Programma 5 Sport en onderwijs

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- /nadeel
1. Leerlingenvervoer -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 Nadeel
2. Voorbereidingskosten zwembad -50.000 0 0 0 Nadeel
3. Beheer sporthal De Noort Syde -37.834 -43.970 -43.970 -43.970 Nadeel
4. Peuteropvang -38.431 -38.431 -38.431 -38.431 Nadeel
5. Onderwijs achterstandenbeleid BN BN BN BN BN
6. Nationaal Programma Onderwijs BN BN BN BN BN
Totaal programma 5 -196.265 -152.401 -152.401 -152.401 Nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1.    Leerlingenvervoer                    
Extra kosten leerlingenvervoer hebben met name betrekking op tekorten in het verleden.  Hiernaast is er sprake van een chauffeurstekort en hogere brandstofprijzen. Bij de Najaarsrapportage komen wij hier zo nodig op terug.                
                        
2.     Voorbereidingskosten zwembad                    
Voor de interne voorbereidingskosten voor de realisatie van het zwembad is in het raadsbesluit Realisatie, exploitatie en beheer zwembad besloten de voorbereidingskosten van € 50.000 ten laste te brengen van het begrotingssaldo. Dit wordt nu verwerkt in de Voorjaarsrapportage. Zie ook raadsbesluit D/22/049468.   

3. Beheer Sporthal De Noort Syde

Sporthal De Noort Syde is per 1 jan 2022 in beheer bij de gemeente gekomen, doordat de beheerstichting (Stichting Sporthal Oudewater) het erfpacht heeft opgezegd. De sporthal is per deze datum dus eigendom van de gemeente Oudewater. De kosten zijn onvermijdbaar. Vastgoedeigendom brengt kosten (en opbrengsten) met zicht mee. De kosten (en opbrengsten) zijn daarmee ook onuitstelbaar. Vanuit de eigenaarsrol dient er onderhoud uitgevoerd te worden. De kosten voor het groot onderhoud moeten nog door uw raad worden vastgesteld en dat brengt lasten met zich mee die niet in deze voorjaarsrapportage zijn verwerkt. Over de hoogte hiervan wordt u nog geinformeerd.             
                                               
4.     Peuteropvang                    
Dit onderwerp dient te worden verantwoord onder programma 5. Mutatie is verder voor de begroting budgettair neutraal (verschijving van programma 5 naar 4) .  

5. Onderwijs achterstandenbeleid

Extra budget is nodig om het aantal VE plekken op te hogen en de hogere kosten per VE plek te financieren (€ 480,- per VE-plek per jaar). Dit zijn kosten voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voor 10 uur per kind per jaar. Dit is een wettelijke verplichting per 1 januari 2022. De afgelopen jaren is hiervoor budget gereserveerd. Er is nog circa € 34.500,- gereserveerd geld wat opgebouwd is in de afgelopen jaren. Dit budget wordt aan de uitgaven en inkomsten verhoogd en is budgettair neutraal voor de begroting.  Dit is het laatste jaar van het 4 jarige tijdvak waarbinnen deze OAB middelen besteed mogen worden. 

6. Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Het Rijk heeft via het zogenoemde NPO voor twee schooljaren (2021-2023) geld uitgetrokken voor voorschoolse educatie en het basis- en voortgezet onderwijs om de gevolgen van de Covid-19 pandemie aan te pakken. Verwerking in deze voorjaarsrapportage is conform het collegebesluit NPO Oudewater D/22/048545. Tegenover de uitgaven van € 57.700 staan Rijksinkomsten. Het effect is hiermee budgettair neutraal voor de begroting.