Programma 3 Sociaal domein

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2022 Voor- /nadeel
1. Ferm Werk: minder inkomsten BUIG -76.870 Nadeel
2. Ferm Werk: Inkomensregelingen -258.000 Nadeel
3. Ferm Werk : Arbeidsparticipatie -39.000 Nadeel
4. Ferm Werk: SW-bedrijf 46.000 Voordeel
5. Ferm Werk: Overhead -49.000 Nadeel
6. Energietoeslag bijdrage (correctie VJR) BN BN
7. Spuk / IU Inburgering 41.000 Voordeel
8. Uitvoeringskosten TOZO 16.000 Voordeel
9. Reguliere begrotingswijziging GGD -12.275 Nadeel
10. Oekraïne 0
Totaal programma 3 -332.145 Nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. BUIG-budget
Halverwege 2022 heeft het ministerie van SZW het nader voorlopige Macrobudget 2022 gepubliceerd. De bijstelling is een tussenstand waarin de realisaties van vorig jaar en recente inschattingen van de conjuncturele situatie zijn verwerkt. Begin oktober wordt het Macrobudget definitief vastgesteld. Voor de gemeente Oudewater betekent de bijstelling een afname van € 76.870. Een daling van het Macrobudget lag in de lijn der verwachting omdat al enkele jaren sprake was van een overschot.   

2 t/m 8: Toelichting op de punten 2 tot en met 8
Gemeentelijke bijdrage Ferm Werk
De tussenrapportage over het eerste half jaar van de uitvoeringsorganisatie Ferm Werk leidt tot een begrotingswijziging die voornamelijk wordt bepaald door de verwerking van de aanvragen voor energietoeslag omdat deze uitgaven niet in de huidige begroting waren opgenomen. De gemeente wordt hiervoor volledig gecompenseerd door het Rijk. Daarnaast zijn er op diverse programma’s een aantal financiële wijzigingen die volledig gedekt worden uit diverse inkomsten zoals: energietoeslag bijdrage, integratie-uitkering inburgering, specifieke uitkering inburgering, integratie-uitkering participatie en bestemmingsreserve Tozo. Het totaal van deze financiële wijzigingen leidt voor Oudewater tot een voordeel van € 6.406.

9. Reguliere begrotingswijziging GGD
De stijging wordt veroorzaakt door de toename inwoner-/kindbijdrage. De inwonerbijdrage wordt veroorzaakt door loon-prijsstijging. De kindbijdrage wordt veroorzaakt door de loon-prijsstijging en prenataal huisbezoek en de vaccinatie voor HPV.

10. Oekraïne
De totale kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is de afgelopen maanden in beeld gebracht. Deze kosten zijn verdeeld in pijlers om het voor de organisatie overzichtelijk te houden.

1. Opvang Langdurend  -/-   €   78.359
2. Inkomsten normbedrag  +/+ € 495.596
3. Opvang kortdurend  -/-  €    81.791
4. Beleid Oekraïne  -/-   € 100.500
5. Personeel en communicatie  -/-   € 157.594
Totaal Oekraïne (voordeel) +/+ €   77.352

Het voordeel van € 77.352 wordt ingezet om de investering die de gemeente heeft gedaan bij het aankopen van de huisvesting vervroegd af te schrijven. Via deze NJR worden de budgetten geautoriseerd, het voordeel verwerkt en gedetailleerd in de administratie opgenomen.
Hiernaast zijn er in 2022 units voor de opvang van Oekraïners aangekocht. Dit betreft een investering van € 972.495. Hiervoor moet nog formeel krediet beschikbaar worden gesteld. De kapitaallasten van deze investering vallen in 2023, dus buiten deze NJR.  Zoals aangegeven wordt het voordeel op Oekraïne ingezet om deze investering vervroegd af te schrijven.

Risico’s programma 3
Door capaciteitsgebrek bij het specialisme Business Intelligence is geen prognose te maken die bruikbaar is om wijzigingen mee te nemen in de NJR. Daarbij komt dat grote zorgaanbieders slecht declareren waardoor het bepalen van de juiste prognose niet mogelijk is. 
Steeds meer huishoudens worden geconfronteerd met hoge energielasten die niet meer in het huishoudbudget passen. Hierdoor komen huishoudens in de financiële problemen. De Rijksoverheid werkt maatregelen uit om deze huishoudens financieel te ondersteunen. De voorwaarden van deze steunpakketten, en het effect hiervan, is nog niet bekend. Voorkomen moet worden dat, ondanks de steunpakketten, huishoudens vanwege gestegen energielasten in de schulden terechtkomen.  De omvang en voorwaarden van zo’n aanvulling zijn mede afhankelijk van de reikwijdte en het effect van de steunpakketten van het Rijk.

Correctie VJR 
In de voorjaarsrapportage is een mutatie (voogdij 18+ voor  € 65.668) tekstueel opgenomen als nadeel, maar is als voordeel opgenomen in de berekening. In programma 7 is deze mutatie tekstueel als voordeel opgenomen en als nadeel in de berekening. Via deze weg corrigeren we het budget van programma 7 naar programma 3. Dit heeft verder geen effect op het tussentijdse begrotings-/rekeningssaldo.