Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2022 Voor- /nadeel
1. Externe inhuur Wabo -120.000 Nadeel
2. Leges Omgevingsvergunningen 525.000 Voordeel
3. Correctie mutaties VJR (omgevingsleges van programma 1) 408.954 Voordeel
4. Hogere kosten project Westerwal -30.000 Nadeel
5. Invoeren Omgevingswet -161.102 Nadeel
Totaal programma 6 622.852 Nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. Externe inhuur Wabo
Uit de capaciteitsraming van het Wabo-cluster (de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor vergunningverlening), blijkt sprake te zijn van een tekort in de medewerkerscapaciteit dat voor 67% valt toe te rekenen aan inzet voor Oudewater. Gemeente Woerden heeft extern personeel moeten inhuren om te kunnen voldoen aan de vergunningsaanvragen, waardoor het budget fors is overschreden. Van die overschrijding komt 67% voor rekening van gemeente Oudewater.

2. Leges Omgevingsvergunningen
Vanwege drie grote projecten (Oranje Bolwerck, Westerwal en Schuylenburcht) is sprake van een uitzonderlijk jaar voor leges omgevingsvergunningen. De drie grote projecten hebben geresulteerd in omgevingsleges ad € 993.772. 

3. Correctie mutaties VJR (omgevingsleges van programma 1)
Correctie mutaties VJR die niet behoren tot programma 1 maar programma 6. De programmatotalen over 2022 zijn hiermee juist verwerkt. Het gesaldeerde voordeel uit de VJR kwam van een bijraming op de omgevingsleges.

4. Hogere kosten project Westerwal
Er zijn veel meer inspanningen geweest voor het project Westerwal. Deze zijn niet te verhalen via het kostenverhaal. Wel staan hier hogere legesopbrengsten tegenover. De raad is hierover geïnformeerd in de raadsvergadering van 22 februari 2022.

5. Invoeren Omgevingswet
In het kader van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet moet nog een aantal activiteiten uitgevoerd worden of producten aangekocht worden. Het gaat hier om koppelingen en ICT-applicaties ten behoeve van het DSO, scholing en cursussen medewerkers, ondersteuning ambtelijke organisatie en het opstellen van een handleiding participatie voor initiatiefnemers. Van het Rijk worden hiervoor in de septembercirculaire middelen ontvangen, voor Oudewater gaat het hier om € 161.102. De programmaorganisatie implementatie Omgevingswet in Woerden implementeert ook voor Oudewater de Omgevingswet. De middelen hiervoor worden overgeheveld naar Woerden. Deze inkomsten vanuit de septembercirculaire worden geraamd op programma 7.