Programma 4 Cultuur, economie en milieu

Opgave: cultuur

Cultuur nodigt uit om mee te doen en talenten te ontwikkelen (onder meer als goede start voor jeugd). Daarmee ontstaan stevige sociale netwerken. Culturele levendigheid voor en door inwoners trekt bezoekers naar de (binnen)stad en haar dorpen. Dat versterkt de eigen identiteit, de lokale economie en een positief vestigingsklimaat.

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

De bibliotheek willen we als kernpartner betrekken bij de ontwikkeling van een sociaal netwerk dicht bij de leefwereld van de inwoners. De kerntaken van de bibliotheek dragen bij aan de doelstellingen voor leesbevordering en taal- en digivaardigheden ter bevordering van participatie en inclusie.

Maatschappelijk effect

4.1 Bibliotheek draagt bij als belangrijke voorziening in verbinding met het sociaal domein, dicht op de leefwereld van inwoners

Resultaat

4.1.1 In de loop van 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis en is de rol en de dienstverlening van de bibliotheek vastgelegd in een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Besluitvorming over de herontwikkeling van De Klepper/ Cultuurhuis heeft plaatsgevonden.  De rol en de dienstverlening van de bibliotheek wordt niet vastgelegd in een addendum, maar in een nieuwe uitvoeringsovereenkomst die vanaf 2023 ingaat. 

Opgave: energietransitie

Oudewater neemt maatregelen voor het beperken van CO2.

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

Oudewater wil samen met de samenleving in 2030 50% CO2-reductie hebben bereikt ten opzichte van 1990. Als centraal aanspreekpunt voor inwoners is er een energieloket. In 2022 wordt één gebiedsproces gestart om te komen tot duurzame elektriciteit (of In 2022 zetten we vol in op het realiseren van zon op dak). Afstemming hierover vindt plaats binnen de RES U16. De visie op de warmtetransitie van de gebouwde omgeving wordt uitgesteld, in afwachting van procesgelden van het rijk.

Maatschappelijk effect

4.2 Iedereen levert een bijdrage aan de energietransitie.

4.4 Hernieuwbare energie realiseren.

Resultaat

4.2.1 Inwoners en bedrijven nemen initiatief om energiebesparende maatregelen te realiseren. Wij ondersteunen inwoners om stappen te zetten in de verduurzaming van de woning.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Vanwege prioritering kan hier geen invulling aan worden gegeven. Het ligt in de verwachting dat er rijksprocesgelden komen zodat uitvoering kan worden gegeven aan de taken uit het Klimaatakkoord. 

4.4.1 In 2022 wordt uitvoering gegeven in regionaal verband aan de RES 1.0. Tevens wordt gestart met de ontwikkeling van RES 2.0

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

4.4.2 In 2022 wordt één gebiedsproces duurzame elektriciteit gestart.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Opgave: cultureel erfgoed

Historische gebouwen, plekken en landschappen zijn belangrijke dragers van gebeurtenissen en verhalen. Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Geef de toekomst een verleden.
Erfgoed = Identiteit en is van belang bij het maken van de omgevingsvisie, ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, maar heeft ook invloed op mentaal verbonden voelen bij een plek.

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

We willen erfgoed beschermen en benutten in de fysieke leefomgeving én recreatief / toeristisch uitdragen.

Maatschappelijk effect

Iedereen kan kennisnemen van de cultuurhistorische waarden en deze ervaren en/of benutten.

4.5 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.

Resultaat

4.5.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

4.5.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Oudewater worden verteld via verschillende communicatiemiddelen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

4.5.3 Geactualiseerd archeologisch beleid.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Aan lokale historische partijen en vooroverlegpartners gezonden om te reageren op concept.  Streven is behandeling in de raad van september.

Opgave: economie

Om kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor bedrijven in Oudewater te houden werkt de gemeente samen met partners waaronder BIZ-vereniging Tappersheul (VITAP), politie en veiligheidsregio aan een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Tappersheul. Daarnaast wil de gemeente de economische vitaliteit van Oudewater verbeteren. Hiervoor is het belangrijk samen met ondernemers te werken aan economische uitdagingen die geformuleerd zijn in het economisch actieplan.

Maatschappelijk effect

4.6 Vergroten van de economische vitaliteit van Oudewater en het behoud van een levendige binnenstad.

Resultaat

4.6.1 Lokale economische uitdagingen zijn aangepakt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er is getracht de gevolgen van de lockdown voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken. Hiertoe is onder andere het platform 'Oudewater jouw  binnenstad' opgezet. 

4.6.2 Een verbeterde gemeentelijke dienstverlening aan het lokale bedrijfsleven, gemeten in de tweejaarlijkse ondernemerspeiling.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De laatste peiling was van 2021.  De dienstverlening scoort een matige voldoende.

4.6.3 Een economische toekomstvisie en actieplan voor de binnenstad van Oudewater.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt op dit moment gewerkt aan een Plan van Aanpak voor de binnenstad in het kader van de uitvoeringsverordening Versterking Vitaliteit Binnensteden van de de provincie Utrecht. 

Opgave: recreatie en toerisme

Oudewater wil een gemeente zijn waar toeristen en recreanten graag hun vrije tijd doorbrengen. De gemeente draagt hieraan bij door initiatieven te faciliteren en te verbinden.

Maatschappelijk effect

4.7 Oudewater staat onder bezoekers en inwoners bekend om zijn aantrekkelijke binnenstad en routegebonden recreatie door het cultuurhistorisch landschap.

Resultaat

4.7.1 De gemeente faciliteert de verbreding van toeristische en recreatieve activiteiten in de gemeente voor recreanten (lokaal/regionaal) en toeristen (nationaal/internationaal).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Wandelpaden en recreatievaart gaan we op inzetten. Wandelpaden gaat goed. Waterrecreatie is afhankelijk van de goede wil van de HDSR.

Totalen per programma

Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- /nadeel
1. Taken klimaatakkoord voor Energietransitie BN 0 0 0 Nadeel
2. Peuteropvang 38.431 38.431 38.431 38.431 Voordeel
3. Inzet onafhankelijke gespreksleider dossier Pluimveebedrijf -10.000 -10.000 0 0 Nadeel
Totaal programma 4 28.431 28.431 38.431 38.431 Voordeel

Toelichting

1.    Taken klimaatakkoord voor Energietransitie                    
In de decembercirculaire 2021 is aangekondigd dat het rijk middelen beschikbaar stelt voor de klimaatakkoordtaken voor de gemeenten. Deze middelen zijn bedoeld als overbruggingsbudget om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten. Het budget kan onder meer worden ingezet voor het opstellen van transitievisies warmte en uitvoeringsplannen (wijkgerichte aanpak), de uitrol van laadpalen en ruimtelijke processen ten behoeve van duurzame energie.  Het rijk heeft onder voorbehoud van de definitieve verdeling die wordt gepubliceerd in de meicirculaire 2022 de bedragen per gemeente bekend gemaakt. Oudewater ontvangt hiervoor voor het jaar 2022 € 140.795. Voor de jaren vanaf 2023 is nog niet duidelijk hoe hoog de bedragen vanuit het rijk zullen zijn.  In deze Voorjaarsrapportage zijn de gelden budgettair neutraal opgenomen (inkomsten gelijk aan uitgaven).                  
                        
2.    Peuteropvang                    
Dit onderwerp dient te worden verantwoord op programma 5. Het budget voor de Peuteropvang verschuift van programma 4 naar 5. Dit is een bevoegdheid van de raad. Deze mutatie is verder voor de begroting budgettair neutraal (voordeel op programma 4 en nadeel op programma 5) .  

3. Inzet onafhankelijke gespreksleider

De inzet op het dossier Pluimveebedrijf te Hekendorp is al jaren hoog. Toch voelen omwonenden van het bedrijf zich onvoldoende gehoord. De inzet van een onafhankelijke gespreksleider moet leiden tot meer duidelijkheid en afspraken wat er van het bedrijf, omwonenden en gemeente verwacht wordt om de overlast en gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken.