Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Opgave: Openbare ruimte en verkeer

Terug naar navigatie - Inleiding

Onze fysieke leefomgeving is van grote invloed op hoe wij ons fysiek en mentaal voelen. Zij is daarnaast bepalend voor onze mobiliteit en bereikbaarheid. Daarom is een goede inrichting en goed beheer van de openbare ruimte van het grootste belang. Wat is nodig voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving? Hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst op een prettige en veilige manier van A naar B komen? Al deze onderwerpen komen samen in het programma Openbare Ruimte en Verkeer. 

Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil Oudewater met deze opgave bereiken?

Verkeerskundig spelen er diverse vraagstukken waarvoor wij in 2022 onderzoek gaan doen en (fiets)beleid opstellen, om gefundeerde keuzes te maken voor de toekomst van de gemeente. De resultaten van deze onderzoeken zullen de uitvoeringsagenda voor de opvolgende jaren bepalen.

Voor beheer wordt onder de noemer 'Taskforce IBOR' de aanpak van de openbare ruimte tegen het licht gehouden. Sinds 2021 wordt steeds meer inzicht in de areaalomvang en -kwaliteit verkregen, daarnaast richt 2022 zich op de beleidsambitie en de doorrekening hiervan in benodigde middelen. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Oudewater veilig, leefbaar en bereikbaar.

 

2.1 Voor verplaatsingen binnen Oudewater is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel.

2.2 De infrastructuur in het buitengebied draagt bij aan een (verkeers-)veilige, bereikbare en leefbare omgeving.

2.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1 Afhankelijk van de geboden financiële ruimte wordt het fietsnetwerk in de loop van 2022 en verder aangepast aan de gestelde inrichtingseisen,

Terug naar navigatie - 2.1.1 Afhankelijk van de geboden financiële ruimte wordt het fietsnetwerk in de loop van 2022 en verder aangepast aan de gestelde inrichtingseisen,

Omschrijving (toelichting)

waardoor er aan het eind van de meerjarige uitvoeringsagenda een aantrekkelijk, comfortabel, direct, samenhangend en veilig fietsnetwerk kan ontstaan.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Geen reguliere financiele ruimte in 2022 om het fietsnetwerk aan te pakken. Binnen projecten worden wel fietsverbeteringen doorgevoerd

2.3.1 In 2022 openbare ruimte financieel inzichtelijk; dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar 'areaal (A) en gewenste kwaliteit (K) zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)'.

Terug naar navigatie - 2.3.1 In 2022 openbare ruimte financieel inzichtelijk; dit vertaalt zich voor de openbare ruimte naar 'areaal (A) en gewenste kwaliteit (K) zijn in overeenstemming met de benodigde budgetten (A x K = €)'.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De ambtelijke capaciteit en de verwachte werkzaamheden komen niet overeen.  Als gevolg hiervan loopt het proces van het financieel inzichtelijk maken van de openbare ruimte langzamer.

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- /nadeel
1. Civiele kunstwerken -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Nadeel
2. Prijsstijging asfaltverharding -73.255 -73.255 -73.255 -73.255 Nadeel
3. Prijsstijging elementenverharding -29.337 -29.337 -29.337 -29.337 Nadeel
4. Onkruidbestrijding -15.000 0 0 0 Nadeel
5. Verkeersmeubilair -3.200 0 0 0 Nadeel
6. Openbare verlichting -5.000 0 0 0 Nadeel
7. Gras -5.000 Nadeel
8. Lagere baten begraafplaatsen -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Nadeel
9. Inzameling rest- en gft-afval BN BN BN BN BN
10. Inzameling PMD BN BN BN BN BN
Totaal programma 2 -138.792 -110.592 -110.592 -110.592 Nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

         
                        
1.    Civiele kunstwerken                    
Ferm Werk heeft steeds minder brugwachters beschikbaar en daardoor moet een marktpartij extra inzet plegen. Dit brengt hogere kosten met zich mee. De marktpartij heeft daarbij de coördinatie-verplichting met FermWerk waarvoor ook extra kosten in rekening worden gebracht.               
                        
2.    Prijsstijging asfaltverharding                    
De index verrekening CBR is 16,1%. In de begroting 2022 was rekening gehouden met een indexatie van 1,8%. Voor de jaren na 2022 is het prijspeil 2022 aangehouden. Bij het opstellen van de begroting 2023 worden deze bedragen weer geindexeerd.               
                        
3.     Prijsstijging elementenverharding                    
De index verrekening CBR is 7,4%. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een indexatie van 1,8%. Voor de jaren na 2022 is het prijspeil 2022 aangehouden. Bij het opstellen van de begroting 2023 worden deze bedragen weer geindexeerd.          
                        
4.    Onkruidbestrijding                    
Bij de vaststelling van de begroting 2022 is het amendement "Onkruidbestrijding en plantsoenbeheer" aangenomen waarbij is besloten om incidenteel € 15.000 euro beschikbaar te stellen voor onkruidbestrijding.                    
                        
5.    Verkeersmeubilair                    
Als gevolg van (niet verhaalbare) schade van straatmeubilair is extra budget noodzakelijk om zaken te repareren.                    
                        
6.    Openbare verlichting                    
Er is aanvullend budget noodzakelijk voor de juridische ondersteuning bij de terugkoop van de openbare verlichting.                    
                        
7.    Gras                    
Dit betreft hogere lasten als gevolg van het extra maaien van verkeersveiligheidshoeken bij de wegen.          
                        
8.     Lagere baten begraafplaatsen                    
Er vinden structureel minder begrafenissen plaats. Geraamde inkomsten worden daarom niet gerealiseerd. Inkomsten dienen te worden afgeraamd.                    
                        
9.    Inzameling rest- en GFT-afval                    
Door tussentijdse verhoging van het contract met Cyclus (vanwege uitzonderlijke omstandigheden) en de verhoogde dieselprijs moeten de budgetten worden verhoogd (€ 23.010).   In 2022 komen de extra kosten ten laste van de voorziening afvalstoffenheffing. Vanaf 2023 worden de kosten verwerkt in de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingssaldo (budgettair neutraal).                 
                        
10.    Inzameling PMD                    
Door tussentijdse verhoging van het contract met Cyclus (vanwege uitzonderlijke omstandigheden) en de verhoogde dieselprijs moeten de budgetten worden verhoogd (€9.600). In 2022 komen de extra kosten ten laste van de voorziening afvalstoffenheffing. Vanaf 2023 worden de kosten verwerkt in de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Deze mutatie heeft geen effect op het begrotingssaldo (budgettair neutraal).