Inleiding en financieel beeld

Inleiding

Voor u ligt de Najaarsrapportage 2022 (NJR). Bij raadsinformatiebrief (D/22/073911) van 20 september jl. hebben wij aangegeven dat wij ons bij de NJR concentreren op een financiële tussenstand en niet op de geactualiseerde beleidsverantwoording. Teneinde het geheel overzichtelijk en beknopt te houden, melden wij alleen de afwijkingen en een aantal budgettair neutrale (BN) posten. De NJR is het vervolg op de Voorjaarsrapportage (VJR) en geeft een inzicht in het financiële verloop van het jaar. Bij de Jaarrekening 2022 geven wij een volledig financieel inzicht en rapporteren wij over de realisatie van de beleidsdoelen.

Vertrekpunt, de Voorjaarsrapportage

De VJR is behandeld in de raadsvergadering van 7 juli. De stand van zaken van het lopende jaar 2022 liet een overschot zien van € 973.604  (zie geamendeerd raadsbesluit van 7 juli 2022). Na de VJR hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Deze zijn verwerkt in onderstaande tabel. Na alle mutaties sluit de NJR met een positief saldo van € 803.234. Onderstaande tabel wordt vervolgens per programma gesplitst en per onderdeel toegelicht.

Omschrijving 2022 Voor- /nadeel
Saldo begroting na vaststelling Voorjaarsrapportage raad 973.604 Voordeel
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid -603.706 Nadeel
Programma 2 Fysiek beheer Openbare ruimte en verkeer -90.341 Nadeel
Programma 3 Sociaal Domein -332.145 Nadeel
Programma 4 Cultuur, economie en milieu 0
Programma 5 Sport en onderwijs -7.932 Nadeel
Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 622.852 Voordeel
Programma 7 Algemene inkomsten 498.980 Voordeel
Programma 8 Overhead -221.627 Nadeel
Totaal saldo Najaarsrapportage (- = tekort) 839.685 Voordeel