Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2022 Voor- /nadeel
1. Extern personeel Griffier -30.000 Nadeel
2. Taakstelling KCC Oudewater -35.000 Nadeel
3. Leges reisdocumenten -37.000 Nadeel
4. Afdracht reisdocumenten 18.500 Voordeel
5. Correctie mutaties VJR (omgevingsleges van progr. 6) -408.954 BN
6. Resultaatbestemming VRU 2021 16.158 Voordeel
7. Wachtgeld wethouder -23.689 Nadeel
8. Onttrekking voorziening wachtgeld wethouders 23.689 Voordeel
9. Storting in voorziening wachtgeld wethouders -88.300 Nadeel
10. Kosten integriteitsonderzoek i.v.m. nieuwe raadsperiode -7.140 Nadeel
11. Kosten projecten Oudewater -18.650 Nadeel
12. Overige kosten burgemeester en wethouders -13.320 Nadeel
Totaal programma 1 -603.706 Nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

 1. Extern personeel Griffier
In de eerste maanden van 2022 is een externe griffier voor de raad van Oudewater ingehuurd. Deze inhuur is na vier maanden - door de aanstelling van de nu zittende griffier - beëindigd.

2. Taakstelling KCC Oudewater
Vanuit de Financiële Heroriëntatie is een taakstelling opgenomen van 35K voor de dienstverlening van burgerzaken. In 2022 wordt deze taakstelling niet gerealiseerd. Onderzocht is of met minder uren openstelling burgerzaken deze taakstelling gerealiseerd kan worden. Hieruit is gebleken dan minder openstelling niet leidt tot minder werk. Er vindt namelijk een verschuiving plaats van minder werk in de frontoffice naar meer werk in de backoffice. Hiernaast leidt minder openstelling tot minder fysiek burgercontact wat wij, bij nader inzien, in de basis een niet gewenste situatie vinden in het kader van een zichtbare overheid. Wij stellen dan ook voor om deze structurele taakstelling voor 2023 en volgende jaren te schrappen. In het raadsvoorstel bij de begroting 2023-2026 komen wij hier kort op terug.

3. Leges reisdocumenten
De leges voor reisdocumenten zijn voor 2022 te ruim begroot op basis van jaarlijkse groeiverwachting door indexatie. Voor 2023 en verder gebruiken we data om de leges sluitender te prognosticeren. 

4. Afdracht reisdocumenten
In 2022 worden minder leges reisdocumenten geheven en hierdoor is ook sprake van minder afdracht voor de reisdocumenten aan het Rijk. Dit compenseert gedeeltelijk (voor ongeveer 50%) de lagere leges voor reisdocumenten.

5. Correctie mutaties VJR (omgevingsleges van programma 6)
Dit betreft een correctie op de mutaties VJR die niet behoren tot programma 1 maar programma 6. De programmatotalen over 2022 zijn hiermee juist verwerkt. Het gesaldeerde voordeel kwam uit hogere omgevingsleges en belandt met deze mutatie alsnog in programma 6.

6. Resultaatbestemming VRU 2021
De jaarrekening 2021 van de VRU kent een positief resultaat. De resultaatbestemming vloeit terug aan de verbonden gemeenten, waardoor Oudewater € 16.000 terugbetaald krijgt. 

7. Wachtgeld wethouder
Betreft wachtgeldverplichting door vertrek wethouder na verkiezingen.

8. Onttrekking voorziening wachtgeld wethouders 
Betreft het wachtgeld 2022 van vertrekkende wethouder.

9. Storting in voorziening wachtgeld wethouders
Door vertrek wethouder na verkiezingen moeten extra gelden worden gestort in de voorziening Wachtgeld wethouders, om zo toekomstige verplichtingen weer aan de voorziening te kunnen onttrekken (zie vorige punt).

10. Kosten integriteitsonderzoek nieuwe raadsperiode
Bij aanvang van een nieuwe raadsperiode wordt altijd een integriteitsonderzoek gedaan.

11. Kosten projecten Oudewater
Dit zijn kosten die zijn gemaakt voor met name de vastgoedobjecten Sporthal de Noort Syde (terug naar gemeente), het Stadskantoor (verkoop), De Klepper (verbouw) en Cultuurhuis (ontwikkeling).

12. Overige kosten
Dit zijn voornamelijk kosten die worden gemaakt voor het verkrijgen van adviezen om subsidies te verkrijgen, belastingadviezen bij afwijkende projecten en opleidingskosten.