodigd van € 10.000. Dit conform collegevoorstel D22/053862.